Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Geoinformatyki PAU

 

Przewodniczący Jacek Kozak
Zastępcy przewodniczącego Tomasz Szmuc
Piotr Wężyk
Sekretarz Krystian Kozioł
Zastępca sekretarza Stanisław Szombara

 

Komisja powstała w 1998 r. Zgodnie z definicją geoinformatyki, zajmuje się sposobami gromadzenia, przechowywania, analizowania i przedstawiania danych związanych z ziemską czasoprzestrzenią, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informacyjnej. Chodzi o informacje o samej Ziemi i o obiektach, zjawiskach oraz procesach zachodzących na powierzchni Ziemi i pod nią. Przedmiotem badań jest środowisko fizyczne i jego właściwości bądź zasoby naturalne czy antropogeniczne oraz zachodzące w nich zmiany. Ze względu na swój charakter, Komisja skupia geografów, geologów, geofizyków, geodetów, specjalistów w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, przedstawicieli nauk górniczych i informatyków. Głównym zadaniem Komisji jest wymiana doświadczeń specjalistów z różnych dyscyplin na polu geoinformatyki, stymulowanie rozwoju tej nauki i propagowanie jej wyników.

Formą działania Komisji są comiesięczne posiedzenia naukowe i organizowanie lub współorganizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki ogłaszane są na łamach organu tej Komisji (rocznika) „Geoinformatica Polonica”.

 

Zobacz strony czasopisma „Geoinformatica Polonica”:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. inż. Jakub Bodziony
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz
Dr hab. inż. Anna Barańska
Dr inż. Małgorzata Buśko
Prof. dr hab. inż. Bogdan Cianciara
Prof. dr hab. Adam Cichy
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Prof. dr hab. Mariusz Flasiński
Prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski
Dr hab. inż. Jacek Jakubowski
Dr hab. inż. Alicja Kicińska
Prof. dr hab. Jacek Kozak
Dr hab. inż. Krystian Kozioł
Dr inż. Artur Krawczyk
Dr hab. inż. Jacek Kudrys
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński
Dr Małgorzata Luc
Dr inż. Michał Lupa
Prof. dr hab. inż Jadwiga Maciaszek
Dr inż. Kamil Maciuk
Dr inż. Janusz Magiera
Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
Dr inż. Wojciech Mastej
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Prof. dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
Dr Małgorzata Mycke-Dominko
Prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
Prof. dr hab. Andrzej Olajossy
Prof. dr hab. Jan Romuald Olędzki
Prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
Dr Katarzyna Ostapowicz
Dr Zbigniew Perski
Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Dr inż. Stanisław Szombara
Prof. dr hab. inż. Ryszard Ślusarczyk
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
Prof. dr hab. Piotr Werner
Prof. dr hab. inż. Piotr Wężyk
Prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki
Prof. dr hab. Wiesława Żyszkowska

     
     

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU

 

Przewodniczący Krystyna Koziec
Zastępcy przewodniczącego

Jan Szarek
Józef Walczyk
Sekretarz Stanisław Brożek

 

Zawiązkiem Komisji był powstały w 1991 r. Zespół Naukowy ds. Rolnictwa, który w roku następnym przekształcił się w Komisję Nauk Rolniczych. W roku 2013 nazwa komisji została rozszerzona w Komisję Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Działalność Komisji obejmuje organizowanie posiedzeń naukowych, a także konferencji i sesji naukowych, których materiały są publikowane, przy wsparciu finansowym Polskiej Akademii Umiejętności. Komisja współpracuje z Akademią Georgofili we Florencji. W imieniu PAU współtworzyła w 2000 r. Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk
Prof. dr hab. Marian Tischner

     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Dr hab. Wiktor Adamus
Prof. dr hab. Józef Bieniek
Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
Prof. dr hab. Stanisław Brożek
Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
Prof. dr hab. Franciszek Dubert
Prof. dr hab. Andrzej Dubiel
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. Florian Gambuś
Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
Prof. dr hab. Krystyna Koziec
Prof. dr hab. Andrzej Libik
Dr hab. Joanna Makulska, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prof. dr hab. Jan Szarek
Dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PIMR
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Dr hab. Paweł Tylek
Prof. dr hab. Józef Walczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Prof. dr hab. Janusz Żmija

     
     

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

Przewodniczący Marek Krąpiec
Zastępcy przewodniczącego Dorota Nalepka
Włodzimierz Margielewski
Sekretarz Aldona Mueller-Bieniek

 

Komisja powstała w 1979 r. przy Oddziale PAN w Krakowie, a od roku 1993 działa przy PAU. Swoje korzenie miała w powołanym przez PAU w 1928 r. Komitecie Badań Staruńskich i w jego organie „Starunia”, ukazującym się od 1933 r. Integruje ona dyscypliny zajmujące się czwartorzędem: geologię, geomorfologię, paleontologię, archeologię i in. W swoim składzie skupia zarówno członków PAU, jak i badaczy spoza ścisłej korporacji. Organem Komisji jest rocznik „Folia Quaternaria”. Publikowane są w nim prace dotyczące paleogeografii czwartorzędu, w tym neotektoniki, aspektów paleośrodowiskowych osadnictwa prehistorycznego, paleoklimatologii, paleomalakologii i dendrochronologii. Na posiedzeniach Komisji referowane są prace dotyczące m.in. stratygrafii osadów plejstoceńskich i holoceńskich, zmian środowiska przyrodniczego, wieku i dynamiki osuwisk, warunków depozycji kred jeziornych i tworzenia się nacieków jaskiniowych.

Zobacz stronę czasopisma „Folia Quaternaria” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Prof. dr hab. Adam Nadachowski
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Leon Stuchlik
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz
Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
Dr hab. Dariusz Ciszewski
Dr hab. Piotr Gębica
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Dr Wojciech Granoszewski
Dr hab. Tomasz Kalicki
Dr hab. Piotr Kittel
Dr Piotr Kłapyta
Dr hab. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
Prof. dr hab. Henryk Kubiak
Dr hab. Maria Lityńska-Zając
Dr hab. Włodzimierz Margielewski
Dr hab. Danuta Michczyńska
Dr hab. Adam Michczyński
Dr hab. Anna Michno
Dr Magdalena Moskal-del Hoyo
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
Prof. dr hab. Dorota Nalepka
Dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Anna Pazdur
Dr Tadeusz Sokołowski
Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka
Dr hab. Jacek Szmańda
Dr hab. Agnieszka Wacnik
Dr hab. Jarosław Wilczyński
Dr hab. Piotr Wojtal
Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga
Dr Jerzy Zasadni
     
     

 

 

Komisja Biologii Rozwoju PAU

(dawniej Komisja Embriologii i Morfologii PAU)

 

Przewodniczący Bartosz Płachno
Zastępca przewodniczącego Piotr Świątek
Sekretarz Aneta Słomka

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy reprezentujących wszystkie liczące się ośrodki naukowe w kraju. Służy integracji badań nad rozwojem embrionalnym oraz morfologią roślin i zwierząt. Zadaniem, jakie sobie stawia, jest – obok zwyczajnych posiedzeń – organizowanie, wspólnie z Oddziałem PAN w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Koszt druku abstraktów w „Acta Biologica Cracoviensia” pokrywa PAU. Inne efekty swojej działalności Komisja publikuje nadto na łamach „Folia Histochemica et Cytobiologica” oraz „Folia Morphologica”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Barbara Bilińska
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Prof. dr hab. Alicja Boroń
Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
Prof. dr hab. Robert Hasterok
Dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ
Dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
Prof. dr hab. Jerzy Klag
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
Prof. dr hab. Elżbieta Kuta
Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
Prof. dr hab. Bartosz Płachno
Dr hab. Weronika Rupik
Prof. dr hab. Maria Słomczyńska
Dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ
Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
Prof. dr hab. Piotr Świątek

     
     

 

Komisja Geograficzna PAU

 

Przewodniczący Kazimierz Krzemień
Zastępca przewodniczącego Adam Kotarba
Sekretarz Bolesław Domański
Zastępca sekretarza Zofia Rączkowska

 

Komisja powstała w 2011 r., w miejsce Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie. Kontynuuje tradycje Komisji Geograficznej PAU powołanej w 1924 r.

Komisja, wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, patronuje publikacji rocznika „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Prof. dr hab. Adam Kotarba
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Stefan Skiba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Jarosław Balon
Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
Dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
Prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Prof. dr hab. Bolesław Domański
Dr hab. Marek Drewnik
Prof. dr hab. Krystyna German
Dr hab. Elżbieta Gorczyca
Prof. dr hab. Zygmunt Górka
Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik
Dr hab. Krzysztof Gwosdz
Dr hab. Bogdana Izmaiłow
Prof. dr hab. Antoni Jackowski
Prof. dr hab. Adam Jelonek
Dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Prof. dr hab. Adam Łajczak
Dr hab. Roman Malarz, prof. UP
Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN
Dr hab. Zygmunt Olecki
Dr Józef Partyka
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka
Prof. dr hab. Zofia Rączkowska
Prof. dr hab. Roman Soja
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Dr hab. Jolanta Święchowicz
Prof. dr hab. Janina Trepińska
Prof. dr hab. Robert Twardosz
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Dr hab. Joanna Zawiejska
Dr hab. Andrzej Zborowski
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
Dr hab. Mirosław Żelazny