ZESZYT 1 | ZESZYT 2 | ZESZYT 3 | ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XXXIX 2011, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2011

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XXXIX

 

 • Władysław Stróżewski, Ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński (1 IX 1948 – 10 II 2011) [ pdf ]

 

Artykuły

 • Marian Przełęcki, Język mitu czy język wartości? (Uwagi na marginesie „Obecności mitu” Leszka Kołakowskiego) [ pdf ]
 • Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Historyczność człowieka w antropologii fundamentalnej Michaela Landmanna [ pdf ]
 • Marcin Karas, Przyszłość ludzkości w filozofii Teilharda de Chardin [ pdf ]
 • Marcin Polak, Gramatyka „różnicy ontologicznej” (metajęzykowe uwagi do tematu ontologii Martina Heidggera) [ pdf ]
 • Maciej Urbanek, Transcendentna perspektywa autokreacji bytu ludzkiego w myśli Karla Jaspersa [ pdf ]
 • Dominik Rogóż, Anty-Odyseja podmiotu. Antropologia Emmanuela Lévinasa [ pdf ]
 • Michał Pospiszyl, Nadmiar Boga? Święty Paweł w epoce postsekularnej [ pdf ]
 • Katarzyna Kornacka, Richarda L. Rubensteina koncepcja „Czasu-Śmierci-Boga” [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Maria Marcinkowska-Rosół, Antyczni komentatorzy Platona i Arystotelesa (Miira Tuominen, The Ancient Commentators on Plato
  and Aristotle
  ) [ pdf ]
 • Przemysław Białek, O pożytkach płynących z oddalenia (Ernst Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska) [ pdf ]
 • Maciej Manikowski, Studium o naturze i łasce (Marta Przyszychowska, Nauka o łasce w dziełach św. Grzegorza z Nyssy) [ pdf ]
 • Andrzej Wawrzynowicz, Aktualność Cieszkowskiego (Piotr Bartula, Jako w niebie, tak i na ziemi. August Cieszkowski redivivus) [ pdf ]
 • Patrycja Sosnowska, Meandry Królestwa Muzyki. Rozważania nad statusem treści dzieła muzycznego (Krzysztof Lipka, Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego) [ pdf ]
 • Czesława Piecuch, Sprawozdanie z Konferencji naukowej poświęconej filozofii Romana Ingardena [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii? Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej w Akademii
  im. Jana Długosza w Częstochowie
  [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XXXIX 2011, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2011

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XXXIX

 

Z zagadnień filozofii współczesnej. Jerzy Perzanowski in memoriam 28–29 V 2010, Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Andrzej Półtawski, Kontekst doktrynalny podstawowych pytań filozoficznych [ pdf ]
 • Tadeusz Szubka, Ontologia, pluralizm pojęciowy, deflacjonizm [ pdf ]
 • Marek Piwowarczyk, Formalna niesamoistność własności [ pdf ]
 • Leszek Kopciuch, Wartość hedoniczna – problemy aksjologiczne i ontologiczne [ pdf ]

 

Artykuły

 • Maciej Smolak, Materia pierwsza substancji materialnych [ pdf ]
 • Krzysztof Mech, Boskość w czasach postnaturalizmu [ pdf ]
 • Weronika Szczepkowska, Teoria przyczynowania narzędnego jako przyczynowania sprawczego w tekstach Tomasza z Akwinu. Próba rekonstrukcji [ pdf ]

 

Przekłady

 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Bóg Newtona (wprowadzenie do przekładu) [ pdf ]
 • Isaac Newton, Matematyczne zasady filozofii naturalnej: Definicje, Pewniki czyli prawa ruchu, Scholium generale; Prywatne notatki z filozofii naturalnej (przeł. Janusz Sytnik-Czetwertyński) [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Jan Skoczyński, Na marginesie książki o mistyce (Karl Albert, Studia o historii filozofii) [ pdf ]
 • Tomasz Kąkol, A jednak Akwinata! Krytyczne uwagi o książce Ch. M. Browna (Christopher M. Brown, Aquinas and the Ship of Theseus. Solving Puzzles About Material Objects) [ pdf ]
 • Tomasz Kąkol, Etyczna przechadzka z J. Woleńskim i J. Hartmanem (Jan Woleński, Jan Hartman, Wiedza o etyce) [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XXXIX 2011, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2011

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XXXIX

 

Artykuły

 • Marek Drwięga, O działaniu i relacji dusza-ciało w filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci [ pdf ]
 • Romana Kolarzowa, Poza dialogiem. Kilka uwag na marginesie kryzysu sztuki [ pdf ]
 • Stanisław Buda, Skąd ten lęk przed wolnością? [ pdf ]
 • Elżbieta Stawnicka-Zwiahel, „Święta legenda” Izraela, czyli o spotkaniu pomiędzy niebem a ziemią. Martina Bubera studium
  o Mojżeszu jako próba samozrozumienia judaizmu
  [ pdf ]

 

Konferencja: Z zagadnień filozofii współczesnej. Jerzy Perzanowski in memoriam, 28–29 V 2010 Łódź

 • Marek Maciejczak, Uwagi o języku w filozofii Kartezjusza, Locke`a, Hume’a, Leibniza, Kanta i Milla [ pdf ]
 • Damian Leszczyński, G. E. Moore’a „Dowód na istnienie świata zewnętrznego” raz jeszcze [ pdf ]

 

Przekłady

 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wątki panteistyczne w koncepcji Isaaca Newtona [ pdf ]
 • Isaac Newton, O grawitacji i equilibrium płynów, Nowa teoria światła i barw, Optyka czyli rozprawa o odbiciach, załamaniach
  i uginaniu światła oraz o barwach
  (przeł. Janusz Sytnik-Czetwertyński) [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Iwona Alechnowicz, Egzystencja i byt (Czesława Piecuch, Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa) [ pdf ]
 • Paulina Tendera, Interdyscyplinarne dyskusje wokół materii sztuki (Materia sztuki, red. M. Ostrowicki) [ pdf ]
 • Andrzej Dąbrowski, Nieusuwalność teoriopoznawczych pytań (Albert Keller, Wprowadzenie do teorii poznania, tłum. A. Ziernicki)
  [ pdf ]
 • Leszek Kusak, Między fascynacją a krytyką: twórczość autora „Zaratustry” w interpretacji Carla Gustava Junga (Carl Gustav Jung, „Zaratustra” Nietzschego. Notatki z seminarium 1934–1939) [ pdf ]
 • Leszek Kusak, Historia i współczesność Antropologii Filozoficznej (Joachim Fischer, Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts) [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XXXIX 2011, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2011

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XXXIX

 

Artykuły

 • Adrian Kuźniar, Internalizm w wersjach „de dicto” i „de re” w kontekście sporu o kognitywizm metaetyczny [ pdf ]
 • Przemysław Spryszak, Berkeley o naturze umysłu [ pdf ]
 • Zbigniew Orbik, O aksjologii Izydory Dąmbskiej [ pdf ]
 • Eugeniusz Wojciechowski, Teoria zdań warunkowych inspirowana pewnymi ideami Romana Ingardena [ pdf ]
 • Wiesław Żyznowski, O budowie obrazu fotograficznego na podstawie teorii budowy obrazu malarskiego Romana Ingardena [ pdf ]
 • Filip Kobiela, „Tygrys” contra „Mefisto”. O ataku Krońskiego na Ingardena po 60. latach [ pdf ]
 • Bartłomiej Skowron, Ontologika kombinacyjna Perzanowskiego wraz z ćwiczeniami [ pdf ]
 • Andrzej Rygalski, Koncepcja Boga w filozofii Jerzego Perzanowskiego [ pdf ]
 • Michał Podniesiński, Wielkie zamknięcie. Etyczne konsekwencje śmierci człowieka [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Jan Woleński, O ontologicznym rozumieniu prawdziwości raz jeszcze [ pdf ]

 

[ pdf ]

 • Sylwia Góra, Wstręt – nowa estetyka? (Winfried Menninghaus, Wstręt. Teoria i historia) [ pdf ]
 • Iwona Maria Malec, Kolokwia Bielańskie – o racjonalności (Andrzej Chmielecki (red.), Rozum i przestrzenie racjonalności) [ pdf ]
 • Dominika Czakon, Estetyczność przestrzeni muzealnych (Maria Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych) [ pdf ]
 • Marcin Karas, Z dziejów polskiej neoscholastyki (Mirosław Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski) [ pdf ]
 • Jacek Uglik, Historia filozofii rosyjskiej (Frederick Copleston, A History of Philosophy, t. 10) [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]
 • Spis treści tomu XXXIX [ pdf ]