Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

 

 

Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, ustanowiona mocą testamentu Erazma Jerzmanowskiego w 1908 r., po raz pierwszy wręczona przez AU w 1915 r., po raz ostatni przed wojną w 1938 r. Uchodziła za „polskiego Nobla”. Wskutek drugiej wojny światowej wielki kapitał, z którego była wypłacana, przestał istnieć. Po wojnie nie został odtworzony. Dopiero w 2008 r., w stulecie utworzenia funduszu nagrody, dzięki życzliwości władz Województwa Małopolskiego, w szczególności Marszałka Marka Nawary, udało się ją restytuować jako „Nagrodę PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego”, co oznacza, że Województwo ją funduje. Po raz pierwszy po wojnie wręczono ją 9 II 2009, niemal dokładnie w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego (7 II 1909). Nagroda wręczana jest laureatom w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu i uchodzi za bardzo prestiżową.

 

Nagroda im. Mikołaja Kopernika

 

Nagroda im. Mikołaja Kopernika, fundowana przez Miasto Kraków na mocy uchwały Rady Miasta z 9 VII 1993, nawiązuje do aktu fundacyjnego Gminy Miejskiej z 18 II 1873. Zgodnie z tradycją, nagrodę przyznaje PAU co pięć lat w dziedzinach: astronomia, nauka o Ziemi, ekonomia, filozofia przyrody, medycyna, wojskowa sztuka obronna i prawo. Po raz pierwszy po odnowieniu PAU przyznano sześć nagród w 1995 r.

Nagroda im. Mariana Mięsowicza

 

Nagroda im. Mariana Mięsowicza przyznawana jest co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, przez Radę PAU, na wniosek Wydziału III PAU. Fundatorami nagrody są działające w Krakowie instytuty fizyki. Po raz pierwszy przyznano ją w 1997 r.

Nagroda im. Tadeusza Browicza

 

Nagroda im. Tadeusza Browicza przyznawana jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Przyznaje ją Rada PAU na wniosek Wydziału V PAU. Fundatorami nagrody były dotąd: Zakłady Farmaceutyczne Pliva SA Kraków, Novartis Poland, Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców przy Collegium Medicum UJ, samo Collegium Medicum UJ oraz PAU.

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego

 

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego przyznawana jest co dwa lata przez Radę PAU za wybitne osiągnięcie w dziedzinie chemii. Fundatorami nagrody są: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wnioski są zgłaszane przez Wydział III PAU oraz Rektorów UJ, AGH i Dyrektora IKiFP PAN.

Po raz pierwszy przyznano ją w 2018 r. 

Nagroda im. Mariana Kukiela

 

W 2003 r. została po raz pierwszy przyznana Nagroda im. Mariana Kukiela w dziedzinie historii wojskowości, współfundowana przez spadkobiercę praw autorskich gen. Mariana Kukiela – śp. prof. Leszka Suskiego – i PAU. Odtąd nie była wręczana.

Wyróżnienia podręczników szkolnych

 

Na wniosek naszej Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, PAU wyróżnia corocznie dyplomami autorów i wydawców najwyżej ocenionych podręczników gimnazjalnych i licealnych.

Uczestnictwo PAU w przyznawaniu innych nagród

 

PAU czynnie uczestniczy w przyznawaniu następujących nagród:
1. Nagrody Miasta Krakowa; przewodniczącym jury jest prezes PAU, a każdego roku zasiada w tym gremium kilku członków PAU.
2. Nagrody im. Jana Długosza Krakowskich Targów Książki; siedmioosobowemu jury przewodniczy członek PAU Władysław Stróżewski,
a nadto uczestniczy w nim czterech członków PAU.
3. Nagrody Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz; w jury uczestniczy dwóch członków PAU, w tym jej sekretarz generalny.