ZESZYT 1 | ZESZYT 2 | ZESZYT 3 | ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLII 2014, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2014

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XLII

 

Artykuły

 • Jan Woleński, Filozofia polska w perspektywie międzynarodowej [ pdf ]
 • Michał Podniesiński, Kubłowa teoria umysłu – geneza, opis i krytyka nowożytnego postrzegania umysłu [ pdf ]
 • Anna Kozanecka-Dymek, O możliwości stosowania niektórych systemów „tense logic” i systemu „and then” G. H. von Wrighta
  w naukach prawnych
  [ pdf ]
 • Eugeniusz Szumakowicz, O dowodzie matematycznym bardziej źródłowo [ pdf ]
 • Izabela Marszałek, Idealistyczno-pozytywna koncepcja zła F. W. J. Schellinga [ pdf ]
 • Sławomir Piechaczek, Pokusa życia mimo wszystko w myśli Emila Ciorana [ pdf ]

 

Archiwum

 • Tadeusz Gołaszewski, Fascynacja dobrem [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Jan Skoczyński, O historyczności filozofii (Mirosław Tyl, Filozofia – historia – historia filozofii) [ pdf ]
 • Przemysław Spryszak, O najnowszych przekładach Berkeleya (G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje,
  tłum. zbiorowe pod red. A. Grzelińskiego; G. Berkeley, Siris, przekład i oprac. A. Grzeliński i M. Szymańska-Lewoszewska) [ pdf ]
 • Ryszard Wójtowicz, Oblicza demitologizacji historii filozofii polskiej (Mit, historia, kultura. Materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, red. J. Skoczyński) [ pdf ]
 • Maciej Borys, Kosmotwórcza rola logosu. Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego Centrum Kultury i Dialogu Akademii Ignatianum [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Filozofia historii filozofii (Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać, red. Maciej Woźniczka i Marek Rembierz)
  [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Filozofia polska na tle filozofii europejskiej. Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii
  im. Jana Długosza w Częstochowie
  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLII 2014, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2014

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XLII

 

Artykuły

 • Sebastian T. Kołodziejczyk, Semantyczne uwarunkowania różnicy między metafizyką a ontologią [ pdf ]
 • Dariusz Jagiełło, Tadeusz Szubka, Metafilozofia Friedricha Waismanna [ pdf ]
 • Jerzy Bobryk, Co wiemy o myśleniu w epoce kognitywizmu [ pdf ]
 • Rafał Szopa, Problem wiedzy apriorycznej w świetle teorii partycypacji bytu [ pdf ]
 • Przemysław Spryszak, Dowód ontologiczny św. Anzelma w ujęciu Nicholasa Reschera [ pdf ]
 • Magdalena Kozak, Wojna jako doświadczenie przemocy bycia w myśli Emmanuela Lévinasa [ pdf ]
 • Adam Hernas, Czy odpowiedzialność za drugiego może być imperatywem rozumu? Kant a Lévinas [ pdf ]
 • Paulina Tendera, Sofoklesowa Antygona jako przykład urzeczywistnienia Heglowskiego ideału bohatera narodowego [ pdf ]

 

Archiwum

 • Marian Przełęcki, O Nietzscheańskiej krytyce moralności chrześcijańskiej [ pdf ]

 

Przekład

[ pdf ]

 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Koncepcja siły nadnaturalnej w korespondencji I. Newtona z R. Bentleyem [ pdf ]
 • Isaac Newton, Cztery listy do Bentleya (przeł. Janusz Sytnik-Czetwertyński) [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Marcin Karas, Nowa monografia o wczesnym Oświeceniu w Polsce (Agnieszka Smolińska, Dyskurs oświeceniowy.
  Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP, 1718–1774
  ) [ pdf ]
 • Natalia A. Michna, Oblicza wolności (Współczesne i historyczne konteksty wolności, red. Leszek Kopciuch) [ pdf ]
 • Jerzy Sadowski, Możliwość dobrego życia w XXI wieku (Wilhelm Vossenkuhl, Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku) [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLII 2014, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2014

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XLII

 

Artykuły

 • Jan Woleński, Pojęcie decyzji w świetle filozofii [ pdf ]
 • Marek Maciejczak, Rola stosunków aktywność–pasywność w Husserlowskiej teorii świadomości [ pdf ]
 • Wojciech Zalewski, Między pytaniem a odpowiedzią, między metafizyką a religią [ pdf ]
 • Adam Workowski, Samowiedza i bycie sobą [ pdf ]
 • Magdalena Małecka, Kobiecość odzyskana? Pomiędzy ‘sex’ a ‘gender’ i esencją a konstruktem, czyli historia zgubnych dualizmów
  [ pdf ]
 • Andrzej Marzec, Logika tego samego, czyli o zasadzie to(ż)samości – od Luce Irigaray do Eve Kosofsky Sedgwick [ pdf ]
 • Natalia Anna Michna, O kobietach i matkach. Elisabeth Badinter o kryzysie kobiecej tożsamości [ pdf ]
 • Jacek Breczko, Cztery odmiany empatii [ pdf ]
 • Małgorzata Jantos, Czy decydujemy o swojej śmierci? [ pdf ]

 

Przekład

 • Witold Płotka, O fenomenologii konstytucji przestrzeni. Wprowadzenie do tłumaczenia [ pdf ]
 • Emund Husserl, Fundujące badania nad fenomenologicznym źródłem przestrzenności przyrody (przeł. Witold Płotka) [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Jerzy Kopania, Humanistyka w poszukiwaniu zgubionej mądrości (Anna Grzegorczyk, Humanistyka i Obecność) [ pdf ]
 • Jerzy Sadowski, Filozofia jezuitów na ziemiach polskich pod zaborami (Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku) [ pdf ]
 • Magdalena Hoły-Łuczaj, Przedmiot poczwórny (Graham Harman, Traktat o przedmiotach [The Quadraple Object], przeł. M. Rychter)
  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLII 2014, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2014

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XLII

 

Artykuły

 • Jadwiga Puzynina, Norwid – jaki i dla kogo? [ pdf ]
 • Jakub Górski, Teologia negatywna Theodora W. Adorno – wprowadzenie [ pdf ]
 • Maria Nowacka, Jerzy Kopania, Czym jest sumienie, a czym być powinna klauzula sumienia [ pdf ]
 • Marek Drwięga, O odwadze mówienia prawdy. Michel Foucault o pojęciu ‘parrêsia’: polityczny i etyczny wymiar zagadnienia [ pdf ]
 • Szymon Szczęch, Niewypowiadalność etyki w „Traktacie logiczno-filozoficznym” Ludwiga Wittgensteina [ pdf ]
 • Józef Kożuchowski, Klasyczna koncepcja dobra. Dyskusja Josefa Piepera z etyką nowożytną (Kant, Sartre, Camus) [ pdf ]

 

Przekłady

 • I. Karel Novotný, Podmiot i ciało według Lévinasa (przeł. Marek Drwięga) [ pdf ]
 • II. Z Ojcem Profesorem Gerdem Haeffnerem rozmawia Jaromir Brejdak (przeł. Alina Kruszewicz-Kowalewska) [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Eugeniusz Szumakowicz, Człowiek i myśl – refleksyjne wspomnienie o profesorze Zbigniewie Zwinogrodzkim [ pdf ]
 • Maria Małgorzata Baranowska, Zło i Zagłada. Szczecińskie dni kultury żydowskiej (Adlojada. Biografie i świadectwo, red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska) [ pdf ]
 • Ryszard Maciołek, Problem zła w filozofii analitycznej (Peter van Inwagen, Problem zła. Wykłady im. Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie St. Andrews w 2003 r., przeł. Ryszard Mordarski) [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]
 • Spis treści tomu XLII [ pdf ]