Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisje międzywydziałowe o charakterze interdyscyplinarnym

 

   

 

Komisje mają charakter międzywydziałowy, co oznacza, że interdyscyplinarna tematyka ich zainteresowania wykracza poza profil naukowy poszczególnych Wydziałów. Podlegają one bezpośrednio Radzie PAU. Są to Komisje: Zagrożeń Cywilizacyjnych, Historii Nauki, do Oceny Podręczników Szkolnych, Spraw Europejskich, Filozofii Nauk, do Badań Diaspory Polskiej, Antropologiczna, Ergonomii, Zarządzania Kulturą i Mediami, oraz Polska Grupa CIHEC (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée).

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

Przewodniczący Michał Praszałowicz
Zastępcy przewodniczącego Joanna Kurczewska
Janusz Szmyd
Sekretarze Stanisław Nagy
Dariusz Wojakowski

 

Komisja powstała w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III, jej twórcą i pierwszym przewodniczącym był prof. Andrzej Hrynkiewicz. Komisja ma charakter interdyscyplinarny i w jej skład wchodzą członkowie różnych Wydziałów PAU, od Wydziału Historyczno-Filozoficznego po Wydział Twórczości Artystycznej. Zagrożenia harmonijnego rozwoju ludzkości powinny być bowiem przedmiotem zainteresowań i badań nie tylko przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych, biologii i medycyny, ale również historyków, filozofów, prawników, a nawet literatów i twórców z innych dziedzin kultury.
Zagrożenia kojarzą się ludziom z niewłaściwym wykorzystywaniem wyników badań naukowych oraz rozwojem technologii i działalności przemysłowej wrogich środowisku naturalnemu. Jednak niebezpieczeństwa dla przyszłości człowieka kryją się również w zmianach klimatycznych, wzroście zaludnienia i pojawianiu się nowych chorób. Groźne są ideologie, z których wynikają fundamentalizm, kłamstwo i nienawiść, będące głównymi przyczynami terroryzmu i wojen. Należy przy tym pamiętać, że w minionym stuleciu ludzkość osiągnęła zdolność do samozagłady.
Do wyników badań naukowych nie stosują się oceny etyczne. Kryterium ich wartości jest prawda. Zło tkwi w nas samych i ono powoduje wykorzystywanie wyników badań na szkodę ludzkości. W ślepą uliczkę wiodą pleniące się pseudonauki, które są zaprzeczeniem racjonalizmu, a wielu ludziom zastępują utraconą wiarę w wartość postępu naukowego. Trzeba przekonywać społeczeństwo, że jedynie przez dalszy rozwój nauk można zapobiec skutkom powstających zagrożeń. Prawda naukowa i miłość bliźniego są to podstawowe czynniki stwarzające szansę harmonijnego rozwoju i przetrwania ludzkości.
Komisja omawiała powstające zagrożenia oraz rzetelnie informowała o ich przyczynach i o sposobach zapobiegania ich skutkom. Oprócz posiedzeń kameralnych, organizowała publiczne odczyty dla szerokich kręgów społeczeństwa, a także starała się dotrzeć do opinii publicznej za pośrednictwem środków masowej informacji: prasy, radia i telewizji. Komisja ma w swoim dorobku 7 tomów „Prac”.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. Jakub Bodziony
Prof. Krystyna Grodzińska
Prof. Andrzej Jajszczyk
Prof. Zygmunt Kolenda
Prof. Włodzimierz Korohoda
Prof. Joanna Kurczewska
Prof. Michał Praszałowicz
Prof. Jacek Purchla
Prof. Jakub Siemek
Prof. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. Władysław Stróżewski
Prof. Piotr Sztompka
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. Marian Tischner
Prof. January Weiner
Prof. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. Hanna Bojar
Dr hab. Grzegorz Brus
Dr Dariusz Brzeziński
Prof. Witold Cecot
Dr hab. inż. Józef Chowaniec
Dr Karolina Cynk
Dr hab. Franciszek Czech
Dr Kamil Filipek
Dr Marcin Galent
Prof. Andrzej Gołaś
Prof. Andrzej Gonet
Prof. Wiesław Gumuła
Prof. Urszula Jarecka
Dr Andrzej Kobos
Prof. Agnieszka Kolasa-Nowak
Prof. Jacek Kurczewski
Prof. Wojciech Misztal
Prof. Stanisław Nagy
Prof. Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. Janusz Orkisz
Prof. Tadeusz Patzek
Prof. Andrzej Paulo
Prof. Czesław Porębski
Prof. Janusz Szmyd
Mgr Marcin Ślarzyński
Prof. Antoni Tajduś
Dr Anna Turner
Prof. Dariusz Wojakowski
     
     

Komisja Historii Nauki PAU

Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences 

 

Przewodniczący Michał Kokowski
Zastępca przewodniczącego Stanisław Domoradzki
Sekretarz Paweł Brzegowy

 

Komisja została utworzona w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III. Jej organizatorem i pierwszym przewodniczącym był fizyk czł. PAU Adam Strzałkowski (do 2006), następnie matematyk czł. PAU Andrzej Pelczar, a po nim geolog czł. PAU Stefan Witold Alexandrowicz. Zadaniem Komisji jest stymulowanie badań nad historią poszczególnych dyscyplin naukowych przez ich przedstawicieli, a nie przez historyków, którzy nie są przygotowani do tego, aby wnikać w meritum wyspecjalizowanych dziedzin. Komisja trafiła na podatny grunt, bowiem w obrębie PAU już wcześniej było duże zainteresowanie historią organizacji nauki (prace: Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952; Piotr Hübner, Siła przeciw rozumowi; Danuta Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; Jan Piskurewicz, Prima interpares i in.), jak i sylwetkami uczonych (kilka małych sesji naukowych oraz wystaw poświęconych uczonym oraz seria „W służbie nauki”). Komisja jest bardzo aktywna, organizuje comiesięczne posiedzenia z referatami i dyskusją, a nadto sesje naukowe. Owoce jej działania są publikowane w czasopiśmie „Studia Historiae Scientiarum” (wcześniejsza nazwa: „Prace Komisji Historii Nauki PAU”) oraz w seriach: „Monografie” i „Studia i Materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności”.

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Studia HistoriaeScientiarum”

Zobacz też archiwalną stronę tego czasopisma

 

więcej...

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Roman Murawski
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ
Dr Barbara Bienias
Prof. dr hab. Anna Brożek
Dr Paweł Brzegowy
Dr Friedrich Cain
Dr hab. Danuta Ciesielska, prof. PAN
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign.
Dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR
Dr Henryk Ditchen
Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz
Dr Sławomir Dorocki
Dr Krzysztof Duda
Prof. dr Roman Duda
Prof. dr Julian Dybiec
Mgr Ewa Dziurzyńska
Dr hab. Mikołaj Getka-Kenig, prof. PAN
Prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski
Dr Mateusz Hübner
Dr Paweł Jarnicki
Dr Maciej Jasiński
Dr Andrzej Kobos
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. Piotr Köhler
Prof. dr Henryka Kramarz
Dr Marcin Krasnodębski
Prof. dr hab. Jerzy Kreiner
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN
Prof. dr hab. Halina Lichocka
Dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN
Prof. dr hab. Anita Magowska
Dr Rita Majkowska
Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
Dr Jan Mietelski
Dr Wioletta A. Miśkiewicz
Dr inż. Krzysztof Petelczyc
Dr hab. Janusz Pezda, Prof. UJ
Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka
Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII
Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ
Dr Alicja Rafalska-Łasocha
Dr hab. Adam Redzik, prof. UW
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
Prof. dr hab. Zenon Roskal
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Dr Jan Surman
Prof. dr hab. Karolina Targosz
Prof. dr hab. Radosław Tarkowski
Dr Paweł Tomaszewski
Dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN
Dr Michał Wagner
Dr hab. Jan Wnęk, prof. KA
Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański
Dr Krystyna Wołkowicz
Dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. PIG-PIB
Dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik
Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN
Prof. dr hab. Leszek Zasztowt
Prof. dr hab. Alicja Zemanek
Dr hab. Przemysław Żukowski

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Przewodniczący Barbara Płytycz
Zastępcy przewodniczącego Jerzy Kuczyński
Karol Sanojca
Sekretarze Jerzy Szczepański
Irena Trzcieniecka-Schneider

 

W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze specjalistów różnych przedmiotów nauczanych w szkołach, zwłaszcza średnich, która by całkowicie niezależnie opiniowała podręczniki (około 50 rocznie) wchodzące do użytku szkolnego. Zakładano, że działanie Komisji przyniesie duże korzyści społeczne. Już sam fakt istnienia tego typu suwerennego ciała powinien uczulać autorów i wydawców na poziom wprowadzanych do szkół podręczników. Prognozy sprawdziły się. Bieżąca działalność Komisji i wydawane przez nią „Prace” wzbudziły duże zainteresowanie. Na wniosek Komisji wręcza się na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu PAU dyplomy wyróżniające autorów i wydawców najlepszych podręczników.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma:
„Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Białas
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. January Weiner
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Dr hab. Danuta Ciesielska, prof. PAN
Dr Grzegorz Chomicki
Dr Robert Czuchnowski, prof. UJ
Dr Wiktor Darasz
Dr Karol Dudek-Różycki
Dr Anna Dziedzicka
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UKEN
Dr hab. Beata Gola, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Graff
Dr Joanna Janus
Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek
Dr Anna Kolasa
Dr Katarzyna Kołakowska
Dr Bartosz Kołoczek
Dr hab. Krystyna Kowalik
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Dr hab. Danuta Krzyżyk
Dr Jerzy Kuczyński
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Anna Michalik
Dr inż. Mateusz Muchacki
Dr hab. Joanna Mysona-Byrska, prof. UPJPII
Dr Ewa Odrowąż
Dr hab. Ewa Ogłoza
Dr hab. Małgorzata Pawlak, prof. UWr
Dr hab. Marcin Pawlak
Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
Dr Małgorzata Pietrzak
Dr Michał Płotek
Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr
Dr hab. Aneta Słomka
Dr Krzysztof Smagowicz
Dr inż. Grzegorz Sokal
Dr Dagmara Sokołowska
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Prof. dr hab. Zofia Stasicka
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Dr Daniel Sunderland
Prof. dr hab. Helena Synowiec
Dr Jerzy Szczepański, prof. UJ
Dr hab. Elżbieta Szostak
Dr Zbigniew Tabarowski, prof. UJ
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider
Prof. dr hab. Zenon Uryga
Dr Jarosław Wilamowski
     
     

 

Komisja Spraw Europejskich PAU

 

Przewodniczący Zdzisław Mach
Zastępca przewodniczącego Michał Turała
Sekretarze Dorota Praszałowicz
Jacek Kołodziej

 

Komisja została utworzona w 2003 r. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Andrzej Pelczar (2003-2006). W latach 2006-2021 Komisji przewodniczył prof. dr hab. Michał Turała, a od grudnia 2021 roku przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. Zdzisław Mach. W pierwszym okresie celem prac Komisji było prowadzenie dyskusji i kształtowanie opinii dotyczących zagadnień związanych z planowaną integracją Polski z Unią Europejską. Obecnie Komisja uczestniczy w debacie dotyczącej mechanizmów i efektów funkcjonowania Unii Europejskiej, zjawisk sprzyjających i przeciwdziałających procesom integracyjnym.Debata prowadzona jestw szerokim kontekście analizy globalnej światowej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej jak i interesów państw członkowskich. W sposób szczególny zainteresowania Komisji koncentrują się na kwestiach dotyczących obserwowanych zmian w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, tożsamości narodowej, a także szeroko rozumianej nauki, zarówno w jej wymiarze czysto poznawczym jak i aplikacyjnym, z uwzględnieniem problemów innowacji. Dyskusje te prowadzone są przy udziale zapraszanych krajowych i zagranicznych specjalistów reprezentujących środowisko naukowe, polityczne a także społeczne. W ostatnich latach odbyło się 76  roboczych posiedzeń Komisji z referatami, które w większości zostały opublikowane w 7 tomach prac Komisji. W związku z jubileuszami 5-lecia,10-lecia oraz 15-lecia przystąpienia Polski do UE, Komisja, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, organizowała konferencje konferencje naukowe.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr Jan Barcz
Prof. dr Stanisław Biernat
Prof. dr Bolesław Ginter
Prof. dr Andrzej Kastory
Prof. dr Janusz K. Kozłowski
Prof. dr Andrzej Mania
Prof. dr Andrzej Mączyński
Prof. dr Maria Nowakowska
Prof. dr Jacek Purchla
Prof. dr Piotr Sztompka
Prof. dr Michał Turała
Prof. dr Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Roman Hołyński
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Prof. dr Jacek Kołodziej
Prof. dr Roman Kuźniar
Prof. dr Zdzisław Mach
Prof. dr Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. dr Dorota Praszałowicz
Prof. dr Michael Waligórski
Prof. dr Jerzy Zdrada
     
     

 

Komisja Filozofii Nauk PAU

 

Przewodniczący ks. Janusz Mączka
Zastępca przewodniczącego Paweł Polak
Sekretarze ks. Wojciech Grygiel
Roman Krzanowski

 

Komisja powstała na mocy uchwały Rady PAU z 26 VI 2012, w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych Komisji: Filozofii Nauk Przyrodniczych oraz „Fides et Ratio”. Pierwsza z nich, utworzona w 2005 r. z inicjatywy prof. Jerzego Janika, była jego autorskim dziełem opartym na doświadczeniach interdyscyplinarnych spotkań wywodzących się jeszcze z czasów spotkań z kardynałem Karolem Wojtyłą. Komisja stawiała sobie za cel refleksję naukową na pograniczu filozofii oraz nauk wchodzących w skład Wydziałów III, IV i V PAU; opublikowała 5 tomów „Prac”. Druga Komisja, utworzona w 2007 r. przez ks. prof. Michała Hellera i grupę innych członków PAU, stawiała sobie za cel refleksję naukową nad myślą Jana Pawła II, w tym także zbadanie szeroko rozumianego kontekstu intelektualnego tej myśli we współczesnym świecie. Komisja „Fides et Ratio” ma w swoim dotychczasowym dorobku 2 zeszyty „Prac”.

Komisja Filozofii Nauk, jako sukcesorka obu dotychczasowych Komisji, łączy założenia programowe ich obu. Refleksja uprawiana w kręgu Komisji jest kontynuacją i rozwinięciem długiej tradycji krakowskiej filozofii przyrody uprawianej od XIX w. Wyjątkowy styl refleksji usytuowanej w kontekście interdyscyplinarnym, na pograniczu nauk, filozofii i teologii stwarza dogodne miejsce do spotkania uczonych zajmujących się różnymi obszarami wiedzy i daje szansę na owocne dyskusje nad fundamentalnymi kwestiami filozoficznymi kształtującymi naukę w przeszłości i obecnie.
W pole zainteresowań badawczych Komisji wchodzą nauki formalne, takie jak: matematyka, fizyka, astronomia, nauki chemiczne i biologiczne, nauki kognitywne, a także nauki humanistyczne oraz sztuka. Komisji Filozofii Nauk bliski jest program „filozofii w nauce”, w ramach którego rozważa się wpływ idei filozoficznych na kształtowanie się teorii naukowych, tropi się tradycyjne problemy filozoficzne uwikłane w te teorie oraz prowadzi filozoficzny namysł nad założeniami nauk empirycznych. W takim ujęciu manifestuje się w szczególny sposób ciągłość nauki z filozoficznym dziedzictwem myśli europejskiej, mającej swój początek w filozofii antycznej Grecji. Namysł nad nauką i jej rolą w kulturze kieruje badawczą uwagę Komisji ku problematyce teologicznej, w szczególności ku dialogowi pomiędzy nauką a teologią i związanym z nim zagadnień metodologicznych i historycznych.


Komisja Filozofii Nauk organizuje comiesięczne posiedzenia, podczas których wybrane zagadnienia prezentują wybitni przedstawiciele nauk, filozofii oraz teologii. Corocznie przy współudziale Komisji organizowane są Krakowskie Konferencje Metodologiczne – cykl konferencji filozoficznych o ugruntowanej renomie krajowej i międzynarodowej. Komisja organizuje także konferencje okolicznościowe, jak np. z okazji różnych rocznic wydarzeń oraz dzieł wybitnych ludzi nauki polskiej i zagranicznej.
Komisja Filozofii Nauk publikuje prace członków oraz zaproszonych gości na łamach czasopisma „Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce)”, indeksowanego m.in. w bazach Scopus i Web of Science. Pracom tym poświęcone są albo całe numery czasopisma (nr 57, 58, 59, 62), albo odpowiedni dział „Proceedings of the PAU Commission on the Philosophy of Science/Z prac komisji Filozofii Nauk PAU”. Prace dostępne są on-line w trybie open access na stronie czasopisma: https://zfn.edu.pl/

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz
Prof. dr hab. Bogdan Dembiński
Prof. dr hab. Juliusz Domański
Ks. prof. dr hab. Michał Heller
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Prof. dr hab. Roman Murawski
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
Prof. dr hab. Stefan Sawicki
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Prof. dr hab. Karol Tarnowski
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
Prof. dr hab. Henryk Arodź
Prof. dr hab. Andrzej Bielecki
Dr Michał Eckstein
Dr hab. Marcin Gorazda
Ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII
Dr Mateusz Hohol
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński
Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ
Dr Roman Krzanowski
Ks. dr Zbigniew Liana
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
Dr Jan Mietelski
Dr Tomasz Miller
O. dr Łukasz Mścisławski
S. prof. dr hab. Tereza Obolevich
Dr Barbara Petelenz
Prof. dr hab. Piotr Petelenz
Dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr Anna Sarosiek
Dr hab. Lech Sokołowski
Dr Mariusz Stopa
Dr hab. Sebastian Szybka
Dr Kamil Trombik
Prof. dr hab. inż. Adam Walanus
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
ks. prof. Damian Wąsek
Ks. dr hab. Robert J. Woźniak, prof. UPJPII
Prof. dr hab. Wojciech Zając
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD
Prof. dr hab. Zofia Zarębianka
Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski

     
     

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej

 

Przewodniczący Adam Walaszek
Zastępca przewodniczącego Anna Mazurkiewicz
Sekretarz Janusz Pezda

 

Komisja została powołana do życia w grudniu 2007, z inicjatywy grupy badaczy zajmujących się różnymi kręgami polskiej emigracji, w znacznej części z dawnego Instytutu Badań Polonijnych UJ. Oni też stali się w głównej mierze członkami Komisji. W obecnej sytuacji rozproszenia pracowników tego Instytutu po różnych jednostkach uniwersyteckich, Komisja integruje ich badania. Współpracuje równocześnie z oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie środowisk emigracyjnych szukających w PAU wsparcia intelektualnego.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Tadeusz Gromada
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. Jan Marcin Kula
Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Prof. dr hab. Gwidon Szefer
Prof. dr hab. Kazimierz Piotr Zaleski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Dr Andrzej Biernat
Prof. dr hab. Wiesław Caban
Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
Prof. Dr hab. Rafał Habielski
Dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ
Dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza
Prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz
Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG
Dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
Prof. dr hab. Piotr Mitzner
Dr Aneta Nisiobęcka
Red. Marian Nowy
Ks. Prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Prof. dr hab. Artur Patek
Dr Michalina Petelska
Dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ
Dr Danuta Płygawko
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
Prof. dr hab. Anna Reczyńska
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
Dr Paweł Sękowski
Prof. dr hab. Anna Siwik
Prof. dr hab. Krystyna Slany
Dr Krzysztof Smolana
Prof. dr hab. Maria Szmeja
Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
Prof. dr hab. Adam Walaszek
Prof. dr hab. Joanna Wojdon
Prof. dr hab. Mariusz Wołos
Kust. Maria Wrede
Dr hab. Józef Wróbel
Dr hab. Jerzy Zdrada
Dr hab. Andrzej Zięba, prof. UJ
Prof. dr hab. Henryk Żaliński
     
     

Komisja Ergonomii PAU

 

Przewodniczący Karolina Trzyniec
Zastępcy przewodniczącego Marcin Butlewski
Anna Taczalska-Ryniak
Sekretarz Grzegorz Szewczyk

 

Komisja Ergonomii jako komisja międzywydziałowa PAU o charakterze interdyscyplinarnym, została powołana w grudniu 2013, a ukonstytuowała się w lutym 2014. Ma zasięg ogólnopolski – skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin, w myśl nauki stosowanej, kompleksowej, jaką jest ergonomia. Jej działalność jest kontynuacją tradycji i dorobku naukowego Komitetu Ergonomii PAN, działającego w latach 1974–2012.
Komisja działa w ramach unii z innymi organizacjami ergonomicznymi Krakowa (tj. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Komisją Ergonomiczną Oddziału PAN w Krakowie) – organizowane są wspólne posiedzenia naukowe. Tradycją stały się także coroczne sympozja (i coroczna książka naukowa), wszystkie poświęcone aktualnym problemom ergonomicznym wynikającym z kontekstu i potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także przemian związanych z postępem technicznym i warunkami gospodarki globalnej.
Ideą przyświecającą pracom Komisji jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki o humanocentrycznej orientacji, w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. inż. Florian Władysław Adamczyk
Dr Bernard Bińczycki
Dr hab. inż. Marcin Butlewski
Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
Dr hab. inż. Witold Grzywiński
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Dr hab. inż. Joanna Kałkowska
Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Dr sztuki Janusz Konaszewski, em. prof. WSSiP
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Dr hab. inż. Beata Mrugalska
Dr hab. inż. Wiesława Nowacka
Dr sztuki Patrycja Ochman-Tarka
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk
Dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska-Ryniak
Dr inż. Karolina Trzyniec
Dr hab. inż. Paweł Tylek
Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
     
     
     

 

Komisja Antropologiczna PAU

 

Przewodniczący Krzysztof Szostek
Zastępcy przewodniczącego Sławomir Kozieł
Henryk Głąb
Sekretarz Marcin S. Przybyła

 

Komisja Antropologiczna należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r., jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. W swoich początkach służyć miała syntezie całokształtu badań nad człowiekiem i dostarczać forum dla dyskusji nad wynikami badań prekursorów folklorystyki, uczonych zainteresowanych biologicznym zróżnicowaniem populacji ludzkich oraz prehistoryków, zorientowanych na współpracę z przyrodnikami. W ten sposób założyciele Komisji Antropologicznej chcieli włączyć krakowskie środowisko naukowe w debatę nad ewolucjonizmem, która podzieliła społeczeństwo Europy w drugiej połowie XIX stulecia. Trwałym rezultatem działalności Komisji w tym czasie jest jej ogromna spuścizna wydawnicza (zwłaszcza publikowane od 1877 roku czasopismo Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, następnie przekształcone w Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne), utworzenie ważnych kolekcji muzealnych (zbiory prehistoryczne, dziś stanowiące rdzeń kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz bogate zbiory osteologiczne zgromadzone obecnie w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ), a przede wszystkim stworzenie środowiska, w którym rozwinęły się kadry budujące w Krakowie i nie tylko, akademicką antropologię fizyczną, etnografię i archeologię.

Przejęcie w 1952 r. przez PAN wszystkich agend PAU spowodowało, że Komisja Antropologiczna znalazła się w nowej Akademii i w jej obrębie działała. Z inicjatywy grupy antropologów, w tym prof. Krzysztofa Kaczanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w porozumieniu z Oddziałem PAN w Krakowie, Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie do PAU. Rada PAU, uchwałą z 2010, odtworzyła Komisję Antropologiczną w strukturze Akademii. W dniu 16 III 2012 Komisja zainaugurowała swoją działalność.
Celem reaktywowanej Komisji Antropologicznej PAU, jest przede wszystkim integracja środowisk naukowych zajmujących się człowiekiem w wymiarze biokulturowym. w tym antropologów biologicznych i kulturowych, archeologów, etnologów oraz specjalistów z zakresu psychologii czy też nauk medycznych i nauk o wychowaniu fizycznym.
Działalność Komisji skupia się na organizowaniu spotkań i sesji naukowych oraz interdyscyplinarnych dyskusji panelowych, podczas których członkowie Komisji wraz z zapraszanymi gośćmi dzielą się wynikami swoich badań z różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych wskazując na wyjątkowość naszego gatunku w ujęciu holistycznym.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Janusz Kruk
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Paweł Bergman
Dr hab. prof. nadzw. Marcin Brocki
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Dr hab. Henryk Głąb
Dr hab. Elżbieta Haduch
Prof. dr hab. Rimantas Jankauskas
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Kornafel
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. Guido Kriesel
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Penkala-Gawęcka
Prof. dr hab. Janusz Piontek
Dr hab. Marcin S. Przybyła, prof. UJ
Prof. Jiri Svoboda
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
     
     

 

Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami PAU

 

Przewodniczący Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca przewodniczącego Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz Anna Pluszyńska

 

Komisja została utworzona w dniu 19 listopada 2013 roku z inicjatywy Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy wsparciu prof. dra hab. Lucjana Suchanka, członka PAU. Począwszy od pierwszej kadencji funkcję Przewodniczącego Komisji pełni prof. dr hab. Emil Orzechowski.
Zadaniem międzywydziałowej Komisji jest wymiana myśli i stymulowanie badań dotyczących szeroko rozumianego zarządzania w sektorze kultury, poszukiwanie nowych metod i narzędzi badawczych dotyczących sektora kultury, przy wykorzystaniu wiedzy z obszaru różnych dyscyplin naukowych. Jako interdyscyplinarna dziedzina nauki o wzajemnym oddziaływaniu i relacjach pomiędzy kulturą i gospodarką, w tym turystyką i turystyką kulturową, zarządzanie kulturą obejmuje zarówno elementy nauk społecznych, jak i humanistycznych, w tym m. in. ekonomię, prawo, socjologię, nauki o przedsiębiorstwie, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, dziennikarstwo, wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, marketingu, stosunków międzynarodowych, i co istotne – z zakresu organizowania działalności kulturalnej (w kontekście historycznym i współcześnie). Przedmiotem zarządzania kulturą, w tym zarządzania mediami, jest badanie wszystkich metod (form, modeli) organizowania, które pojawiają się w danych społeczeństwach w różnych okresach historycznych, oraz badanie i analiza stosowanych narzędzi ukierunkowanych na zmianę, na takie rozwiązanie problemu, które w największym stopniu wpłynie na rozwój oraz społeczną i rynkową skuteczność działania.
Ze względu na specyfikę materii czyli nierynkowy charakter wielu pól kultury, metody i narzędzia zarządzania kulturą mają na celu osiągnięcie zysku wyrażającego się nie tyle w kategoriach finansowych, ile w kategoriach wartości humanistycznych, sprzyjających dobrostanowi człowieka i budujących społeczeństwo obywatelskie. Szerszy wymiar, wychodzący daleko poza sferę kultury, ale przez zarządzanie kulturą niejako wywołany, nadaje tym wartościom nurt zarządzania humanistycznego.

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ
Dr hab. Roman Batko
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN
Dr Joanna Dziadowiec
Dr hab. Paweł Frącz, prof. PO
Dr hab. Kinga Gajda
Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
Dr hab. Bożena Gierat-Bieroń
Dr hab. Beata Glinka, prof. UW
Dr Anna Góral
Dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ
Dr Jarosław Klaś
Dr hab. Jerzy Kociatkiewicz
Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ
Dr Agnieszka Konior
Dr Katarzyna Kopeć
Prof. dr hab. Monika Kostera
Dr hab. Jan Kreft
Dr Marcin Laberschek
Dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG
Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
Dr hab. Rafał Maciąg
Prof. dr hab. Sławomir Magala
Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Dr Michał Pałasz
Dr Henryk Pietrzak
Dr Katarzyna Plebańczyk
Dr Anna Pluszyńska
Dr Weronika Pokojska
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Dr Małgorzata Sternal
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Dr Agnieszka Szostak
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Dr hab. Jan Wojciechowski
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
     
     

POLSKA GRUPA CIHEC

Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée

 

Przewodniczący Krzysztof Ożóg
Wiceprzewodniczący Paweł Kras
Sekretarz o. Tomasz Gałuszka OP

 

Grupa działała w latach 1970–2011 przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, w ramach Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. Wobec reorganizacji PAN grupa utraciła oparcie w jej strukturze. Uchwałą Rady PAU z 20 XI 2012 została odtworzona przy PAU, pod tymczasowym przewodnictwem Jerzego Kłoczowskiego, który przewodniczył jej w PAN.