Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia

 

28.06.2022

2320-1/22

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Kraków, 24-06-2022

Dotyczy: Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności
na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie

 

Numer postępowania: 2320-1/22

 

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,
których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie

 

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

WŁODZIMIERZ MERES FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD, ul. Górników 3 lok. 22, 30-819 Kraków

NIP: PL 5510014392

Cena

2 056 164,95 zł brutto

2

SOLTECH Sp. z o.o. sp. k., ul. Krakowska 85 C, 32-050 Skawina

NIP: PL 2220806172

Cena

2 066 400,18 zł brutto

 

załącznik


 24.06.2022

2320-1/22

 

Dotyczy:

„Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności
na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie”

 

 

INFORMACJA O KWOCIE

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),

Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego.

 

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 24.06.2022 r. o godz. 11.00

 

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 1 500 000,00 zł brutto

załącznik


10.06.2022

2320-1/22

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

„Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności
na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie”

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 24.06.2022 do godziny 10:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 19 do SWZ

 

SWZ

Załączniki