News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


Komisja Antropologiczna PAU

 

Przewodniczący Krzysztof Szostek
Zastępcy przewodniczącego Sławomir Kozieł
Henryk Głąb
Sekretarz Marcin S. Przybyła

 

Komisja Antropologiczna należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r., jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. W swoich początkach służyć miała syntezie całokształtu badań nad człowiekiem i dostarczać forum dla dyskusji nad wynikami badań prekursorów folklorystyki, uczonych zainteresowanych biologicznym zróżnicowaniem populacji ludzkich oraz prehistoryków, zorientowanych na współpracę z przyrodnikami. W ten sposób założyciele Komisji Antropologicznej chcieli włączyć krakowskie środowisko naukowe w debatę nad ewolucjonizmem, która podzieliła społeczeństwo Europy w drugiej połowie XIX stulecia. Trwałym rezultatem działalności Komisji w tym czasie jest jej ogromna spuścizna wydawnicza (zwłaszcza publikowane od 1877 roku czasopismo Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, następnie przekształcone w Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne), utworzenie ważnych kolekcji muzealnych (zbiory prehistoryczne, dziś stanowiące rdzeń kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz bogate zbiory osteologiczne zgromadzone obecnie w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ), a przede wszystkim stworzenie środowiska, w którym rozwinęły się kadry budujące w Krakowie i nie tylko, akademicką antropologię fizyczną, etnografię i archeologię.

Przejęcie w 1952 r. przez PAN wszystkich agend PAU spowodowało, że Komisja Antropologiczna znalazła się w nowej Akademii i w jej obrębie działała. Z inicjatywy grupy antropologów, w tym prof. Krzysztofa Kaczanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w porozumieniu z Oddziałem PAN w Krakowie, Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie do PAU. Rada PAU, uchwałą z 2010, odtworzyła Komisję Antropologiczną w strukturze Akademii. W dniu 16 III 2012 Komisja zainaugurowała swoją działalność.
Celem reaktywowanej Komisji Antropologicznej PAU, jest przede wszystkim integracja środowisk naukowych zajmujących się człowiekiem w wymiarze biokulturowym. w tym antropologów biologicznych i kulturowych, archeologów, etnologów oraz specjalistów z zakresu psychologii czy też nauk medycznych i nauk o wychowaniu fizycznym.
Działalność Komisji skupia się na organizowaniu spotkań i sesji naukowych oraz interdyscyplinarnych dyskusji panelowych, podczas których członkowie Komisji wraz z zapraszanymi gośćmi dzielą się wynikami swoich badań z różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych wskazując na wyjątkowość naszego gatunku w ujęciu holistycznym.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Janusz Kruk
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Paweł Bergman
Dr hab. prof. nadzw. Marcin Brocki
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Dr hab. Henryk Głąb
Dr hab. Elżbieta Haduch
Prof. dr hab. Rimantas Jankauskas
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Kornafel
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. Guido Kriesel
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Penkala-Gawęcka
Prof. dr hab. Janusz Piontek
Dr hab. Marcin S. Przybyła, prof. UJ
Prof. Jiri Svoboda
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska