News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


Komisje międzywydziałowe o charakterze interdyscyplinarnym

 

   

 

Komisje mają charakter międzywydziałowy, co oznacza, że interdyscyplinarna tematyka ich zainteresowania wykracza poza profil naukowy poszczególnych Wydziałów. Podlegają one bezpośrednio Radzie PAU. Są to Komisje: Zagrożeń Cywilizacyjnych, Historii Nauki, do Oceny Podręczników Szkolnych, Spraw Europejskich, Filozofii Nauk, do Badań Diaspory Polskiej, Antropologiczna, Ergonomii, Zarządzania Kulturą i Mediami, oraz Polska Grupa CIHEC (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée).

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

Przewodniczący Michał Praszałowicz
Zastępcy przewodniczącego Joanna Kurczewska
Janusz Szmyd
Sekretarze Stanisław Nagy
Dariusz Wojakowski

 

Komisja powstała w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III, jej twórcą i pierwszym przewodniczącym był prof. Andrzej Hrynkiewicz. Komisja ma charakter interdyscyplinarny i w jej skład wchodzą członkowie różnych Wydziałów PAU, od Wydziału Historyczno-Filozoficznego po Wydział Twórczości Artystycznej. Zagrożenia harmonijnego rozwoju ludzkości powinny być bowiem przedmiotem zainteresowań i badań nie tylko przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych, biologii i medycyny, ale również historyków, filozofów, prawników, a nawet literatów i twórców z innych dziedzin kultury.
Zagrożenia kojarzą się ludziom z niewłaściwym wykorzystywaniem wyników badań naukowych oraz rozwojem technologii i działalności przemysłowej wrogich środowisku naturalnemu. Jednak niebezpieczeństwa dla przyszłości człowieka kryją się również w zmianach klimatycznych, wzroście zaludnienia i pojawianiu się nowych chorób. Groźne są ideologie, z których wynikają fundamentalizm, kłamstwo i nienawiść, będące głównymi przyczynami terroryzmu i wojen. Należy przy tym pamiętać, że w minionym stuleciu ludzkość osiągnęła zdolność do samozagłady.
Do wyników badań naukowych nie stosują się oceny etyczne. Kryterium ich wartości jest prawda. Zło tkwi w nas samych i ono powoduje wykorzystywanie wyników badań na szkodę ludzkości. W ślepą uliczkę wiodą pleniące się pseudonauki, które są zaprzeczeniem racjonalizmu, a wielu ludziom zastępują utraconą wiarę w wartość postępu naukowego. Trzeba przekonywać społeczeństwo, że jedynie przez dalszy rozwój nauk można zapobiec skutkom powstających zagrożeń. Prawda naukowa i miłość bliźniego są to podstawowe czynniki stwarzające szansę harmonijnego rozwoju i przetrwania ludzkości.
Komisja omawiała powstające zagrożenia oraz rzetelnie informowała o ich przyczynach i o sposobach zapobiegania ich skutkom. Oprócz posiedzeń kameralnych, organizowała publiczne odczyty dla szerokich kręgów społeczeństwa, a także starała się dotrzeć do opinii publicznej za pośrednictwem środków masowej informacji: prasy, radia i telewizji. Komisja ma w swoim dorobku 7 tomów „Prac”.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. Jakub Bodziony
Prof. Krystyna Grodzińska
Prof. Andrzej Jajszczyk
Prof. Zygmunt Kolenda
Prof. Włodzimierz Korohoda
Prof. Joanna Kurczewska
Prof. Michał Praszałowicz
Prof. Jacek Purchla
Prof. Jakub Siemek
Prof. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. Władysław Stróżewski
Prof. Piotr Sztompka
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. Marian Tischner
Prof. January Weiner
Prof. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. Hanna Bojar
Dr hab. Grzegorz Brus
Dr Dariusz Brzeziński
Prof. Witold Cecot
Dr hab. inż. Józef Chowaniec
Dr Karolina Cynk
Dr hab. Franciszek Czech
Dr Kamil Filipek
Dr Marcin Galent
Prof. Andrzej Gołaś
Prof. Andrzej Gonet
Prof. Wiesław Gumuła
Prof. Urszula Jarecka
Dr Andrzej Kobos
Prof. Agnieszka Kolasa-Nowak
Prof. Jacek Kurczewski
Prof. Wojciech Misztal
Prof. Stanisław Nagy
Prof. Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. Janusz Orkisz
Prof. Tadeusz Patzek
Prof. Andrzej Paulo
Prof. Czesław Porębski
Prof. Janusz Szmyd
Mgr Marcin Ślarzyński
Prof. Antoni Tajduś
Dr Anna Turner
Prof. Dariusz Wojakowski
     
     

Komisja Spraw Europejskich PAU

 

Przewodniczący Zdzisław Mach
Zastępca przewodniczącego Michał Turała
Sekretarze Dorota Praszałowicz
Jacek Kołodziej

 

Komisja została utworzona w 2003 r. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Andrzej Pelczar (2003-2006). W latach 2006-2021 Komisji przewodniczył prof. dr hab. Michał Turała, a od grudnia 2021 roku przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. Zdzisław Mach. W pierwszym okresie celem prac Komisji było prowadzenie dyskusji i kształtowanie opinii dotyczących zagadnień związanych z planowaną integracją Polski z Unią Europejską. Obecnie Komisja uczestniczy w debacie dotyczącej mechanizmów i efektów funkcjonowania Unii Europejskiej, zjawisk sprzyjających i przeciwdziałających procesom integracyjnym.Debata prowadzona jestw szerokim kontekście analizy globalnej światowej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej jak i interesów państw członkowskich. W sposób szczególny zainteresowania Komisji koncentrują się na kwestiach dotyczących obserwowanych zmian w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, tożsamości narodowej, a także szeroko rozumianej nauki, zarówno w jej wymiarze czysto poznawczym jak i aplikacyjnym, z uwzględnieniem problemów innowacji. Dyskusje te prowadzone są przy udziale zapraszanych krajowych i zagranicznych specjalistów reprezentujących środowisko naukowe, polityczne a także społeczne. W ostatnich latach odbyło się 76  roboczych posiedzeń Komisji z referatami, które w większości zostały opublikowane w 7 tomach prac Komisji. W związku z jubileuszami 5-lecia,10-lecia oraz 15-lecia przystąpienia Polski do UE, Komisja, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, organizowała konferencje konferencje naukowe.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr Jan Barcz
Prof. dr Stanisław Biernat
Prof. dr Bolesław Ginter
Prof. dr Andrzej Kastory
Prof. dr Janusz K. Kozłowski
Prof. dr Andrzej Mania
Prof. dr Andrzej Mączyński
Prof. dr Maria Nowakowska
Prof. dr Jacek Purchla
Prof. dr Piotr Sztompka
Prof. dr Michał Turała
Prof. dr Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Roman Hołyński
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Prof. dr Jacek Kołodziej
Prof. dr Roman Kuźniar
Prof. dr Zdzisław Mach
Prof. dr Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. dr Dorota Praszałowicz
Prof. dr Michael Waligórski
Prof. dr Jerzy Zdrada
     
     

 

Komisja Ergonomii PAU

 

Przewodniczący Karolina Trzyniec
Zastępcy przewodniczącego Marcin Butlewski
Anna Taczalska-Ryniak
Sekretarz Grzegorz Szewczyk

 

Komisja Ergonomii jako komisja międzywydziałowa PAU o charakterze interdyscyplinarnym, została powołana w grudniu 2013, a ukonstytuowała się w lutym 2014. Ma zasięg ogólnopolski – skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin, w myśl nauki stosowanej, kompleksowej, jaką jest ergonomia. Jej działalność jest kontynuacją tradycji i dorobku naukowego Komitetu Ergonomii PAN, działającego w latach 1974–2012.
Komisja działa w ramach unii z innymi organizacjami ergonomicznymi Krakowa (tj. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Komisją Ergonomiczną Oddziału PAN w Krakowie) – organizowane są wspólne posiedzenia naukowe. Tradycją stały się także coroczne sympozja (i coroczna książka naukowa), wszystkie poświęcone aktualnym problemom ergonomicznym wynikającym z kontekstu i potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także przemian związanych z postępem technicznym i warunkami gospodarki globalnej.
Ideą przyświecającą pracom Komisji jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki o humanocentrycznej orientacji, w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. inż. Florian Władysław Adamczyk
Dr Bernard Bińczycki
Dr hab. inż. Marcin Butlewski
Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
Dr hab. inż. Witold Grzywiński
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Dr hab. inż. Joanna Kałkowska
Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Dr sztuki Janusz Konaszewski, em. prof. WSSiP
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Dr hab. inż. Beata Mrugalska
Dr hab. inż. Wiesława Nowacka
Dr sztuki Patrycja Ochman-Tarka
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk
Dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska-Ryniak
Dr inż. Karolina Trzyniec
Dr hab. inż. Paweł Tylek
Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
     
     
     

 

Komisja Antropologiczna PAU

 

Przewodniczący Krzysztof Szostek
Zastępcy przewodniczącego Sławomir Kozieł
Henryk Głąb
Sekretarz Marcin S. Przybyła

 

Komisja Antropologiczna należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r., jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. W swoich początkach służyć miała syntezie całokształtu badań nad człowiekiem i dostarczać forum dla dyskusji nad wynikami badań prekursorów folklorystyki, uczonych zainteresowanych biologicznym zróżnicowaniem populacji ludzkich oraz prehistoryków, zorientowanych na współpracę z przyrodnikami. W ten sposób założyciele Komisji Antropologicznej chcieli włączyć krakowskie środowisko naukowe w debatę nad ewolucjonizmem, która podzieliła społeczeństwo Europy w drugiej połowie XIX stulecia. Trwałym rezultatem działalności Komisji w tym czasie jest jej ogromna spuścizna wydawnicza (zwłaszcza publikowane od 1877 roku czasopismo Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, następnie przekształcone w Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne), utworzenie ważnych kolekcji muzealnych (zbiory prehistoryczne, dziś stanowiące rdzeń kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz bogate zbiory osteologiczne zgromadzone obecnie w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ), a przede wszystkim stworzenie środowiska, w którym rozwinęły się kadry budujące w Krakowie i nie tylko, akademicką antropologię fizyczną, etnografię i archeologię.

Przejęcie w 1952 r. przez PAN wszystkich agend PAU spowodowało, że Komisja Antropologiczna znalazła się w nowej Akademii i w jej obrębie działała. Z inicjatywy grupy antropologów, w tym prof. Krzysztofa Kaczanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w porozumieniu z Oddziałem PAN w Krakowie, Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie do PAU. Rada PAU, uchwałą z 2010, odtworzyła Komisję Antropologiczną w strukturze Akademii. W dniu 16 III 2012 Komisja zainaugurowała swoją działalność.
Celem reaktywowanej Komisji Antropologicznej PAU, jest przede wszystkim integracja środowisk naukowych zajmujących się człowiekiem w wymiarze biokulturowym. w tym antropologów biologicznych i kulturowych, archeologów, etnologów oraz specjalistów z zakresu psychologii czy też nauk medycznych i nauk o wychowaniu fizycznym.
Działalność Komisji skupia się na organizowaniu spotkań i sesji naukowych oraz interdyscyplinarnych dyskusji panelowych, podczas których członkowie Komisji wraz z zapraszanymi gośćmi dzielą się wynikami swoich badań z różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych wskazując na wyjątkowość naszego gatunku w ujęciu holistycznym.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Janusz Kruk
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Paweł Bergman
Dr hab. prof. nadzw. Marcin Brocki
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Dr hab. Henryk Głąb
Dr hab. Elżbieta Haduch
Prof. dr hab. Rimantas Jankauskas
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Kornafel
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. Guido Kriesel
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Penkala-Gawęcka
Prof. dr hab. Janusz Piontek
Dr hab. Marcin S. Przybyła, prof. UJ
Prof. Jiri Svoboda
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
     
     

 

POLSKA GRUPA CIHEC

Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée

 

Przewodniczący Krzysztof Ożóg
Wiceprzewodniczący Paweł Kras
Sekretarz o. Tomasz Gałuszka OP

 

Grupa działała w latach 1970–2011 przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, w ramach Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. Wobec reorganizacji PAN grupa utraciła oparcie w jej strukturze. Uchwałą Rady PAU z 20 XI 2012 została odtworzona przy PAU, pod tymczasowym przewodnictwem Jerzego Kłoczowskiego, który przewodniczył jej w PAN.