Zasady przyjmowania tekstów

 

 

Czasopismo „Folia Historie Artium. Seria Nowa” publikuje oryginalne artykuły naukowe (wcześniej nie publikowane), recenzje i nekrologi. Zgłoszenia tekstów przeznaczonych do opublikowania w danym roku redakcja przyjmuje do końca marca tego roku.

Zgłoszenie artykułu naukowego powinno zawierać tekst artykułu, streszczenie (ok. 2000 znaków), spis ilustracji oraz ilustracje. Wszystkie materiały powinny być przekazane redakcji w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc lub .docx, ilustracje w formacie jpg, tiff). Do publikacji przyjmowane są teksty języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Wymagane jest przy tym stosowanie alfabetu łacińskiego w zapisie bibliograficznym w przypisach (cytowane pozycje pisane w oryginale np. cyrylicą należy poddać transliteracji).

Autorzy zobowiązani są do uzyskania w własnym zakresie zezwoleń na publikację ilustracji zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

W zgłoszeniu autorzy powinni podać imię, nazwisko, tytuł naukowy i afiliację oraz dane kontaktowe. Dane osobowe autora, ani żadne inne informacje pozwalające go zidentyfikować nie mogą natomiast być umieszczone w tekście artykułu.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy zobowiązani są do podpisania umowy licencyjnej z Wydawnictwem Polskiej Akademii Umiejętności. 

 

Zasady przygotowania tekstu  [pdf]