O czasopiśmie

 

 

Pierwszy numer rocznika „Folia Historiae Artium” ukazał się w 1963 roku jako organ Komisji Teorii i Historii Sztuki utworzonej dwa lata wcześniej przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk. Pod egidą tej Komisji do roku 1994 ukazało się trzydzieści tomów czasopisma. W roku 1995 „Folia Historiae Artium” stały się organem Komisji Historii Sztuki reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności i od tej pory ukazują się jako „Seria Nowa”. Zgodnie z profilem działalności Komisji, zakres tematyczny czasopisma obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki polskiej i powszechnej, od starożytności do czasów współczesnych.

 

Od początku istnienia czasopisma, redakcja „Foliów” stara się kontynuować tradycję wydawanych przed drugą wojną światową „Prac Komisji Historii Sztuki” PAU, publikując prace prezentowane na comiesięcznych spotkaniach Komisji. Niezależnie od tego, drukowane są także inne artykuły, recenzje i nekrologi.

 

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

 

e-ISSN 2719-5635

ISSN 0071-6723

 

Wersja elektroniczna czasopisma jest udostępniana w trybie otwartego dostępu, na zasadach licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Skrócony opis licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode