Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2012

 

 

9–11.01 Cracow Epiphany Conference
ON PRESENT AND FUTURE OF B-PHYSICS
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
17.02 Sesja naukowa Wydziałów PAU: I Filologicznego i VI Twórczości Artystycznej
Tadeusz Chrzanowski (1926–2006) historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
17.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
26.03 Adam Stefan Sapieha. 100-lecie konsekracji i ingresu
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
11.05 Sesja naukowa
Restricted Committee for Futire Accelarators
Fotorelacja
   
14.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Adam Bielański
Nagroda w 2012 oraz fotorelacja z uroczystości
   
16.05 Sesja naukowa Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Jakub Goldberg (1924–2011) historyk Żydów polskich
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
15.06 Konferencja naukowa w 40. rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego
PRZECIW MELANCHOLII – PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY
Organizatorzy: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio,
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski
Współorganizatorzy: Accademia dei Rampanti, Padwa; Wydawnictwo Literackie
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
19.06 Sesja naukowa Armia Krajowa i jej dziedzictwo
Organizatorzy: Fundacja Armii Krajowej w Londynie,
Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU, Małopolski Kurator Oświaty
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22.06 Posiedzenie naukowe i otwarcie wystawy
Ocalone od niepamięci… Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?
Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
23.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
3–4.07 Sesja naukowa Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka
zorganizowana przez Komisję Kultury Słowian PAU,
Katedrę Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Program
   
8–13.07 Light Cone
Cracow 2012
   
26–28.09
Zakopane
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Badania naukowe i dydaktyka
Organizatorzy: Katedra Mechanizacji Prac Leśnych UR w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie
Program
   
28–29.09 Sesja naukowa
50-lecie terapii genowej: wkład profesora Szybalskiego do nauki i ludzkości
50 years of gene therapy: the contribution of Professor Waclaw Szybalski to science and humanity
Organizowana przez: PAU, UJ, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
8.10 Publiczna sesja naukowa na temat
działania polskiego Prawa o Zamówieniach Publicznych w dziedzinie nauki
Strona o Pzp w nauce
Fotorelacja
   
9.10 Konferencja naukowa
W zatroskaniu o Ojczyzny dobro – duchowni katoliccy w służbie Ojczyźnie w epoce nowożytnej
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Fundacja „Panteon Narodowy”
Zaproszenie i program
   
26–27.10 Sesja naukowa
Mosty w cywilizacji i kulturze Europy Środkowej
Organizatorzy:
Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
7–9.11 Międzynarodowa konferencja archeologiczna
KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH
The Baden Culture around the Western Carpathians

Program
   
15-17.11


16.11
Międzynarodowa konferencja
Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam
Program sesji
Otwarcie wystawy poświęconej wyprawie prof. W. Kotwicza do Mongolii
(Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)
Zaproszenie na wystawę
Fotorelacje z konferencji i otwarcia wystawy
   
17.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program, wideo- i foto- relacja
   
19-20.11 Konferencja naukowa z okazji 600-lecia urodzin św. Joanny D’arc
Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny D’arc (1412–2012)
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Akademia Ignatianum w Krakowie
Program
   
7.12 Sesja Komisji Historii Nauki PAU oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN – Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych
Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego historyczną siedzibą nauk
(astronomia, botanika, geografia)