Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2008

 

 

7-8.03 Sesja naukowa
Związki kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie
zorganizowana w 10 rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego
przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Komisję Wschodnioeuropejską PAU
Program
   
15.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
14-15.04 Konferencja
Jan Potocki na nowo
Zaproszenie
Fotorelacja
   
21-26.04 Międzynarodowa sesja
Pontika 2008 - Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times
Fotorelacja
   
9-10.05 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Lekarzy
Medycyna Rodzinna
   
14-17.05
Wisła
XXVIII Konferencja Embriologiczna
   
19-20.05 XII Krakowska Konferencja Metodologiczna - Nauka a kultura masowa
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
   
30-31.05 Sesja naukowa
Wkład polskiego wychodźstwa w kulturę europejską po drugiej wojnie światowej
Zaproszenie
Fotorelacja
   
20.06 Sesja naukowa PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU
w 50. rocznicę śmierci Kazimierza Nitscha:
Kazimierz Nitsch (1874-1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii
   
21.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
25.06 Sesja naukowa w 100-lecie urodzin Oskara Schindlera:
Rola Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich i polskich mieszkańców Krakowa
w czasie okupacji niemieckiej

zorganizowana przez Komisję Historii i Kultury Żydów PAU ,
Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii UJ, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ,
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
   
23-27.08 WIERZBA IV - GLUTAMATE IN THE TRIPARTITE SYNAPSE:
FUNCTIONAL AND METABOLIC RELATIONS IN NORM AND PATHOLOGY
Wierzba (Pojezierze Mazurskie), Polska
   
4-7.09 II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych
Strona Kongresu
   
10-12.09 3rd International Conference of the European Society for the History of Science
Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń
   
11-14.09 Międzynarodowa sesja naukowa
IV Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy
   
18-19.09
Zakopane
IV międzynarodowa konferencja
Użytkowanie maszyn leśnych, badania naukowe i dydaktyka
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności,
Katedrę Mechanizacji Prac Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie
i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie
   
25-27.09 Sesja naukowa
Miasto w obrazie, legendzie, opowieści
z okazji 110. rocznicy powstania Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
   
24.10
Konferencja naukowa
Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych
Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU,
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
Program
   
3.11 Sesja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności,
Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz Opactwa OO. Cystersów w Mogile
Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej
Program
   
5.11 Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
poświęcone pamięci Profesora Bronisława Geremka
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
18.11
Audytorium
Maximum UJ
Uroczysta rocznicowa sesja wykładów
poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie
zatytułowana Nauka dla Medycyny i Społeczeństwa
   
21.11 Sesja naukowa
Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
poświęcona Stanisławowi Wróblewskiemu (1868–1938)
Fotorelacja
Wystawa ...Akademii naszej oddany był całą duszą...
Stanisław Wróblewski (1868–1938)

ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU,
Biblioteki Jagiellońskiej oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaproszenia i program
   
22.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   

1-2.12

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Prehistorii Karpat PAU
oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
- konferencja zorganizowana w ramach projektu
Komisji Europejskiej European Specific Targeted Research Project FEPRE
(The Formation of Europe: Prehistoric Population Dynamics and the Roots of Socio-Cultural Diversity)
The Interactions between different models of the Neolithization north
of the Central European Agro-Ecological Barrier: Eastern and Western Linear Complexes

Program
   
9.12 Posiedzenie naukowe
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości
zorganizowane z okazji 90.-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r.
Program
   
10.12 Sympozjum Naukowe poświęcone 100-leciu Rocznika Slawistycznego
Wydziału I Filologicznego PAU i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Program