News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


Komisja Spraw Europejskich PAU

 

Przewodniczący Zdzisław Mach
Zastępca przewodniczącego Michał Turała
Sekretarze Dorota Praszałowicz
Jacek Kołodziej

 

Komisja została utworzona w 2003 r. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Andrzej Pelczar (2003-2006). W latach 2006-2021 Komisji przewodniczył prof. dr hab. Michał Turała, a od grudnia 2021 roku przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. Zdzisław Mach. W pierwszym okresie celem prac Komisji było prowadzenie dyskusji i kształtowanie opinii dotyczących zagadnień związanych z planowaną integracją Polski z Unią Europejską. Obecnie Komisja uczestniczy w debacie dotyczącej mechanizmów i efektów funkcjonowania Unii Europejskiej, zjawisk sprzyjających i przeciwdziałających procesom integracyjnym.Debata prowadzona jestw szerokim kontekście analizy globalnej światowej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej jak i interesów państw członkowskich. W sposób szczególny zainteresowania Komisji koncentrują się na kwestiach dotyczących obserwowanych zmian w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, tożsamości narodowej, a także szeroko rozumianej nauki, zarówno w jej wymiarze czysto poznawczym jak i aplikacyjnym, z uwzględnieniem problemów innowacji. Dyskusje te prowadzone są przy udziale zapraszanych krajowych i zagranicznych specjalistów reprezentujących środowisko naukowe, polityczne a także społeczne. W ostatnich latach odbyło się 76  roboczych posiedzeń Komisji z referatami, które w większości zostały opublikowane w 7 tomach prac Komisji. W związku z jubileuszami 5-lecia,10-lecia oraz 15-lecia przystąpienia Polski do UE, Komisja, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, organizowała konferencje konferencje naukowe.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr Jan Barcz
Prof. dr Stanisław Biernat
Prof. dr Bolesław Ginter
Prof. dr Andrzej Kastory
Prof. dr Janusz K. Kozłowski
Prof. dr Andrzej Mania
Prof. dr Andrzej Mączyński
Prof. dr Maria Nowakowska
Prof. dr Jacek Purchla
Prof. dr Piotr Sztompka
Prof. dr Michał Turała
Prof. dr Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Roman Hołyński
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Prof. dr Jacek Kołodziej
Prof. dr Roman Kuźniar
Prof. dr Zdzisław Mach
Prof. dr Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. dr Dorota Praszałowicz
Prof. dr Michael Waligórski
Prof. dr Jerzy Zdrada
     
     

 

 

 

Posiedzenia i konferencje Komisji Spraw Europejskich (od r. 2020)

 

Spis referatów na posiedzeniach Komisji Spraw Europejskich (od r. 2007 do roku 2020)

 

 • Prof. Adam D. Rotfeld, Nowy świat nie będzie wspaniały, 28.03.2022 (zaproszenie/plakat)
 • Dr hab. Witold Klaus, Poza prawem i bez trybu – działania władz publicznych w celu „ochrony” granicy polsko-białoruskiej, 25.10.2021 (zaproszenie/plakat)
 • Dr hab. Jacek Kołodziej, Wartości europejskie po polsku - perspektywa socjolingwistyczna,
  1.06.2020 - internetowe posiedzenie Komisji (zaproszenie/plakat) (nagranie wideo)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Populistyczna rebelia i neotradycjonalizm wobec kryzysów Unii Europejskiej, 24.02.2020 (zaproszenie/plakat)
 • Dr Przemysław Tacik, Prawa człowieka jako mechanizm integracji europejskiej: przyszłość i wyzwania?, 9.12.2019 (zaproszenie/plakat)
 • Dr hab. Paweł Kubicki, Procesy europeizacji polskich miast, 18.11.2019 (zaproszenie/plakat)
 • Dr Marcin Galent, Spójność społeczna a procesy dywergencji w dzisiejszej Unii Europejskiej, 21.10.2019
 • Christian Davies, Britain, Europe and the Brexit Crisis, 25.03.2019 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. dr hab. Jan Barcz, UE wobec niepraworządnego państwa członkowskiego, 28.01.2019
  [posiedzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem II Historyczno-Filozoficznym PAU] (zaproszenie/plakat)
 • Prof. Jerzy Wilkin, Polska w Unii Europejskiej – trudna gra o przyszłość (w świetle raportu PAN), 19.11.2018 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. Paweł Machcewicz, Polska polityka historyczna; założenia, praktyka, wizerunek za granicą, 25.09.2018
  [posiedzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem II Historyczno-Filozoficznym PAU] (zaproszenie/plakat)
 • Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW, Aksjologie prawa polskiego i prawa europejskiego – podobieństwa i różnice, 15.05.2018 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. Roman Kuźniar, Zachód w obliczu końca?, 26.03.2018
  [posiedzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem II Historyczno-Filozoficznym PAU] (zaproszenie/plakat)
 • Dialog Obywatelski
  Dr Marek Prawda, Przyszłość Unii Europejskiej – krajobraz po wstrząsach, 12.02.2018 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. dr hab. Jan Barcz, Niemieckie odszkodowania dla Polski z tytułu zbrodni nazistowskich w świetle doświadczeń
  z negocjacji 1990–2000
  , 22.01.2018 [posiedzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem II Historyczno-Filozoficznym PAU] (zaproszenie/plakat)
 • Prof. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Preferencje i przewidywania wykorzystania wyników debaty
  nad scenariuszami przedstawionymi w Białej Księdze Komisji Europejskiej
  , 30.10.2017 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. Anna Wolff-Powęska, Polacy – Niemcy. Trudna droga normalizacji po 1989 r., 26.06.2017 (zaproszenie/plakat)
 • Dr Adam Bodnar, Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej, 29.05.2017 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. dr hab. Michael Waligórski, Na Wschód czy na Zachód? – o udziale Polaków w międzynarodowych
  laboratoriach badawczych ZIBJ w Dubnej i CERN w Genewie
  , 8.05.2017
 • Dr Maciej Kozłowski, Prezydent Donald Trump. Jaka Ameryka, jaki Świat?, 24.04.2017
 • Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Sądownictwo konstytucyjne jako element europejskiej kultury prawnej, 27.02.2017
 • Prof. Roman Kuźniar, Europejski kryzys i polski zwrot, 27.06.2016 (zaproszenie/plakat)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i jej rola w utrzymaniu pokoju jądrowego, 23.05.2016 (zaproszenie/plakat)
 • Rafał Rogala, Polska krajem migracji? Rozważania o przyszłości polskiej polityki migracyjnej w dobie kryzysu, 25.04.2016
 • Rasa Rimickaite, W osiemdziesiąt dni dookoła świata. O litewsko-polskich relacjach kulturalnych, zwłaszcza w kontekście
  ostatnich 25 lat Niepodległości
  , 21.03.2016
 • Prof. Aleksander Surdej, Euro a dynamika przemian Unii Europejskiej, 29.02.2016
 • Prof. Michał Turała, CERN i kraje Europy Wschodniej w czasach „zimnej wojny”, 25.01.2016
 • Prof. Nina Półtorak, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – skutki w prawie konstytucyjnym i orzecznictwie sądowym, 30.11.2015
 • Dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Elity administracji rządowej w realizacji zadań Unii Europejskiej, 26.10.2015
 • Posłanka do Rady Narodowej Republiki Słowacji Magdalena Vasaryova, Miejsce krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, 27.04.2015
 • Prof. Mykoła Riabczuk, Kijów, Czy koniec Ukrainy Radzieckiej stanie się początkiem Ukrainy Europejskiej?, 9.03.2015
 • Dyrektor Fundacji PAUCI Jan Piekło, Konflikt na Ukrainie – kontekst globalny: przyczyny i skutki, 23.02.2015
 • Adam Broż, Polskie życie kulturalne w Rzymie w drugiej połowie XX wieku, 19.01.2015
 • Prof. Bogusław Dybaś, Nauka narodowa czy europejska? Zagraniczne stacje naukowe PAN – cele, zadania, aspiracje, 26.05.2014
 • Dr hab. Leszek Hońdo, Udział Żydów w rozwoju kultury europejskiej, 24.02.2014
 • Prof. Dorota Praszałowicz, Młoda polska emigracja: stare i nowe wzory, 16.12.2013
 • Dyrektor MSZ Marcin Wilczek, Turcja, Polska, Unia Europejska – w przededniu 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych, 28.10.2013
 • Senator RP Kazimierz Kutz, Europa regionów – przykład Śląska, 29.04.2013
 • Senator RP Bogdan Klich, Główne filary polskiej polityki bezpieczeństwa – perspektywa NATO, UE, USA, 25.03.2013
 • Prof. Andrzej Wojtyna, Dlaczego Polska powinna przystąpić do strefy euro, 25.02.2013
 • Posłanka UE Róża Thun, Unię ja widzę ogromną (i silną), 29.10.2012
 • Prof. Ryszard Markiewicz, Czy należy bać się ACTA?, 23.04.2012
 • Prof. Adam D. Rotfeld, Rosja na rozdrożu, 26.03.2012
 • Prof. Jerzy Niewodniczański, Energetyka jądrowa w Europie, 27.02.2012
 • Prof. Jan Prokop, Prof. Jerzy Zdrada, Co Polska może wnieść do Europy, 30.01.2012
 • Prof. Stefan Wierzbowski, Islam – zagrożenie czy przyszłość?, 19.12. 2011
 • Prof. Michał Turała, CERN – Mała Europa (w 20 rocznicę polskiego członkostwa), 28.11.2011
 • Prof. Jerzy Osiatyński, Kryzys i przyszłość strefy euro - lekcje dla Polski, 24.10.2011
 • Ambasador Jerzy Bahr, Okruchy Wschodu, 27.06.2011
 • Prof. Jacek Purchla, Polska wobec europejskich standardów ochrony dziedzictwa kulturowego, 30.05.2011
 • Prof. Czesław Robotycki, Wielokulturowość i Europa Środkowa, 18.04.2011
 • Prezes Polskiej Fundacji im. R. Schumana, Anna Radwan, Fundacja Schumana - dwadzieścia lat edukacji europejskiej, 20.03.2011
 • Prof. Jerzy Hausner, Polska a strefa Euro, 28.02.2011
 • Dyr. Andrzej Cieszkowski, Partnerstwo Wschodnie, jako priorytet polskiego przewodnictwa w Radzie UE, 24.01.2011
 • Prof. Henryk Samsonowicz, Powstawanie cywilizacji europejskiej, czerwiec 2010
 • Prof. Peter Braun-Munzinger (Niemcy), Prospects for the scientific collaboration in UE, maj 2010
 • Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Polityka Unii Europejskiej w zakresie obronności, po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, marzec 2010
 • Prof. Jan Machnik, Pogranicza europejskie także z perspektywy prehistorii, luty 2010
 • Prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Przestrzeń kulturowa, jako zasób dla rekompozycji Europy, styczeń 2010
 • Ks. bp. Prof. Tadeusz Pieronek, Unia Europejska a wspólnoty religijne, grudzień 2009
 • Dr Maciej Szpunar, Przygotowania Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku, listopad 2009
 • Dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, wrzesień 2009
 • Prof. A.W. Lipatov, Rosyjskie projekcje europeizmu a czynnik polski (od średniowiecza do epoki nacjonalizmów), czerwiec 2009
 • Prof. Andrzej Mania, Europa Środkowa w polityce Stanów Zjednoczonych, kwiecień 2009
 • Dr Janusz Onyszkiewicz, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej – mit czy rzeczywistość?, marzec 2009
 • Prof. Maria Nowakowska, Europejska Przestrzeń Badawcza - koncepcja  i  realizacja, listopad 2008
 • Prof. Jan Barcz, Główne problemy reformy ustrojowej Unii Europejskiej. Co dalej z Traktatem z Lizbony?, październik 2008
 • Dr Stanisław Gregorowicz, Polska w europejskiej polityce Rosji w epoce Jelcyna i  Putina, wrzesień 2008
 • Prof. Piotr Sztompka, Od granic na lądzie do granic w umysłach. Polska droga do Unii Europejskiej, maj 2008
 • Dr Guenther Gloser (Niemcy), Wyzwania Agendy UE do r. 2010, maj 2008
 • Prof. Jerzy Kłoczowski, Tradycje unijne w historii Europy. Wokół nowych ujeć historii naszego Kontynentu, marzec 2008
 • Dr Jan Tombinski, W jaki sposób UE podejmuje decyzje, luty 2008
 • Prof. Zdzisław Mach, Zreformowany Traktat Europejski, styczeń 2008
 • Prof. Albrecht Wagner (Niemcy), International Collaborations – the Globalization of Science Using Large Research Facilities, październik 2007
 • Dr Jacek Saryusz-Wolski, Polska w Unii Europejskiej, wrzesień 2007
 • Prof. Roman Kuźniar, Polska wobec tożsamości międzynarodowej Europy, czerwiec 2007
 • Prof. Stanisław Biernat, Czym się zajmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu?, maj 2007
 • Prof. Edmund Wittbrodt, Doświadczenia Polski z dwuletniego członkostwa w Unii Europejskiej, marzec 2007

 

 

 

Konferencje naukowe zorganizowane przez Komisję Spraw Europejskich

 

 • Nauka i Innowacja (2014)

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydarzenia/strony-konferencji/nauka-i-innowacja-2014

 

 •  Seminar on European Research Area (2009)

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydarzenia/strony-konferencji/seminar-on-european-research-area-2009