Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Filologii Klasycznej PAU

 

Przewodniczący Tomasz Polański
Zastępca przewodniczącego Joanna Komorowska
Sekretarz Adrian Szopa

 

Działalność Komisji ma charakter integrujący przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, którzy interesują się szeroko pojmowaną problematyką grecko-rzymskiego antyku oraz jego recepcją w kulturze średniowiecznej i nowożytnej Europy. Skupia bowiem hellenistów i latynistów zarówno specjalności historyczno-literackiej, jak i językoznawczej (językoznawstwo klasyczne): bizantynistów, neolatynistów, historyków starożytności, historyków kultury i filozofii antycznej, patrystów, archeologów, numizmatyków, specjalistów prawa antycznego, głównie rzymskiego, oraz badaczy recepcji antyku w kulturze i literaturze europejskiej, zwłaszcza polskiej.
Komisja wydaje w cyklu rocznym „Prace”, jako zeszyty zbiorowe. Z działalnością wydawniczą Komisji łączy się seria PAU „Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej”. Począwszy od 2012 r., Komisja wydaje pismo „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”, przejęte od Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Przejdź do strony internetowej: „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”).

Przejdź do strony internetowej:  „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”)

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz
Prof. dr hab. Juliusz Domański
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski
Prof. dr hab. Janusz Gruchała
Prof. dr hab. Kazimierz Korus
Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
Prof. dr hab. Henryk Podbielski
Prof. dr hab. Tomasz Polański
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Prof. dr hab. Roman Zawadzki
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz
Dr hab. Krzysztof Bielawski
Dr hab. Antoni Bobrowski
Dr hab. Jarosław Bodzek
Prof. dr hab. Józef Budzyński
Dr Michał Bzinkowski
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Dr Michał Czerenkiewicz
Dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
Dr hab. Marek Hermann
Dr hab. Agnieszka Heszen
Dr hab. Joanna Janik
Dr Aneta Kliszcz
Dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW
Prof. dr hab. Ryszard Legutko
Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
Dr hab. Iwona Milewska
Prof. dr hab. Krzysztof Narecki
Prof. dr hab. Janusz A. Ostrowski
Dr hab. Monika Ożóg
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr Krzysztof Pawłowski
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras S.I.
Dr hab. Michał Rzepiela
Prof. dr Bruce MacQueen
Prof. dr hab. Maciej Salamon
Dr hab. Sławomir Sprawski
Dr hab. Bożena Stawowska-Jundziłł, prof. UP
Prof. dr hab. Jerzy Styka
Prof. dr hab. Marian Szarmach
Dr Adrian Szopa
Prof. dr hab. Joachim Śliwa
Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski
Dr hab. Stanisław Turlej
Dr hab. Hubert Wolanin
Mgr Paweł Zawora-Skabiczewski
Dr hab. Leszek Zinkow
     
     

 

Komisja Historii Sztuki PAU

 

Przewodniczący Marcin Fabiański
Zastępca przewodniczącego Marek Walczak 
Sekretarze Wojciech Walanus

Komisja do Badania Historii Sztuki w Polsce powstała w r. 1873 i stała się głównym forum kształtowania się tej dyscypliny w Polsce. Wydawała kolejno „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” (9 tomów, 1877-1915;  linki do wersji cyfrowych) i „Prace Komisji Historii Sztuki PAU” (10 tomów, 1917-1952). W latach 1964-1995 działała jako Komisja Teorii i Historii Sztuki Oddziału Krakowskiego PAN, wydając rocznik „Folia Historiae Artium” (30 tomów, 1964-1994). W r. 1995 przeszła do struktury PAU i kontynuuje wydawnictwo „Folia Historiae Artium” (od r. 1995 Seria Nowa, dotąd 18 tomów).

Tematyka badawcza prezentowana na posiedzeniach Komisji dotyczy sztuki polskiej i europejskiej od antyku po czasy najnowsze. W wystąpieniach wymagana jest zarówno solidna baza metodologiczna, jak i pogłębione przedstawienie tematu oparte na wyczerpującej literaturze przedmiotu. Referaty naukowe są często wygłaszane przez badaczy nienależących do Komisji, z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także z zagranicy. Posiedzenia naukowe Komisji cieszą się dużym powodzeniem wśród młodych historyków sztuki.

Najciekawsze prace są publikowane w organie naukowym Komisji, roczniku „Folia Historiae Artium”. Wydawnictwo jest finansowane przez Fundację Lanckorońskich. Wersje cyfrowe wszystkich tomów są dostępne w internecie  (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha; tomy 13-18 Serii Nowej także: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium).

Redaktorem naukowym pisma jest prof. dr hab. Wojciech Bałus.

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Folia Historiae Artium”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Prof. dr hab. Marcin Fabiański
Prof. dr hab. Sergiusz Michalski
Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski
Prof. dr hab. Jan Ostrowski
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. Antoni Ziemba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Maria Bernasikowa
Prof. dr hab. Andrzej Betlej
Dr Beata Biedrońska-Słotowa
Dr hab. Albert Boesten-Stengel
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Mgr Krzysztof Czyżewski
Dr Paweł Dettloff
Dr hab. Józef Grabski
Dr Piotr Grotowski
Dr Mateusz Grzęda
Dr Dobrosława Horzela
Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Dr hab. Waldemar Komorowski
Prof. dr hab. Piotr Krasny
Dr hab. Mirosław Piotr Kruk
Dr Magdalena Kunińska
Dr hab. Michał Kurzej
Dr hab. Michał Myśliński
Mgr Dariusz Nowacki
Dr Piotr Pajor
Dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
Mgr Jerzy Petrus
Dr Magdalena Piwocka
Dr Katarzyna Płonka-Bałus
Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
Dr hab. Józef Skrabski
Dr Sławomir Skrzyniarz
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
Prof. dr hab. Andrzej Szczerski
Dr Tomasz Szybisty
Dr Marcin Szyma
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr Wojciech Walanus
Prof. dr hab. Marek Walczak
Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Dr hab. Andrzej Włodarek
Dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ
Dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Mgr Jerzy Żmudziński
     
     

 

 

Komisja Neofilologiczna PAU

 

Przewodniczący Barbara Sosień
Wiceprzewodniczący Stanisław Jasionowicz
Sekretarz Monika Coghen

 

 

Komisja Neofilologiczna PAU powstała z inicjatywy Przemysława Mroczkowskiego. Formalnie została powołana w roku 1997. Niestety stan zdrowia profesora nie pozwolił mu na energiczne rozpoczęcie prac Komisji, tak więc pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się dopiero w listopadzie 1998 r. Prowadziła je Olga Dobijanka-Witczakowa, jako zastępca przewodniczącego Komisji, którym został Przemysław Mroczkowski. Sekretarzem został wtedy wybrany Stanisław Widłak. Pierwsze naukowe posiedzenie Komisji przeprowadzonojuż w grudniu 1998 r. Poświęcono je omówieniu Ogólnopolskiego Kongresu Neofilologicznego, który miał miejsce miesiąc wcześniej w Łodzi. Regularne posiedzenia Komisji z referatami i dyskusją rozpoczęto w styczniu 1999 r. Rok ten był również okresem, w którym wypracowano wspólny program działania, odpowiadający zainteresowaniom naukowym przedstawicieli różnych filologii, zarówno w aspekcie literaturoznawczym, jak i językoznawczym. Plonem pierwszego roku działalności naukowej Komisji Neofilologicznej był tom I „Prac Komisji Neofilologicznej PAU”, który ukazał się w roku 2000 i zawierał osiem artykułów. W następnych latach ukazywały się dość regularnie kolejne tomy, świadczące o stałej działalności naukowej Komisji. Zawierają one wystąpienia wygłoszone przez stałych członków Komisji oraz licznych gości przychodzących na spotkania lub zapraszanych z kraju i zagranicy.
Od jesieni 1999 przewodniczącą Komisji została Olga Dobijanka-Witczakowa, która kierowała nią z energią i zapałem, poświęcając też dużo czasu na przygotowanie kolejnych tomów „Prac Komisji” aż do swej śmierci w 2006 r. Przewodnictwo Komisji zostało wówczas powierzone przez jej członków Stanisławowi Widłakowi, który wspólnie z wiceprzewodniczącą Martą Gibińską i sekretarz Barbarą Sosień, kierował organizacją spotkań i redakcją „Prac” do 2015 r., kiedy to choroba uniemożliwiła mu dalsze działanie. Jesienią 2015 r. na zebraniu wyborczym członkowie Komisji wybrali na przewodniczącą Barbarę Sosień, wiceprzewodniczącą została Marta Gibińska, a sekretarzem Ewa Łukaszyk. Od roku 2018 tę ostatnią funkcję pełnił Stanisław Jasionowicz. W 2021 został on wiceprzewodniczącym Komisji, a sekretarzem wybrano Monikę Coghen.
Komisja skupia głównie naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiedzenia naukowe mają zawsze charakter otwarty, a wszyscy obecni zapraszani są do wzięcia udziału w dyskusji. W latach 2019-2021 Komisja z powodzeniem realizowała projekt dotyczący zjawiska tańca w literaturze i kulturze, pod roboczym tytułem „Mowa ciała tańczącego”. Jego plonem będzie publikacja monografii wieloautorskiej. Projekt ten uwydatnił komparatystyczny i interdyscyplinarny wymiar prac Komisji.

 

 

Przejdź do strony "Prac Komisji Neofilologicznej PAU"


Commission on Modern Languages
Polish Academy of Arts and Sciences

 

The founding father of the Commission was Prof. Przemysław Mroczkowski who managed to formally register the Commission on Modern Languages in 1997 and gather first members. However, due to health problems, he was never able to chair the work of the Commission. The first meeting, the purpose of which was electing the board and organize the work, took place in November 1998 and was chaired by Olga Dobijanka-Witczakowa. Since December 1998 members of the Commission have gathered regularly once a month in the months October – June. During the meetings scholarly papers are presented and discussed. Once a year the papers are collected and published in a bulletin. The first issue of Papers of the Commission on Modern Languages, Polish Academy of Arts and Sciences appeared in 2000.

The first active chair, Olga Dobijanka-Witczakowa, organized the work of the Commision with energy and dedication until her death in 2006. The next chair, Stanisław Widłak, headed the Commision until 2015. The present chair, Barbara Sosień, was elected in December 2015. Members are academics from the Jagiellonian University and Pedagogical University in Krakow. They represent both literary and linguistic disciplines in English, German, French, Spanish, Italian and Portugal Studies, as well as in Translation Studies. Meetings are open to all interested parties.


 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Teresa Bela
Prof. dr hab. Zofia Berdychowska
Prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa
Prof. dr hab. Anna Bochnak
Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
Dr hab. Monika Coghen, prof. UJ
Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł
Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Dr Maria Gubińska
Dr Magdalena Heydel
Dr hab. Stanisław Jasionowicz
Prof. dr hab. Katarzyna Jaśtal
Dr Kazimierz Jurczak
Dr Jadwiga Kita-Huber
Prof. dr hab. Maria Kłańska
Dr Danuta Kucała
Prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska
Prof. dr hab. Ewa Łukaszyk
Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Dr hab. Zygmunt Mazur
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska
Dr hab. Mariusz Misztal
Dr hab. Joanna Porawska
Dr hab. Joanna Pychowska
Prof. dr hab. Wacław Rapak
Dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska
Dr hab. Anna Sawicka
Prof. dr hab. Barbara Sosień
Prof. dr hab. Roman Sosnowski
Dr hab. Ewa Stala
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska
Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska
Prof. dr hab. Karolina Targosz
Dr Teresa Bałuk Ulewiczowa
Dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ
Dr Krystyna Waligóra
Prof. dr Monika Woźniak
     
     

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU

 

Przewodniczący Hanna Kowalska-Stus
Zastępcy przewodniczącego

Bogusław Dopart
Dorota Gil
Sekretarz Urszula Cierniak

 

Powołana w 2000 r. Komisja ma w pewnym stopniu charakter interdyscyplinarny, wchodząc na niektóre obszary działalności Wydziału II. Oznacza to, że w jej składzie znaleźli się, obok filologów slawistów, także archeologowie, historycy i etnografowie. Począwszy od 2001 r., ukazują się pod redakcją Lucjana Suchanka „Prace” Komisji. Tom I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, stanowił wybór bajek opatrzony komentarzem, następne tomy mają charakter monotematycznych prac zbiorowych.

Zobacz stronę czasopisma „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Małgorzata Abassy
Prof. dr hab. Adam Bezwiński
Dr Bartłomiej Brążkiewicz
Dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD
Prof. dr hab. Joanna Czaplińska
Dr hab. Maciej Czerwiński
Prof. dr hab. Katarzyna Duda
Dr hab. Magdalena Dyras
Dr Piotr Gierowski
Prof. dr hab. Dorota Gil
Dr Aleksandra Hudymač
Dr hab. Celina Juda, prof. UJ
Dr Dominika Kaniecka
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
Dr Martyna Kowalska
Dr Agata Krzywdzińska
Dr Damian Kubik
Dr Aleksandra Kudymowicz
Dr hab. Józef Kuffel
Dr Tomasz Kwoka
Dr Marta Lechowska
Dr hab. Marta Łukaszewicz
Dr Rafał Majerek
Prof. dr hab. Marek Melnyk
Prof. dr hab. Lech Miodyński
Dr hab. Barbara Oczko, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz
Ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ
Dr Magdalena Pytlak
Prof. dr hab. Anna Raźny
Dr hab. Jan Stradomski
Dr Katarzyna Syska
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Anna Woźniak
Dr hab. Agnieszka Ziołowicz
     
     

 

 

Komisja Etyki Komunikacji PAU

 

Przewodniczący Anna Cegieła
Zastępcy przewodniczącego

Agata Małyska
Dorota Suska
Sekretarz Agnieszka Walecka-Rynduch

 

Komisja Etyki Komunikacji powstała w czerwcu 2019 roku. Jej poprzedniczkami były założona w roku 2013 na UW pracownia Obserwatorium Etyki Słowa oraz działający od 2016 do 2019 roku Zespół Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego przy PAN. Powołanie Komisji Etyki Komunikacji zawdzięczamy  staraniom Jadwigi Puzyniny – jej honorowej przewodniczącej i Lucjanowi Suchankowi.
Komisja skupia językoznawców zajmujących się badaniami języka z perspektywy etycznej - w jego relacji do wartości będących podstawą naszej kultury, a szczególnie wartości, na których buduje się wspólnota społeczna – sposobami ich wyrażania, podtrzymywania i unieważniania. Za podstawowy warunek etycznej komunikacji uważane jest podmiotowe traktowanie jej uczestników i do takiej postawy należy przekonywać użytkowników języka.
Organizowane są konferencje naukowe oraz seminaria. Podejmowane są także działania edukacyjne, które w naszym przekonaniu kształtują świadomość odpowiedzialnego posługiwania się słowem i mogą zahamować proces degradacji języka jako instrumentu komunikacji oraz ograniczyć negatywne skutki niebezpiecznej mowy, hejtu, agresji i przemocy słownej.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. prof. ucz. Iwona Benenowska
Dr hab. prof. ucz. Małgorzata Bogunia-Borowska
Dr hab. prof. ucz. Anna Cegieła
Prof. dr hab. Stanisław Gajda
Dr hab. prof. ucz. Alicja Gałczyńska               
Dr. hab. Marek Kochan
Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Dr hab. Małgorzata Łosiewicz
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
Dr hab. Agata Małyska
Prof. dr hab. Iwona Morawska
Dr hab. Mirosława Mycawka
Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Dr hab. prof. ucz. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska
Dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan
Dr hab. Marzena Stępień
Dr hab. prof. ucz. Dorota Suska
Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch
Dr hab. prof. ucz. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Dr Tomasz Żurawlew