Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Informacje dla autorów

 

 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności publikuje recenzowane monografie naukowe: poziom I – 80 pkt

(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.).

 

 

Zasady działania wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności

 

1. Wydawnictwo PAU publikuje monografie naukowe, materiały konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PAU oraz teksty i przekłady źródeł historycznych.

 

2. Publikacje są finansowane z dotacji na działalność statutową PAU albo ze źródeł zewnętrznych.

 

3. Zgłoszenie propozycji do planu wydawniczego jest dokonywane w następującym trybie:

a) autor lub redaktor naukowy pracy zbiorowej prezentuje pracę na posiedzeniu odpowiedniego wydziału lub komisji PAU. Prezentacja powinna obejmować oryginalne, niepublikowane wcześniej wyniki badań i wskazywać potrzebę ich opublikowania w PAU (np. związek z działalnością Akademii).
Autorzy niebędący członkami wydziałów ani komisji PAU powinni zwrócić się z propozycją do ich władz (http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje);

b) jeżeli propozycja wydania prezentowanej pracy uzyskała w głosowaniu akceptację, zarząd wydziału lub komisji składa w wydawnictwie:

  • wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszych zasad  (pobierz formularz - kliknij tutaj);
  • komplet plików z tekstem (format Word lub RTF) i ilustracjami (JPEG, TIFF) w postaci gotowej do przekazania recenzentom;

 

4. Złożoną pracę Komitet Wydawniczy kieruje do przynajmniej dwóch recenzentów, gwarantujących obiektywność i rzetelność recenzji. Nazwiska recenzentów podane we wniosku nie są wiążące dla Komitetu Wydawniczego. Recenzenci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o niewykorzystywaniu recenzowanych prac do swoich osobistych potrzeb i korzyści oraz niewystępowaniu konfliktu interesów z autorem/autorami. Umowy z recenzentami podpisuje kierownik wydawnictwa.

 

5. Autor zapoznaje się z recenzjami, nie znając nazwisk recenzentów (single blind review), i jest obowiązany ustosunkować się do ich postulatów, czyli zgodnie z nimi zmienić tekst lub uzasadnić odrzucenie postulatów.

 

6. Decyzję o przyjęciu pracy do planu wydawniczego podejmuje Komitet Wydawniczy PAU po zapoznaniu się z recenzjami i odpowiedzią autora, przy czym:

a) publikacje finansowane ze środków własnych PAU są kierowane do produkcji wg listy rankingowej, ustalonej przez Komitet Wydawniczy, ich liczba zależy od środków przeznaczonych na działalność wydawniczą w budżecie PAU;

b) publikacje finansowane ze środków zewnętrznych są kierowane do produkcji po uzyskaniu akceptacji Komitetu i zagwarantowaniu finansowania.

 

 

Informacje dla autorów artykułów w czasopismach są opublikowane na stronach poszczególnych czasopism: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism

 

[ pobierz formularz - kliknij tutaj ]