Zasady etyczne

 

 

Redakcja rocznika „Folia Historiae Artium” dokłada wszelkich starań, by publikowane teksty spełniały standardy rzetelności naukowej i w szczególności przeciwdziała ich naruszeniom w postaci plagiatu, zjawiska ghostwriting i zjawiska guest authorship (honorary authorship). Przez ghostwriting rozumie się nieujawnienie w artykule (wśród autorów lub w podziękowaniach) nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w jego powstanie. Przez guest authorship rozumie się wskazanie jako autora lub współautora artykułu osoby, której wkład w jego powstanie jest znikomy lub żaden.

 

W wypadku wykrycia przypadków plagiatu, ghostwriting lub guest authorship Redakcja odmawia publikacji tekstu, a gdy do wykrycia dojdzie już po publikacji, zamieszcza odpowiednie oświadczenie w kolejnym numerze rocznika. W każdym przypadku o naruszeniu standardów rzetelności naukowej zostaną poinformowani kierownicy jednostek, będących miejscem pracy autorów.

 

Wydawanie czasopisma finansowane jest ze środków Fundacji Lanckorońskich (http://fundacjalanckoronskich.org/). Autorzy nie są zobowiązani do żadnych wpłat na pokrycie kosztów publikacji.