ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

 

1. Teksty artykułów prosimy dostarczać w formie elektronicznej (preferowany zapis plików w formatach: .doc, .docx, .rtf)
wraz z dwoma wydrukami.

 

2. Teksty powinny być przygotowane w zgodzie z zasadami obowiązującymi przy redagowaniu polskich publikacji naukowych.
Nie powinny przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią).

 

3. Do tekstu artykułu muszą być dołączone krótkie jego streszczenia w językach polskim i angielskim,
słowa-klucze oraz informacja o autorze (miejsce pracy, uprawiana dziedzina nauki, wybrane publikacje).

 

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania tekstów oraz zmiany tytułów.

 

5. Autor ma obowiązek przeprowadzenia dokładnej korekty i zwrócenia jej w określonym przez Redakcję czasie.

 

6. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.