Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2010

 

 

5-8.01

Cracow Epiphany Conference
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona konferencji

 
22-23.02 Konferencja naukowa
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów

Organizatorzy: European Society for the History of Science,
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności,
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk,
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 
8.03
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jerzy Wyrozumski, Twórcy krakowskiej mediewistyki
80-lecie urodzin Profesora Jerzego Wyrozumskiego
Fotorelacja
   
19.03-30.04 Wystawa Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Hic liber mihi Est Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki

ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie
Fotorelacja
   
20.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
26.04 Wspólna Konferencja Naukowa
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Wydziału IV Przyrodniczego PAU
POLSKIE BADANIA JASKIŃ NA WYSPIE WIELKANOCNEJ

Program
   
10.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Jerzy Nowosielski
Nagroda w 2010 oraz fotorelacja z uroczystości
 
20-21.05 XIV Konferencja Metodologiczna
Warszawa, 17–18 maj 2010 roku
Kraków, 20–21 maj 2010 roku
Strona konferencji
 
7.06 Otwarcie wystawy
Civis Cracoviensis
, Wiesław Bieńkowski (1926-1999), biograf i bibliograf
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie
Fotorelacja
 
11.06 Sesja naukowa
Komisji Kultury Słowian PAU
i Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
Sympozjum Drużnikowskie. Emigracja rosyjska III fali
 
15-17.06 Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich,
Polskiej Akademii Umiejętności oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH
Fotorelacja
 
18.06 Sesja naukowa PAU
poświęcona Stanisławowi Estreicherowi
Fotorelacja
 
19.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
 
24-25.06 Międzynarodowa sesja naukowa
Komisji Filologii Klasycznej PAU i Zakładu Historii Bizancjum (Instytut Historii UJ)
Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism
Zaproszenie
 
25-26.06 Sesja naukowa Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
The Polish Diaspora in America and the Wider World
Zaproszenie

Fotorelacja
   
9.07 Sesja naukowa
Współczesna ekonometria w badaniach empirycznych młodych ekonomistów
Organizatorzy: Komisja Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności,
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie,
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   
15.07 Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
oraz
Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie
   
9.10 Spotkanie dyskusyjne historyków ukraińskich i polskich
Stosunki polsko-ukraińskie i mniejszości narodowe
w kontekście koncepcji historyczno-politycznych Wacława Lipińskiego
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności,
Instytut Państwa i Prawa im. W. Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
Zaproszenie
Fotorelacja
   
9.10 Konferencja Fundacji „Warto żyć”
Uzależnienia – współczesne metody leczenia.
Podejście społeczne – porozmawiajmy o tym głośno

Przy współpracy i uprzejmości Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności,
Pana Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pani Poseł Róży Thun
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
15.10 Sesja naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
poświęcona Włodzimierzowi Puchalskiemu z okazji 100-lecia urodzin
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
16.10 Seminarium naukowe z okazji Roku Chopinowskiego
CHOPIN KAMERALNIE: MIĘDZY WIRTUOZERIĄ A ROMANTYZMEM
Organizacja: Akademia Muzyczna w Krakowie, współorganizacja: DUX,
współpraca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie i plakat
Fotorelacja
 
18.10 Posiedzenie Naukowe poświęcone Wiesławowi Bieńkowskiemu (1926–1999)
zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
 
18.10 Uroczystość wręczenia
Nagród Naukowych im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa
O Nagrodach w 2010 oraz fotorelacja
 
25.10 Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Jana Machnika
Zaproszenie
Fotorelacja
 
27.10 Konferencja Co można zrobić, by samorząd działał jeszcze lepiej...?
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Polska Akademia Umiejętności
 
29.10 Międzynarodowa sesja naukowa Respublica Litteraria in Action 2
Organizatorzy: Międzynarodowa Unia Akademii (UAI), Polska Akademia Umiejętności,
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie i program
Fotorelacja
 
4.11 Sesja naukowa Masoneria polska w kraju i na emigracji
Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej
Katedra Historii XIX Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
19.11 Posiedzenie naukowe oraz otwarcie wystawy w 70. rocznicę śmierci Jerzego Smoleńskiego
W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu
Jerzy Smoleński (1881–1940) geograf i geolog
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
20.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
26.11 Tadeusz Sinko. Uczony i dzieło
Sesja naukowa Wydziału I Filologicznego PAU,
Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
29.11 Sesja naukowa Wokół powstania listopadowego – 180. Rocznica
zorganizowana przez Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej,
Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej UJ i Katedrę Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego
Zaproszenie
   
29.11-01.12 WORKSHOP ON TIMING DETECTORS:
ELECTRONICS, MEDICAL AND PARTICLE PHYSICS APPLICATIONS
Strona internetowa
   
3.12 Sesja naukowa
Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji
Zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
6-7.12 Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość
Sesja naukowa zorganizowana przez
Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej,
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück
Zaproszenie
Program
Fotorelacja
   
10.12 Wychowanie do przyjaźni – wychowanie przez przyjaźń
Sesja naukowa zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”,
Polską Akademię Umiejętności, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Urząd Miasta Krakowa
Program
   
10.12 Sesja naukowa poświęcona pamięci śp. Profesora Gerarda Labudy
Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Profesora Gerarda Labudy
Polska Akademia Nauk – Oddział w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program