Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja została powołana do życia 20 V 2003, jako ciało wspólne PAU i Oddziału PAN w Krakowie. Obok członków PAU i krakowskich członków PAN, łączyła ona przedstawicieli świata nauki i kultury, szczególnie zaangażowanych w problemy rozwoju dzisiejszego Krakowa. Jej powstanie było odpowiedzią na widoczne i pogłębiające się w ostatnich latach dysproporcje między potencjałem intelektualnym i naukowym miasta a jakością podejmowanych przez władze decyzji. Z tego wynikło zadanie szukania płaszczyzny współpracy z władzami miasta w zakresie nauki i środowiska naukowego, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju przestrzennego miasta i estetyki jego krajobrazu. Komisja odbyła kilka otwartych posiedzeń dyskusyjnych, ostatnie w 2012 roku .Po nieudanych próbach wznowienia działalności podjętych w 2014 roku zaprzestała działalności.

Komisja Etyki w Nauce powstała, jako byt formalny, na mocy uchwały Rady PAU z 23 VI 2009, w wyniku przekształcenia Komisji Etyki Medycznej, zorganizowanej przy Wydziale V w 1992 r., ale mającej w swoim składzie także przedstawicieli dyscyplin nielekarskich, zwłaszcza filozofów. Poprzednia Komisja zajmowała się przede wszystkim zagadnieniami deontologii lekarskiej, regulacją wykorzystywania zwierząt doświadczalnych w badaniach biomedycznych i innymi problemami współczesnej etyki lekarskiej. Tworzyła podstawy do oceny działalności lekarskiej, współmierne z najważniejszymi osiągnięciami nauk przyrodniczych, które miały znaczenie dla udoskonalenia rozpoznania, leczenia i prognozowania chorób. Współpracowała z Sekcją Etyki Lekarskiej krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach – również z organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się zagadnieniami bioetycznymi. Komisja podjęła też aktualny temat komórek macierzystych. Polem zainteresowania przekształconej Komisji były problemy etyki w szeroko pojętej nauce. Z czasem jej działalność zaczęła słabnąć. Rada PAU 20 I 2015 zatwierdziła rozwiązanie Komisji.

 

Przewodniczący

 

Zastępca przewodniczącego

 

Sekretarz

 

Komisja powstała na mocy uchwały Rady PAU z 26 V 2009. Jej inicjatorem był Prezydent Miasta Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, a organizatorem i przewodniczącym członek PAU, prof. dr hab. n. med. Czesław Radzikowski. Zastępcą przewodniczącego była Aleksandra Klimczak, a sekretarzem Katarzyna Prosek. Komisja rozpoczęła działalność w październiku 2009. Lokal, obsługę administracyjną i środki na jej działalność zapewniał Urząd Miasta Wrocławia.

Celem spotkań naukowo-dydaktycznych Komisji było przybliżanie postępu w badaniach przyrodniczych, głównie w biologii molekularnej i genetyce, środowisku medycznemu, a także nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, studentom oraz uczniom regionu dolnośląskiego.

Do udziału w spotkaniach jako wykładowcy byli zapraszani uczeni reprezentujący wielodyscyplinarne badania zorientowane medycznie, z preferencją uczonych, związanych z Dolnym Śląskiem, których wyniki badań zdobyły międzynarodowe uznanie.

Dokumentacja z odbytych 42 spotkań (zaproszenie, informacja biograficzna wykładowcy, streszczenie wykładu, sprawozdanie ze spotkania, także Sprawozdanie z 10 letniej działalności KPM PAU są dostępne na pod następującymi adresami:

http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PAU/

Spotkania dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu: 
- archiwum spotkań (notki biograficzne, abstrakty, zaproszenia) oraz sprawozdania
- "10 lat działalności Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU, lata 2009–2018"

 

Końcem 2021 roku z przyczyn niezależnych działalność Komisji została zawieszona, co Rada PAU zatwierdziła 23 XI 2021.