Zasady recenzowania tekstów

 

Rocznik „Folia Historiae Artium. Seria Nowa” jest czasopismem recenzowanym. Każdy zgłoszony artykuł jest poddawany przez redakcję wstępnej ocenie w celu sprawdzenia, czy spełnia on podstawowe standardy naukowe i językowe oraz czy zgodny jest z profilem pisma. Następnie zostaje przekazany do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, z zachowaniem następujących zasad:

  • anonimowości (tzw. procedura double-blind review)
  • braku konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentami

 

Przez konflikt interesów rozumie się występowanie pomiędzy autorem a recenzentem relacji podległości zawodowej, bezpośredniej relacji osobistej (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt) oraz fakt bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Przyjęto zasadę, że recenzenci nie mogą być wybierani spośród naukowców zatrudnionych w tym samym ośrodku naukowym, co autor.

Przed wyborem recenzentów, redakcja sprawdza możliwość wystąpienia wymienionych wyżej przykładów konfliktu interesów na podstawie publicznie dostępnych informacji: oficjalnych stron internetowych instytucji naukowych, profili naukowców i podawanych przez nich afiliacji, stron naukowych projektów badawczych itp. 

 

Recenzja ma formę pisemną. Recenzenci oceniają artykuł według następujących kryteriów:

  • oryginalność stawianego problemu.
  • poprawność przyjętych metod badawczych
  • osiągnięty cel (w jakim stopniu autor wykonał postawione przed sobą zadanie badawcze)
  • znajomość i stopień wykorzystania literatury przedmiotu
  • dobór ilustracji
  • logika konstrukcji pracy / jasność i czytelność wywodu; poprawność językowa i stylistyczna

 

W przypadku wyraźnie rozbieżnych opinii o recenzowanym tekście redakcja może przekazać go do oceny trzeciemu recenzentowi.

Na podstawie recenzji artykuł może zostać: zaakceptowany do druku bez zmian; przyjęty pod warunkiem wykonania poprawek wskazanych przez recenzentów lub odrzucony. Recenzje oraz decyzja redakcji są przekazywane autorowi w formie pisemnej w ciągu trzech miesięcy od złożenia tekstu.