News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Wydział I Filologiczny

 

Dyrektor Kazimierz Korus
Wicedyrektor Roman Mazurkiewicz
Sekretarz Maciej Włodarski

 

Komisje działające przy Wydziale I:

 

 

Wydział należy do najstarszych w ramach PAU. Istniał od początku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, założonego w r. 1815, z inicjatywy między innymi profesora Jerzego Samuela Bandtkiego, znakomitego filologa, bibliotekarza i bibliografa, historyka językoznawstwa i drukarstwa, leksykografa i edytora. Kiedy w roku 1872 Towarzystwo Naukowe Krakowskie przekształciło się w Akademię Umiejętności, Wydział Filologiczny stał się jednym z głównych elementów jej struktury, obok wydziałów Historyczno-Filozoficznego oraz Matematyczno-Przyrodniczego.
Do Wydziału należą uczeni reprezentujący różne filologie (polską, klasyczną, angielską, germańską, romańską, słowiańską), wśród nich zaś: językoznawcy i badacze literatury (teoretycy i historycy), a ponadto historycy sztuki.
Wynikiem pracy Wydziału są publikacje, na które składają się „Rozprawy” (http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/rozprawy-wydzialow/i-filologicznego), oraz źródła staropolskie.
Niektóre publikacje członków Wydziału I ukazały się w seriach wydawniczych Wydziału II, jak np. edycja w języku łacińskim Kroniki Wincentego Kadłubka w krytycznym opracowaniu Mariana Plezi.
Wydział systematycznie organizuje posiedzenia naukowe (otwarte dla osób spoza Wydziału) oraz sesje naukowe związane z zainteresowaniami swych członków, niekiedy o charakterze jubileuszowym, a także poświęcone zmarłym uczonym.