Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Rozprawy Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

 

T. 73: Gerard Labuda, Mieszko II - król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992 nakład wyczerpany

T. 74: Henryk Batowski, Niedoszła „Biała Księga” z r. 1940. Rozprawa źródłoznawcza,
Kraków 1992

 2,10 zł

T. 75: Waldemar Voisé, Le Temps, Kraków 1993

2,10 zł

T. 76: Krzysztof Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994

7,35 zł

T. 77: Wojciech Rojek, Spory o władanie morzem. Polityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919-1939, Kraków 1994

9,45 zł

5,00 zł

T. 78: 17 września 1939. Materiały z ogólnopolskiej konferencji historyków, Kraków
25-26 października 1993
, pod red. Henryka Batowskiego, Kraków 1994

12,60 zł

T. 79: Janusz Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995

9,45 zł

T. 80: Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy, pod redakcją Janusza K. Kozłowskiego, Kraków 1996

13,65 zł

T. 81: Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996 nakład wyczerpany
T. 82: Józef A. Gierowski, The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth century, Kraków 1996

21,00 zł

T. 83: Jerzy Nalepa, Granice Polski najdawniejszej, Prolegomena, T.I, Kraków 1996

15,75 zł

T. 84: Andrzej Kastory, Rewanż za Monachium, Kraków 1996

12,60 zł

T. 85: Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek),
pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Kraków 1997

16,80 zł

T. 86: Alicja Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVI-XVIII wieku, Kraków 1997

31,50 zł

20,00 zł

T. 87: Henryk Paszkiewicz, Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998 nakład wyczerpany
T. 88: Lidia Korczak, Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku, Kraków 1998

10,50 zł

T. 89: Joachim Śliwa, Egyptian scarabs and seal amulets from the collection of Sigmund Freud,
Kraków 1999

29,40 zł

T. 90: Edmund Cieślak, Francuska placówka dyplomatyczna w Gdańsku w XVIII wieku,
Kraków 1999

33,60 zł

T. 91: Józef Wolski, The Seleucids. The Decline and Fall of their Empire,
Kraków 1999

42,00 zł

T. 92: Henryk Paszkiewicz, Wzrost potęgi Moskwy, Kraków 2000

42,00 zł

20,00 zł

T. 93: Henryk Palkij, Sejmy 1736 i 1738 roku. U początku nowej sytuacji politycznej
w Rzeczypospolitej
, Kraków 2000

31,50 zł

T. 94: Jarosław Nikodem, Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków 2001

33,60 zł

T. 95: Krzysztof Baczkowski, Projekty rozbiorów państw suwerennych w późnym średniowieczu
i u początku doby nowożytnej
, Kraków 2001

10,50 zł

T. 96: Krzysztof Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.)
, Kraków 2002
nakład wyczerpany
T. 97: Krzysztof Rafał Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002 nakład wyczerpany
T. 98: Marco Jačov, Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2003

26,25 zł

T. 99: Wojciech Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003

42,00 zł

T. 100: Józef Wolski, Seleucid and Arsacid studies, Kraków 2003

31,50 zł

T. 101: Europa między Italią a Polską i Litwą. Studia, Kraków 2004

21,00 zł

T. 102: Jan Pirożyński, Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór, Kraków 2004

31,50 zł

15,00 zł

T. 103: Tadeusz Kotula, Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej, Kraków 2004

26,25 zł

T. 104: Piekary près de Cracovie (Pologne). Complexe des sites paléolithiques,
pod red. E.Sachse-Kozłowskiej i Stefana Karola Kozłowskiego, Kraków 2004

26,25 zł

T. 105: Krzysztof Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004 nakład wyczerpany
T. 106: Ewa Danowska, Tadeusz Czacki, 1765-1813 na pograniczu epok i ziem,
Kraków 2006

31,50 zł

T. 107: Lech Szczucki, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku, Kraków 2006 26,25 zł
T. 108: Dániel Bagi, Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima, Kraków 2008

52,50 zł

25,00 zł

T. 109: Juliusz Domański, Philosophica, Paraphilosophica, Metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Kraków 2008 52,50 zł
T. 110: Elżbieta Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010 nakład wyczerpany
T. 111: Edward Tryjarski, Zapisy Sądu Duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim, Polska Akademia Umiejętności, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 2010 nakład wyczerpany
T. 112: Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich
z XVII-XVIII wieku
. Opracowała Ewa Danowska, Kraków 2011
nakład wyczerpany
T. 113: Patrycja Gąsiorowska, Konwent Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku.
Studium prozopograficzne
, Kraków 2015
40,00 zł
T. 114: Kronika Jazowska. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662-1855. Wybór i opracowanie Stanisław Grodziski, Kraków 2015 15,00 zł
T. 115: Andrzej Kastory, Mocarstwa wobec kryzysów w europejskich krajach sowieckiej
strefy wpływów 1948–1968
, Kraków 2015
25,00 zł
T. 116: Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym. Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie: Czesław Brzoza, Kraków 2015 50,00 zł
T. 117: Edward Tryjarski, Zapisy sądu duchownego Ormian Miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim, Polska Akademia Umiejętności, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Kraków 2017 40,50 zł
T. 118: Andrzej Kastory, Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948–1956, Kraków 2018 20,00 zł
T. 119: Andrzej Kastory, Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981, Kraków 2019 25,00 zł
Komplet książek Andrzeja Kastorego w promocyjnej cenie  (T. 115, T. 118, T. 119)
Mocarstwa wobec kryzysów w europejskich krajach sowieckiej strefy wpływów 1948–1968
Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948–1956
Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981
50,00 zł