Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Geoinformatyki PAU

 

Przewodniczący Jacek Kozak
Zastępcy przewodniczącego Tomasz Szmuc
Piotr Wężyk
Sekretarz Krystian Kozioł
Zastępca sekretarza Stanisław Szombara

 

Komisja powstała w 1998 r. Zgodnie z definicją geoinformatyki, zajmuje się sposobami gromadzenia, przechowywania, analizowania i przedstawiania danych związanych z ziemską czasoprzestrzenią, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informacyjnej. Chodzi o informacje o samej Ziemi i o obiektach, zjawiskach oraz procesach zachodzących na powierzchni Ziemi i pod nią. Przedmiotem badań jest środowisko fizyczne i jego właściwości bądź zasoby naturalne czy antropogeniczne oraz zachodzące w nich zmiany. Ze względu na swój charakter, Komisja skupia geografów, geologów, geofizyków, geodetów, specjalistów w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, przedstawicieli nauk górniczych i informatyków. Głównym zadaniem Komisji jest wymiana doświadczeń specjalistów z różnych dyscyplin na polu geoinformatyki, stymulowanie rozwoju tej nauki i propagowanie jej wyników.
Formą działania Komisji są comiesięczne posiedzenia naukowe i organizowanie lub współorganizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki ogłaszane są na łamach organu tej Komisji (rocznika) „Geoinformatica Polonica”.

 

Zobacz strony czasopisma „Geoinformatica Polonica”:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. inż. Jakub Bodziony
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz
Dr hab. inż. Anna Barańska
Dr inż. Małgorzata Buśko
Prof. dr hab. Adam Cichy
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Prof. dr hab. Mariusz Flasiński
Prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski
Dr hab. inż. Jacek Jakubowski
Prof. dr hab. inż. Alicja Kicińska
Prof. dr hab. Jacek Kozak
Dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
Dr hab. inż. Krystian Kozioł
Dr inż. Artur Krawczyk
Dr hab. inż. Jacek Kudrys
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński
Dr Małgorzata Luc
Dr inż. Michał Lupa
Prof. dr hab. inż Jadwiga Maciaszek
Dr inż. Kamil Maciuk
Dr inż. Janusz Magiera
Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
Dr inż. Wojciech Mastej
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Dr ha. inż. Bartosz Mitka, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
Dr Małgorzata Mycke-Dominko
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
Prof. dr hab. Andrzej Olajossy
Prof. dr hab. Jan Romuald Olędzki
Prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
Dr Krzysztof Ostafin
Dr Katarzyna Ostapowicz
Dr Zbigniew Perski
Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Dr inż. Stanisław Szombara
Dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Ryszard Ślusarczyk
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH
Prof. dr hab. Piotr Werner
Prof. dr hab. inż. Piotr Wężyk
Prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki
Prof. dr hab. Wiesława Żyszkowska

     
     

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU

 

Przewodniczący Krystyna Koziec
Zastępcy przewodniczącego

Jan Szarek
Józef Walczyk
Sekretarz Stanisław Brożek

 

Początkiem działalności Komisji był powstały w 1991 r. Zespół Naukowy ds. Rolnictwa, który w roku następnym przekształcił się w Komisję Nauk Rolniczych. W roku 2013 jej nazwa została zmieniona na: Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Działalność Komisji obejmuje organizowanie posiedzeń naukowych, a także konferencji i sesji naukowych, których materiały są publikowane przy wsparciu finansowym Polskiej Akademii Umiejętności. Działalność Komisji obejmuje następującą tematykę: nauki rolnicze (agronomia, ochrona roślin, entomologia, inżynieria rolnicza, technologia żywności i żywienia, ogrodnictwo, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt, rozród zwierząt, genetyka zwierząt, hodowla zwierząt, biotechnologia), nauki leśne (ekologia lasu, ochrona lasu, hodowla lasu, entomologia leśna, fitopatologia leśna, gleboznawstwo leśne, mechanizacja prac leśnych), nauki weterynaryjne (rozród zwierząt, andrologia zwierząt, epizootiologia, hyopatologia).
Komisja współpracuje z Akademią Georgofili we Florencji, a członkowie Komisji współpracują z wieloma zagranicznymi towarzystwami naukowymi: między innymi z International Neuroendocrine Federation, Society for Neuroscience, International Union of Forest Research Organizations.

Wybrane prace w wersji cyfrowej:

a) nauki rolnicze i weterynaryjne - genetyczne podstawy reprodukcji zwierząt (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rda.13752, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rda.13741), fizjologiczne i patofizjologiczne aspekty metabolizmu (https://doi.org/10.5603/EP.a2019.0044), hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju ptaków (https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01842),
b) nauki leśne - nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu: https://kulitl.urk.edu.pl/zasoby/181/LESNICY_KONFERENCJA.pdf, automat do skaryfikacji żołędzi wraz z identyfikacją zmian chorobowych (https://www.pimr.eu/produkt/automat-do-skaryfikacji-zoledzi-wraz-z-identyfikacja-zmian-chorobowych/), prezentacja siedlisk i ich znaczenie w gospodarce leśnej (http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/atlas-siedlisk-lesnych-4.pdf/view), kornik drukarz i jego rola w lasach (http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/kornik-drukarz-i-jego-rola-w-ekosystemach-lesnych/view).

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk
Prof. dr hab. Marian Tischner

     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Adela Maria Adamus
Dr hab. Wiktor Adamus
Dr hab. Zbigniew Arent, prof. URK
Dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK
Prof. dr hab. Józef Bieniek
Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
Prof. dr hab. Stanisław Brożek
Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
Prof. dr hab. Krystyna Czekońska
Prof. dr hab. Franciszek Dubert
Prof. dr hab. Andrzej Dubiel
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. Florian Gambuś
Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
Prof. dr hab. Krystyna Koziec
Prof. dr hab. Andrzej Libik
Dr hab. Joanna Makulska, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski
Prof. dr hab. Marcin Rapacz
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prof. dr hab. Jan Szarek
Dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PIMR
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK
Dr hab. Paweł Tylek
Prof. dr hab. Józef Walczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Prof. dr hab. Janusz Żmija
     
     

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

Przewodniczący Marek Krąpiec
Zastępcy przewodniczącego Dorota Nalepka
Włodzimierz Margielewski
Sekretarz Magdalena Moskal-del Hoyo

 

Komisja powstała w 1979 r. przy Oddziale PAN w Krakowie, a od roku 1993 działa przy PAU. Swoje korzenie miała w powołanym przez PAU w 1928 r. Komitecie Badań Staruńskich i w jego organie „Starunia”, ukazującym się od 1933 r. Integruje ona dyscypliny zajmujące się czwartorzędem: geologię, geomorfologię, paleontologię, archeologię i in. Organem Komisji jest rocznik „Folia Quaternaria”. Publikowane są w nim prace dotyczące paleogeografii czwartorzędu, w tym neotektoniki, aspektów paleośrodowiskowych osadnictwa prehistorycznego, paleoklimatologii, paleomalakologii i dendrochronologii. Na posiedzeniach Komisji referowane są prace dotyczące m.in. stratygrafii osadów plejstoceńskich i holoceńskich, zmian środowiska przyrodniczego, wieku i dynamiki osuwisk, warunków depozycji kred jeziornych i tworzenia się nacieków jaskiniowych.

Zobacz stronę czasopisma „Folia Quaternaria” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Prof. dr hab. Leszek Marks
Prof. dr hab. Adam Nadachowski
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz
Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Dariusz Ciszewski
Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ
Dr hab. Piotr Gębica, prof. UR
Dr Wojciech Granoszewski
Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
Prof. dr hab. Piotr Kittel
Dr Piotr Kłapyta
Dr hab. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, prof. AGH
Prof. dr hab. Henryk Kubiak
Dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN
Dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN
Dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. UŚ
Dr hab. Adam Michczyński, prof. UŚ
Dr hab. Anna Michno, prof. UJ
Dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo
Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
Prof. dr hab. Dorota Nalepka
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Dr Jacek Pawlyta
Prof. dr hab. Anna Pazdur
Prof. dr hab. Andrzej Rakowski
Dr Tadeusz Sokołowski
Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. PAN
Dr hab. Jan Urban, prof. IOP PAN
Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN
Prof. dr hab. Adam Walanus
Dr hab. Jarosław Wilczyński, prof. ISEZ PAN
Dr hab. Piotr Wojtal, prof. ISEZ PAN
Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Dr Jerzy Zasadni
     
     

 

 

Komisja Biologii Rozwoju PAU

(dawniej Komisja Embriologii i Morfologii PAU)

 

Przewodniczący Bartosz Płachno
Zastępca przewodniczącego Piotr Świątek
Sekretarz Aneta Słomka

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy reprezentujących wszystkie liczące się ośrodki naukowe w kraju. Służy integracji badań nad rozwojem embrionalnym oraz morfologią roślin i zwierząt. Zadaniem, jakie sobie stawia, jest – obok zwyczajnych posiedzeń – organizowanie, wspólnie z Oddziałem PAN w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Koszt druku abstraktów w „Acta Biologica Cracoviensia” pokrywa PAU. Inne efekty swojej działalności Komisja publikuje nadto na łamach „Folia Histochemica et Cytobiologica” oraz „Folia Morphologica”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Barbara Bilińska
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Anna Ajduk, prof. UW
Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Prof. dr hab. Alicja Boroń
Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
Prof. dr hab. Robert Hasterok
Dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ
Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
Dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
Prof. dr hab. Jerzy Klag
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
Prof. dr hab. Elżbieta Kuta
Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
Prof. dr hab. Marek Maleszewski
Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
Prof. dr hab. Bartosz Płachno
Dr hab. Weronika Rupik
Prof. dr hab. Maria Słomczyńska
Dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ
Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
Prof. dr hab. Piotr Świątek
Dr hab. Wacław Tworzydło, prof. UJ
     
     

 

Komisja Geograficzna PAU

 

Przewodniczący Kazimierz Krzemień
Zastępca przewodniczącego Adam Kotarba
Sekretarz Bolesław Domański
Zastępca sekretarza Zofia Rączkowska

 

Komisja powstała w 2011 r., w miejsce Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie. Kontynuuje tradycje Komisji Geograficznej PAU powołanej w 1924 r.
Komisja, wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, patronuje publikacji rocznika „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”.

 

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Prof. dr hab. Adam Kotarba
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Stefan Skiba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Jarosław Balon
Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
Dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
Prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Prof. dr hab. Bolesław Domański
Dr hab. Marek Drewnik
Prof. dr hab. Krystyna German
Dr hab. Elżbieta Gorczyca
Prof. dr hab. Zygmunt Górka
Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik
Dr hab. Krzysztof Gwosdz
Dr hab. Bogdana Izmaiłow
Prof. dr hab. Antoni Jackowski
Dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Prof. dr hab. Adam Łajczak
Dr hab. Roman Malarz, prof. UP
Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN
Dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ
Dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ
Dr hab. Zygmunt Olecki
Dr Józef Partyka
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka
Dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ PAN
Prof. dr hab. Zofia Rączkowska
Prof. dr hab. Roman Soja
Dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. PAN
Dr hab. Jolanta Święchowicz
Prof. dr hab. Janina Trepińska
Prof. dr hab. Robert Twardosz
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ
Dr hab. Joanna Zawiejska
Prof. dr hab. Andrzej Zborowski
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
Dr hab. Mirosław Żelazny