Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2018

 

 

12.01 Sesja naukowa organizowana przez Komisję Paleogeografii Czwartorzędu PAU
i Sekcję Geochronologii Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
   
30.01 Promocja książki „TALOWSKI”
Zaproszenie/plakat, okładka
   
5.02 Konferencja „Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego”
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zaproszenie i program
   
8-9. 03
Collegium
Maius UJ
Konferencja naukowa
Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe
poświęcona pamięci prof. dra hab. Ryszarda Łużnego w dwudziestą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Plakat konferencji
Plakat z programem
   
16.03 Konferencja naukowa
Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległości Polski
Zaproszenie i program
Plakat
   
17.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
20.03 Konferencja
W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach
Zaproszenie, informacje organizacyjne
   
14.04 Konferencja  Etyka komunikacji
Plakat z programem
   
21.04
Collegium
Maius UJ
Konferencja naukowa  Muzyka Armenii i Ormian polskich
Organizatorzy: Komisja Wschodnioeuropejska PAU, Akademia Muzyczna w Krakowie,
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Zaproszenie i program
Koncert - plakat
   
10-11. 05 Konferencja naukowa
Druki XIX wieku w nadsekwańskiej Książnicy Narodowej
Zaproszenie i program, plakat konferencji, plakat z programem 
   
14.05 Sesja naukowa
Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku
towarzysząca uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej
Prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego
Plakat z programem
   
21.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatką Nagrody została Pani Anna Dymna
   
21-22. 05 American Ethnicity
Old and New Immigration Flows, Old and New Challenges
Program, plakat
   
23-26. 05
Olsztyn
XXXIII Konferencja Embriologiczna 
Rośliny • Zwierzęta • Człowiek
Zaproszenie
Strona internetowa
   
4.06 Konferencja  Wiosna Solidarności ‘88
zorganizowana w ramach obchodów 30. rocznicy strajku kwietniowo-majowego
pracowników Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie
Zaproszenie i program
   
6.06 Klinika Dziennikarstwa
W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy
Zaproszenie oraz informacje o spotkaniu, plakat
   
8-9. 06
Nowy Jork
PIASA 76th Annual Conference
Zaproszenie
Strona internetowa
   
15.06 Otwarcie wystawy  Orient bliski i daleki
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Zaproszenie
   
16.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
   
25.06 Obchody rocznicowe  Niedokończone msze wołyńskie
Konferencja naukowa  Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943–1944:
aspekt eklezjalny i teologiczny

Zaproszenie i program
   
7–9. 09
Chicago

Obchody 75-lecia Polish American Historical Association
- o  obchodach jubileuszu
- zaproszenie i program
- plakat
- koncert
Więcej informacji na stronach internetowych:
- PAHA - polishamericanstudies.org
- PAHA News

   
14–15. 09
Poznań
II Kongres Towarzystw Naukowych
Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej
Organizatorzy: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Płockie
Zaproszenie
Program
Więcej o Kongresie - rtn.pan.pl
   
26–28. 09 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
www.jewishstudies.pl
Program
Plakat
   
12.10 Konferencja naukowa
70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
O konferencji
Plakat
Program
Zaproszenie do udziału w publikacji pokonferencyjnej
www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl
   
13.10
Mydlniki
Konferencja  Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom
Zaproszenie
Program
   
15-16. 10 Ogólnopolska konferencja naukowa
Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych
Komisja Etnograficzna PAU, Instytut Studiów Międzynarodowych UJ
Program
Plakat
   
18–19. 10 Konferencja naukowa
Unia, federacja, niepodległość? Polski i Litwy drogi do niepodległości (do roku 1918)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Historii Litwy (Wilno)
O konferencji
Program
Plakat
   
18.10 Konferencja  Uczeni czasów niewoli
Konferencja zorganizowana w związku ze złożeniem prochów Karola Olszewskiego
i ziemi z grobu Zygmunta Wróblewskiego
w Panteonie Narodowym w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Plakat/program
Relacja z konferencji
   
19.10 Uroczystość przeniesienia doczesnych szczątek prof. Karola Olszewskiego
i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
do krypt Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Zaproszenie
   
22–24. 10 7th International Conference of Oriental Studies:
Collections of Texts and Artefacts
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem
   
24–26. 10 Ogólnopolska konferencja naukowa
Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Zaproszenie/program
   
5.11 Spotkanie z Profesorem Raimo Pullatem,
autorem książki ŚWIAT RZECZY MIESZKAŃCA TALLINNA W DOBIE OŚWIECENIA
Zaproszenie/plakat
Więcej o książce
   
9–10. 11
Białystok
Jubileuszowa konferencja naukowa w 200. rocznicę debiutu Adama Mickiewicza (1818–2018)
DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW
TRADYCJE – STRATEGIE – IDEE – JĘZYK
Zaproszenie
   
15–16. 11 Konferencja naukowa
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Anons konferencyjny
Plakat
Program
   
17.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
30.11 – 01.12 V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie
   
5–7. 12
Łódź
Konferencja naukowa
Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni
Więcej o konferencji
   
13-14. 12 Konferencja rocznicowa  Stanisław Pigoń (1885–1968). Profesor i obywatel
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności
13.12.2018, WP UJ, ul. Gołębia 16
14.12.2018, PAU, ul. Sławkowska 17
Plakat/program
   
14.12 Promocja książki 
Średniowieczny kościół Na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych 
pod redakcją prof. Jacka Poleskiego

Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie Na Skałce, ul. Skałeczna 16
Zaproszenie
Plakat
Więcej o książce