ZASADY KWALIFIKACJI TEKSTÓW DO DRUKU

 

Redakcja „Kwartalnika Filozoficznego” przyjmuje do recenzji i akceptuje do druku jedynie teksty oryginalne, tłumaczenia, komentarze do tłumaczeń, sprawozdania i recenzje. Teksty nieoryginalne i opublikowane w innych czasopismach (pracach zbiorowych) są odrzucane.

 

1. W Redakcji „Kwartalnika Filozoficznego” obowiązuje trójstopniowa procedura kwalifikacyjna.

1a. Teksty na wstępnym etapie podlegają ocenie przez członków Redakcji.

1b. Teksty pozytywnie ocenione przez członków Redakcji zostają w formie anonimowej przesłane do recenzentów.

1c. Redaktor Naczelny po opiniach recenzentów podejmuje decyzję o kwalifikacji tekstu do druku.

 

2. Procedura recenzyjna trwa od 30 do 90 dni.

 

3. Autor otrzymuje informację o odrzuceniu/kwalifikacji tekstu nie później niż do 120 dni od nadesłania manuskryptu.

 

4. Autor, jeśli tekst jest zakwalifikowany do druku warunkowo, ma obowiązek uwzględnić uwagi i sugestie recenzentów.

 

5. Recenzenci pozostają anonimowi i mają prawo zastrzec treść recenzji do wiadomości Redaktora Naczelnego.

 

6. Po odrzuceniu każdemu autorowi przysługuje prawo nadesłania zmodyfikowanej wersji tekstu.

 

7. Autor nie ma prawa do odwołania od decyzji Redaktora Naczelnego.