Polska Akademia Umiejętności
Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 

 

Konferencja

Rewolucje naukowe,
transformacje pradziejowe
i koncepcje
Jana Machnika

 

24–25 czerwca 2024

Wielka Sala PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie 

 

 

 


 

 

https://dlabiznesu.krakow.pl/nauka

https://www.facebook.com/BiznesiNaukawKrakowie/

 

Kraków - ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo - kulturową - jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.

Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.

Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na  innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: www.dlabiznesu.krakow.pl

 

    

Fot. Piotr Krochmal 

 

Krakow – due to its demographic, economic, social and scientific-cultural strength – ranks second in Poland among cities. It has unique values that are the basis of its economic development and an increase in the quality of life. It has high-quality human capital at its disposal. It is a city people consciously choose as a place to live, work, study, spend free time in a variety of ways. Sustainable development and the ability to meet specific challenges with the skillful use of own resources are the main priorities.

The academic center, with its 650 year old University , is permanently connected with the city and builds an unrepeated resource of knowledge in a unique way. It is the key to competitiveness and innovation not only of Krakow, but also of the entire region. The intensively developing economy based on knowledge is a completely new process in the economic life of the City, which makes it part of the modern economies of the world.

The overriding goal for Krakow is not only to be a modern city but also to be proud of its historical heritage. It aspires to be an open, rich, friendly and safe metropolis, vibrant with culture. Smart management and strengthening the sphere of modern services and the research and development sector are the foundations for the development of Krakow - a city where innovation and effective cooperation between science and business are the focus.

We invite you to visit our website and learn about the possibilities offered by magical Krakow - rooted in tradition, sensitive to everyday life and open to development: www.dlabiznesu.krakow.pl

 

 

www.krakow.pl