Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja Filozofii Nauk PAU

 

Przewodniczący ks. Janusz Mączka
Zastępca przewodniczącego Paweł Polak
Sekretarze ks. Wojciech Grygiel
Roman Krzanowski

 

Komisja powstała na mocy uchwały Rady PAU z 26 VI 2012, w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych Komisji: Filozofii Nauk Przyrodniczych oraz „Fides et Ratio”. Pierwsza z nich, utworzona w 2005 r. z inicjatywy prof. Jerzego Janika, była jego autorskim dziełem opartym na doświadczeniach interdyscyplinarnych spotkań wywodzących się jeszcze z czasów spotkań z kardynałem Karolem Wojtyłą. Komisja stawiała sobie za cel refleksję naukową na pograniczu filozofii oraz nauk wchodzących w skład Wydziałów III, IV i V PAU; opublikowała 5 tomów „Prac”. Druga Komisja, utworzona w 2007 r. przez ks. prof. Michała Hellera i grupę innych członków PAU, stawiała sobie za cel refleksję naukową nad myślą Jana Pawła II, w tym także zbadanie szeroko rozumianego kontekstu intelektualnego tej myśli we współczesnym świecie. Komisja „Fides et Ratio” ma w swoim dotychczasowym dorobku 2 zeszyty „Prac”.

Komisja Filozofii Nauk, jako sukcesorka obu dotychczasowych Komisji, łączy założenia programowe ich obu. Refleksja uprawiana w kręgu Komisji jest kontynuacją i rozwinięciem długiej tradycji krakowskiej filozofii przyrody uprawianej od XIX w. Wyjątkowy styl refleksji usytuowanej w kontekście interdyscyplinarnym, na pograniczu nauk, filozofii i teologii stwarza dogodne miejsce do spotkania uczonych zajmujących się różnymi obszarami wiedzy i daje szansę na owocne dyskusje nad fundamentalnymi kwestiami filozoficznymi kształtującymi naukę w przeszłości i obecnie.
W pole zainteresowań badawczych Komisji wchodzą nauki formalne, takie jak: matematyka, fizyka, astronomia, nauki chemiczne i biologiczne, nauki kognitywne, a także nauki humanistyczne oraz sztuka. Komisji Filozofii Nauk bliski jest program „filozofii w nauce”, w ramach którego rozważa się wpływ idei filozoficznych na kształtowanie się teorii naukowych, tropi się tradycyjne problemy filozoficzne uwikłane w te teorie oraz prowadzi filozoficzny namysł nad założeniami nauk empirycznych. W takim ujęciu manifestuje się w szczególny sposób ciągłość nauki z filozoficznym dziedzictwem myśli europejskiej, mającej swój początek w filozofii antycznej Grecji. Namysł nad nauką i jej rolą w kulturze kieruje badawczą uwagę Komisji ku problematyce teologicznej, w szczególności ku dialogowi pomiędzy nauką a teologią i związanym z nim zagadnień metodologicznych i historycznych.


Komisja Filozofii Nauk organizuje comiesięczne posiedzenia, podczas których wybrane zagadnienia prezentują wybitni przedstawiciele nauk, filozofii oraz teologii. Corocznie przy współudziale Komisji organizowane są Krakowskie Konferencje Metodologiczne – cykl konferencji filozoficznych o ugruntowanej renomie krajowej i międzynarodowej. Komisja organizuje także konferencje okolicznościowe, jak np. z okazji różnych rocznic wydarzeń oraz dzieł wybitnych ludzi nauki polskiej i zagranicznej.
Komisja Filozofii Nauk publikuje prace członków oraz zaproszonych gości na łamach czasopisma „Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce)”, indeksowanego m.in. w bazach Scopus i Web of Science. Pracom tym poświęcone są albo całe numery czasopisma (nr 57, 58, 59, 62), albo odpowiedni dział „Proceedings of the PAU Commission on the Philosophy of Science/Z prac komisji Filozofii Nauk PAU”. Prace dostępne są on-line w trybie open access na stronie czasopisma: https://zfn.edu.pl/

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz
Prof. dr hab. Bogdan Dembiński
Prof. dr hab. Juliusz Domański
Ks. prof. dr hab. Michał Heller
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Prof. dr hab. Roman Murawski
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
Prof. dr hab. Stefan Sawicki
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Prof. dr hab. Karol Tarnowski
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
Prof. dr hab. Henryk Arodź
Prof. dr hab. Andrzej Bielecki
Dr Michał Eckstein
Dr hab. Marcin Gorazda
Ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII
Dr Mateusz Hohol
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński
Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ
Dr Roman Krzanowski
Ks. dr Zbigniew Liana
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
Dr Jan Mietelski
Dr Tomasz Miller
O. dr Łukasz Mścisławski
S. prof. dr hab. Tereza Obolevich
Dr Barbara Petelenz
Prof. dr hab. Piotr Petelenz
Dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr Anna Sarosiek
Dr hab. Lech Sokołowski
Dr Mariusz Stopa
Dr hab. Sebastian Szybka
Dr Kamil Trombik
Prof. dr hab. inż. Adam Walanus
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
ks. prof. Damian Wąsek
Ks. dr hab. Robert J. Woźniak, prof. UPJPII
Prof. dr hab. Wojciech Zając
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD
Prof. dr hab. Zofia Zarębianka
Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski