• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
25.05.2015
PAUart

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową projektu

PAUart


To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, których właścicielem jest PAU i częściowo PAN.

9 000 obiektów, w tym 2 500 rycin (m.in. arcydzieła dawnych mistrzów Albrechta Dürera, Rembrandta) oraz 6 500 fotografii (m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej) udostępniono w domenie publicznej. Wśród zbiorów pomieszczono także albumy Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne. Udostępnione obiekty przechowywane są w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

A to dopiero początek, bazy będą sukcesywnie rozbudowywane!

 

- ulotka

- dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

- artykuł w PAUzie Akademickiej

- spot promocyjny


Katalog jest dostępny pod adresem

www.pauart.pl

 

 

Portal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Wsparcie funkcjonowania i działalności BPP i THL w 2014

 

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu
i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w 2014

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Celem zadania jest utrzymanie w niepogorszonym stanie substancji polskiego dziedzictwa narodowego (którego jednym z ważniejszych elementów jest Biblioteka Polska w Paryżu), wsparcie promowania i upowszechniania wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii.

Adresatami projektu są uczeni z Polski, Francji i świata korzystający ze skarbów Biblioteki Polskiej w Paryżu, a także całe społeczeństwo polskie, którego własnością i dziedzictwem jest ta historyczna instytucja w centrum Paryża, wywodząca się z tradycji Wielkiej Emigracji i Hotelu Lambert, a następnie będąca ośrodkiem polskiej kultury we Francji i Europie.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

     

Czytaj całość…
 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W MAJU 2015

 



04.05.2015, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Jerzy Mycka, Pojęcia matematyczne jako narzędzia średniowiecznej refleksji
teologicznej, czyli o zaskakujących inspiracjach teologii współczesną
matematyką.




05.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Nieznana Matriculazione Universita Legista Polona Uniwersytetu Padewskiego z lat 1591-1598



06.05.2015, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Małgorzata Ćwikła, Projekcje. Uwagi na temat badania przyszłości zarządzania kulturą.


07.05.2015, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Prof. dr hab. January Weiner, Nauka w internecie - ratunek czy zagrożenie dla cywilizacji

 


08.05.2015, godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Brożek, Gleby, środowisko i krajobrazy syberyjskiej
tajgi - Jakucja




11.05.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Zbigniew Błocki, Czas na zmiany w polskiej nauce.



12.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Krzysztof Filipow, Order św. Stanisława, jaki znamy i jakiego nie znamy,
w 250 rocznicę jego powołania.




13.05.2015, godz. 13.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Ewa Głowienka-Mikrut, Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o różnicowanej rozdzielczości



14.05.2015, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Diaphanum. O malarstwie witrażowym ze stanowiska
nauki o obrazie




14.05.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geograficznej PAU
Dr Jadwiga Gałka, Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce.




15.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Angielska literatura martyrologiczna w tolerancyjnej Rzeczypospolitej,
czyli o kształtowaniu tożsamości wyznaniowej.




15.05.2015, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. Kazimierz Klimek, dr Beata Woskowicz-Ślęzak, Historyczna erozja gleby na zachodnim skłonie Wyżyny Śląskiej.
Zapis w aluwiach.



18.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Renata Hołda, Między życiem a sztuką. Studia z antropologii przestrzeni miejskich.



19.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Manuskrypty supraskie w zbiorach krajowych i obcych.



20.05.2015, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Neofilologicznej PAU
prof. Teresa BELA, W kręgu wiktoriańskich tęsknot i lęków: refleksje na temat twórczości poetyckiej i naukowej F. W. Myersa.



20.05.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Spotkanie przygotowane przez Mateusza Macałkę i Sabinę Kaczmarczyk
W programie dyskusja, Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osób niewidomych



21.05.2015, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Dr Magdalena Kwiecińska, Ginące zaścianki. Potomkowie drobnej szlachty na Samborszczyźnie.



22-23.05.2015, godz. 8.00-17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Perspectives in Medical Biotechnology
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Polish Cell Biology Society, Polskie Towarzystwo Biochemiczne,
Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, International Associated Laboratory (LIA) JU-CNRS



22.05.2015, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Urszula Cierniak, Rosyjski łubek jako odbicie idei mas



25.05.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Tomasz Trojanowski, Neurochirurgia – stan obecny i perspektywy
POSIEDZENIE ODWOŁANE



26.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie:
Prof. J. Nowakowski przedstawi recenzję podręcznika:
B. Kałuża , F. Kamińska, Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, cz. 2: Chemia organiczna. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2013.
Zespół recenzentów:
prof. Z. Stasicka, dr E. Duś, dr A. Dziedzicka, dr J. Studnik – przedstawi recenzję podręczników licealnych do przedmiotu przyroda Wydawnictwa OPERON.
Referuje prof. Zofia Stasicka.
Zespół recenzentów:
dr I. Trzcieniecka-Schneider, dr E. Duś, dr A. Dziedzicka, dr J. Kuczyński, dr E. Wasielewska – przedstawi recenzję podręczników licealnych do przedmiotu przyroda Wydawnictwa Nowa Era.
Referuje dr Irena Trzcieniecka-Schneider.
Zespół recenzentów:
dr A. Kolasa, dr J. Studnik – przedstawi recenzję podręczników licealnych do przedmiotu przyroda Wydawnictwa ZamKor.
Referuje dr Anna Kolasa.



27.05.2015, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Andreas Kleinert, The Leonhard Euler Project



28.05.2015, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Polonia Brazylijska, jej archiwa i problemy z tym związane



28.05.2015, godz. 16.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Tworzywa ceramiczne i ich technologie – tradycja i nowoczesność



29.05.2015, godz. 9.00-19.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Progress in Cell Biology: Mitochondria and Chloroplasts
Organizatorzy:
Komisji Embriologii i Morfologii PAU




29.05.2015, godz. 16.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Liberalizm polityczny a rozumienie pracy




 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside