Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia

 

9.10.2023

3210-5-1/23

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

„Sukcesywne świadczenie usług wydawniczych dla Polskiej Akademii Umiejętności”

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 18.10.2023 do godziny 11:00

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bd05e944-6697-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

 


 


 

Kraków, 20.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „Zamawiającym”, przekazuje informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

 

Złożone oferty otrzymały następującą punktację:

Wykonawca Cena Gwarancja Doświadczenie
kierownika budowy
SUMA
PUNKTÓW:
kwota pkt liczba
miesięcy
pkt liczba
inwestycji
pkt
WŁODZIMIERZ MERES
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD
1 798 793,46 zł - 90 - 2 - oferta
odrzucona
HYDRATEC Sp. z o.o. 3 321 986,24 zł 44,43 85 25,00 0 0,00 69,43
STRADOM Sp. z o.o. 2 460 000,00 zł 60,00 85 25,00 5 15,00 100,00

 

Wobec powyższego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

STRADOM Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 10C, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 

UZASADNIENIE (pdf)

 


Informacja (pdf)

 

Kraków, 12.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,
których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

 Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie
Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Nazwa kryterium Wartość
1 WŁODZIMIERZ MERES FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD,
ul. Górników 3 lok. 22, 30-819 Kraków
NIP: PL 5510014392
Cena brutto 1 798 793,46
2 STRADOM Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 10C, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP: PL 5512615730
Cena brutto 2 460 000,00
3 HYDRATEC Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok
NIP: PL 9662135620
Cena brutto 3  321 986,24

 


Kraków, 12.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający przekazuje informacje dotyczące Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

Nazwa części Wartość brutto
Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1
w obr. 01 Śródmieście przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie
2 400 000,00 zł

 


Zawiadomienie (pdf)

 

Kraków, 06.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści SWZ – przedłużeniu terminu składania ofert

 

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzieleniem na nie odpowiedzi później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający informuje, że działając zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

 

1. Pkt 15.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do 11.07.2023 r., przy czym pierwszym dniem termi-nu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

 

2. Pkt 17 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

17. Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 12.06.2023 r. do godz. 10.00.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

 


Zawiadomienie (pdf)

 

Kraków, 06.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

ZAWIADOMIENIE
o wyjaśnieniu treści SWZ

 

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje ich treść bez ujawniania źródła wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami.

1. Pismo do Zamawiającego z dnia 05.06.2023 r.:

Pytanie:
Dzień dobry, proszę o informację jaki rodzaj rury mamy brać przy sporządzeniu kosztorysu. W projekcie jest rura stalowa zaciskana, a w przedmiarze robót znajduje się rura nierdzewna zaciskana.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 16.4. SWZ, w kosztorysie ofertowym, powinny być wycenione wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót, a więc rura nierdzewna zaciskana.

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert Zamawiający w oddzielnym komunikacie poinformuje o przedłużeniu terminu składania ofert zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).

 


24.05.2023

2320-1/23

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 07.06.2023 do godziny 10:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 19 do SWZ 

 Pliki do pobrania:

SWZ

Załączniki