Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2011

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU

 

10-12.01.2011, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cracow Epiphany Conference
ON THE FIRST YEAR OF THE LHC
organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona konferencji

 

10.01.2011, godz. 16.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Bolesław Ginter, Jeszcze raz o genezie Homo sapiens i o relacjach z Homo neanderthalensis

 

12.01.2011, godz. 13.30, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Analiza czynników kształtujących przestrzeń geograficzną jako podstawa do budowy reguł ekspertowych

 

12.01.2011, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Katarzyna Bazarnik, Hydra czy hybryda? Liberatura jako (jednak) gatunek literacki

 

13.01.2011, godz. 12.00–14.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie plenarne poświęcone debacie na temat książki:
Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004. Analiza psychologiczno-socjologiczna
organizowane przez Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej
oraz Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

 

13.01.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Jakub Adamski, Sklepienie wschodniego przęsła chóru katedry krakowskiej – czy rzeczywiście pseudopoligonalne?

 

13.01.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Dr Tomasz Ratajczak, Wadowickie książki religijne i quasi-religijne w XIX w. i I poł. XX wieku

 

14-15.01.2011, Aula "Ignatianum" przy ul. Kopernika 26 i Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17, Kraków
Sesja naukowa organizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
, Polską Akademię Umiejętności
350-lecie Uniwersytetu Lwowskiego
Zaproszenie i program

 

17.01.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Agresja i empatia: dziwne pomieszanie

 

18.01.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Zbigniew Greń, Tożsamość na pograniczu etnosów blisko spokrewnionych – przypadek pogranicza w trójkącie czesko-polsko-słowackim

 

18.01.2011, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Janusz Ostrowski, Antiquitates urbis Romae w oczach polskiego szlachcica

 

19.01.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Katarzyna Stażyk, Praca lekarza w Afryce
2. Paweł Iwaszczuk, Czy człowiek naśladuje najlepiej? Neurony lustrzane w autyzmie
3. Jakub Słomski, O tuningowanej żywności, czyli o substancjach dodatkowych w pokarmie

 

19.01.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr François Guesnet, Was there a Jewish Political Tradition? Jewish Intercession (shtadlanut) as Example.
Czy istniała żydowska tradycja polityczna? Żydowska intercesja (sztadlanut) jako przykład

 

20.01.2011, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. dr Włodzimierz Skoczny, Błogosławiony Niels Steno (1638–1686) – na ścieżkach nauki i wiary

 

21.01.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Witold Mańczak, O pochodzeniu nazw Polski i Polaków

 

21.01.2011, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Włodzimierz Margielewski, dr hab. Adam Michczyński, dr hab. Andrzej Obidowicz,
Zapis zmian paleośrodowiska mezo- i neoholocenu w osadach torfowiska osuwiskowego Pcim Sucha (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne)

 

21.01.2011, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Katarzyna Duda, prof. UJ, Młodzież radziecka – młodzież rosyjska (impresje literackie i filmowe)

 

24.01.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Tomasz Hodana, Problem autentyczności „Słowa o wyprawie Igora”. Najnowsze prace

 

24.01.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Andrzej Cieszkowski, Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiego przewodnictwa w Radzie UE

 

24.01.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Dr hab. Jacek Jura, Paszporty dla zarodków (Sukcesy embriologów i obawy etyków)
Zaproszenie

 

25.01.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

26.01.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Michał Kokowski, prof. nadzw. IHN PAN, Tworzenie europejskiego podręcznika historii nauki.
Możliwości, wybory, wyzwania oraz oczekiwane rezultaty

 

27.01.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Anna Mazurkiewicz, Rola Komitetu Wolnej Europy w procesie nawiązywania współpracy pomiędzy uchodźcami politycznymi z Europy Środkowo-Wschodniej w USA po II wojnie światowej

 

31.01.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego i Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk, Najstarszy dokument cechowy w języku staropolskim. (Statut Cechu Płócienników z Rymanowa z r. 1466)

 

 

W LUTYM

 

1.02.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

2.02.2011, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Mariusz Holtzer, Wpływ przemysłu odlewniczego na środowisko w świetle wymagań Unii Europejskiej

 

2.02.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Dr Izabela Trzcińska, Wyobrażenia świata w sztuce renesansowej

 

4.02.2011, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Lidia Macheta, Rosyjskie poszukiwania prawdy o człowieku – wariant Kiryłłowa („Biesy”). Przyczynki z filozofii duchowości

 

7.02.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Krzysztof Maślanka, Jerry B. Keiper i matematyka eksperymentalna

 

8.02.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Jarosław Wilczyński wygłosi referat: Wyniki badań archeologicznych w Jaskini Borsuka w latach 2008–2010
Janusz K. Kozłowski przedstawi pracę Michaiła Potuszniaka: Drisino – stanowisko młodszej fazy wschodniej ceramiki linearnej na Ukrainie Zakarpackiej

 

8.02.2011, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Mirosław Nagielski, Stan badań nad staropolską sztuką wojenną i nowe potrzeby w tym zakresie

 

8.02.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. Alfred Uchman, Śladami bezkręgowców po głębinach karpackiego morza i innych mórz Tetydy

 

10.02.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kustosz dypl. Maria Wrede, Kolekcje emigracyjne (na przykładzie spuścizny Samuela Tyszkiewicza, Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Archiwum Instytutu Literackiego i „Kultury” w Maisons-Laffitte oraz Muzeum Księży Marianów) wyzwaniem dla kustoszy pamięci narodowej

 

10.02.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Agnieszka Janczyk, „Wzory rysunkowe” Saturnina Świerzyńskiego

 

14.02.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Nie tylko słowem… O poetach-żołnierzach z czasów narodowej niewoli

 

15.02.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Lilla Moroz-Grzelak, Paradygmat jedności etnicznej w tekstach J. M. Musiałka oraz w dokumentach Komitetu Słowiańskiego.
Powroty wizji wspólnoty słowiańskiej

 

16.02.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Jacek Kudrys, Identyfikacja drgań skorupy ziemskiej z wykorzystaniem różnych technik pomiarów GPS

 

16.02.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Piotr Pawłowski, Wywieranie wpływu na ludzi i obrona przed manipulacją

 

17.02.2011, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. dr hab. Adam Olszewski (UPJPII), O pewnych wnioskowaniach na temat istnienia Boga

 

18.02.2011, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Mirosław Makohonienko, Klimat, szata roślinna i krajobraz kulturowy północno-wschodnich Chin w holocenie.
Przemiany środowiskowe i zjawiska kulturowe między wschodem a zachodem kontynentu euroazjatyckiego

 

21.02.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Piotr Zieliński, Fizyka muzyki, czyli sekrety liczącej duszy

 

22.02.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

22.02.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

23.02.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UP JPII, Czy historia nauki ma swoją historię?

 

25.02.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU i Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Paweł Taranczewski, Uwagi o obrazie Wojciecha Weissa „Pożegnanie z Akademią”

 

28.02.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Polska a euro

 

 

W MARCU

 

01.03.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Aleksandra Klęczar, Mit o Adonisie w poezji hellenistycznej

 

02.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Tetiana Ostaszko, Fenomen Lipińskiego: badania naukowe i recepcja społeczna myśli Wacława Lipińskiego w niepodległej Ukrainie

 

07.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Bogusław Gediga, Ziemie południowo-zachodniej Polski we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań

 

07.03.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Józef Spałek, Emergentność praw przyrody i hierarchiczność struktury nauki

 

08.03.2011, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Staromadziarskie przejścia w Karpatach

 

09.03.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Piotr Cichociński, Zastosowanie systemów informacji geograficznej do szacowania wartości nieruchomości

 

09.03.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Joanna Porawska, Językowo-kulturowy obraz romańskich i słowiańskich nazw SOBOTY i NIEDZIELI.
Przykład etnolingwistycznego opisu zagadnienia w kulturze rumuńskiej i polskiej

 

09.03.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program spotkania:
1. Anna Staszel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kreatywna rachunkowość, oszustwa finansowe i prawo Benforda
2. Paweł Mitkowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie), Deterministyczna natura przypadkowości
3. Tomasz Kubica (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Płacić albo nie płacić – o to jest pytanie! Czyli parę słów o analizie preferencji względem kont bankowych z wykorzystaniem conjoint analysis

 

10.03.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Andrzej Betlej, Augsburskie ryciny ornamentalne a sztuka polska w XVIII wieku. Zarys problematyki

 

14.03.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Spojrzenie prawnika na problem zapłodnienia in vitro

 

15.03.2011, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Artur Patek, Wokół katastrofy statku „Struma” (Morze Czarne, luty 1942 r.)

 

15.03.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. Andrzej Wiktor, Z przyrodą w tle

 

16.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Antropologicznej PAU
Prof. Krzysztof Łukasz Kaczanowski, Mieszkańcy Polskiego Spiszu w świetle badań antropologicznych

 

16.03.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Joanna Preizner, O prawdach niewygodnych: „Przy torze kolejowym” Andrzeja Brzozowskiego

 

17.03.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Dr Stanisława Trebunia-Staszel, Oblicza mody w stroju górali podhalańskich

 

18.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Alicja Nagórko, Czy grozi nam zanik pojęcia sacrum? Polszczyzna na tle języka sąsiadów

 

18.03.2011, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Mariusz Pełechaty, Dr Andrzej Pukacz, Dr Karina Apolinarska, Dr Joanna Krupska, Dr Marcin Siepak,
Inkrustacje węglanowe wybranych gatunków ramienic na tle warunków środowiskowych

 

18.03.2011, godz. 13.00, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Biblioteka Naukowa PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy ekslibrisów: Secesja Młoda Polska Art Déco

 

19.03.2011, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
ok. godz. 12.00 wykład publiczny:
Prof. Tomasz Dietl, Rewolucja informatyczna od wewnątrz

 

21.03.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Od cytatu do plagiatu

 

21.03.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Części zamienne dla człowieka? – Zwodnicze uroki cyborgizacji
Zaproszenie

 

22.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Joanna Bielska przedstawi recenzje serii podręczników do nauki języka angielskiego w gimnazjum pt.:
Upbeat, opracowanej przez zespół autorski w składzie (m.in.): Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage i Rod Fricker,
opublikowanej w roku 2009 przez wydawnictwo Person Central Europe

 

22.03.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

23.03.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Kraków kolebką polskiej geografii

 

24.03.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Akta konsularne jako źródło do dziejów Polonii

 

24.03.2011, godz. 15.15, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Teologia (fides) – nauka (ratio): jaka teologia? jaka nauka?

 

25.03.2011, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Eugeniusz Bobula, Ery świadomości poznania. (Usunięcie sprzeczności nauk pokopernikańskich)

 

25.03.2011, godz. 17.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Marcin Wójcik, Co wiemy o masie neutrina

 

28.03.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Anna Radwan-Röhrenschef, Fundacja Schumana – dwadzieścia lat edukacji europejskiej

 

29.03.2011, godz. 11.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Marcin Cieśla, Kunz Lochner – płatnerz książąt renesansu

 

31.03.2011, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Henryk Dybiec, Konfrontacje poglądów i doświadczeń na temat zjawiska Portevina – Le Chateliera

 

 

W KWIETNIU

 

04.04.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Leszek Sokołowski, Kilka uwag o matematyczności przyrody

 

06.04.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. Michał Tendera, Komórki macierzyste w kardiologii stąd do wieczności?

 

07.04.2011 godz. 13.00 Sala im. Stefana Ślopka przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. Tomasz Żal, Wizualizacja interakcji immunologicznych w mikrośrodowisku nowotworów
Zaproszenie

 

08.04.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Roman Zawadzki, Utracona cześć Mistrza Stanisława

 

11.04.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, Miejsce polskiej nauki w zmieniającym się świecie

 

12.04.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Maria Maślanka-Soro, Poetyka włoskiej tragedii renesansowej a jej antyczne inspiracje

 

13.04.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Zbigniew Szczerbowski, Pole siły ciężkości jako element geodezyjnego środowiska pomiarowego

 

13.04.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Grażyna Branny, Conrad i Retinger

 

13.04.2011, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Małgorzata Dubrowska, Lublin jako miejsce pamięci żydowskiej w historiografii żydowskiej
oraz w literaturze jidysz i niemieckiej

 

13.04.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program spotkania:
1. Małgorzata Kieć (CM UJ Kraków),Non omnis moriar: o Transplantologii w Polsce i na Świecie
2. Krzysztof Cyran (Akademia Muzyczna w Krakowie), III Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego – fenomen muzyki współczesnej
3. Krzysztof Piech (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie), Czy 21 wiek będzie wiekiem „czystej" energii elektrycznej? Metody jej pozyskiwania z odnawialnych źródeł

 

14.04.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Tomasz Rakowski, Teren, czas, doświadczenie. Współczesne wyzwania metodologiczne w antropologii kulturowej

 

14.04.2011, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Dr hab. Mieszko M. Tałasiewicz, Nauka jako teologia

 

14.04.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Ryszard Szmydki, Arrasy wawelskie Zygmunta Augusta w świetle najnowszych badań

 

15.04.2011, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. Leszek Starkel, Dr Danuta Michczyńska, Prof. Marek Krąpiec, Dr hab. Włodzimierz Margielewski,
Dr hab. Dorota Nalepka, Prof. Anna Pazdur, Analiza rozkładu datowań radiowęglowych w różnych facjach osadów
jako podstawa klimatostratygrafii holocenu dla obszaru Polski

 

18.04.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Piruza Mnacakanian, Sprawozdanie z poszukiwań polono-armeniców w Wiedniu

 

18.04.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Czesław Robotycki, Wielokulturowość i Europa Środkowa

 

18.04.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Jerzy Kapłon, Odkrywanie Huculszczyzny – turystyka polska na Kresach Wschodnich
Zaproszenie

 

19.04.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Ryszard Czarny, Wymiar wschodni – szansa czy wyzwanie dla UE

 

19.04.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

21.04.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Dr Barbara Wolek-Kocur, Mechanizmy perswazji w reklamie

 

27.04.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Tomasz Pudłocki, Polacy w School of Slavonic Studies w Londynie w latach 1915–1939

 

28.04.2011, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Ludwik Błaż, Wytwarzanie lekkich materiałów metalicznych o Nano-krystalicznych cechach struktury

 

29.04.2011, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Andrzej Dudka, Współczesny Rosjanin za kratami. Szkic z zakresu antropologii marginalnej

 

 

W MAJU

 

09.05.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Dr Barbara Petelenz, Pozytywizm, racjonalizm i ... romantyzm Marii Skłodowskiej-Curie

 

09.05.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Włodzimierz Bolecki, Humaniści i humanistyka wobec reformy nauki

 

10.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Endre Varga, Karty z dziejów węgiersko-polskich stosunków wojskowych w czasie II wojny światowej

 

11.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. György Gömöri, Polish and Hungarian Contacts of Henry Oldenburg, Secretary of the Royal Society, 1660–1676

 

11.05.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Rajmund Oruba, Rola kominów przemysłowych w inżynierii środowiska

 

11.05.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Jerzy Brzozowski, Dziewięć polskich tłumaczeń sonetu „Do Przechodzącej” Ch. Baudelaire’a

 

12.05.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Kamil Kubicki, Więzy przyjaźni Joachima Lelewela z Karolem Sienkiewiczem w świetle korespondencji

 

12.05.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, Kościół św. Jana we Lwowie

 

12.05.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Roksana Szczęch, Wokół zamachu na Jana Pawła II
(współpraca z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN-KŚZsNP w Krakowie)

 

13.05.2011, godz. 9.00–13.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17,
godz. 15.00–20.00, sale 24 i 26 przy ul. Sławkowskiej 17

14.05.2011, godz. 15.00–20.00, sale 24 i 26 przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa: Problemy kultury w twórczości Fiodora Dostojewskiego
organizowana przez Katedrę Rosyjskiej Kultury Nowożytnej, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ,
Komisję Kultury Słowian PAU
, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Fundacji „Russkij mir”

 

16.05.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. dr hab. Janusz Skalski, Współczesne możliwości kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej
Zaproszenie

 

17.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Damir Agičić, Historiografia chorwacka 1990–2010: struktura i główne nurty rozwoju

 

17.05.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Marek Abramowicz, Greckie źródła piękna matematyki

 

18.05.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Metody pedagogiczne polskiego Musaru

 

19-20.05.2011, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XV Krakowska Konferencja Metodologiczna
The Emotional Brain: From The Humanities to Neuroscience and Back Again
Strona konferencji

 

19.05.2011, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Janusz Kamocki, Autochtoniczna Polonia węgierska – współczesne problemy

 

20.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski, Islam ekspansja, sunnici, szyici, dżihad

 

20.05.2011, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Andrzej Ślączka, Warunki depozycji przybrzeżnych utworów dolnego plejstocenu wyspy Favignana (na W od Sycylii)

 

20.05.2011, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Edward Guzik, Żeliwo jako nowoczesne i perspektywiczne tworzywo konstrukcyjne

 

23.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr Nikos Efstratiou, New excavations In Central Court of Knossos;
Prof. dr. Janusz K. Kozłowski, Dr Małgorzata Kaczanowska, Aceramic layers from Knossos – a labirynth of cultural traditions

 

23.05.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Mirosław Stec, Aktualne tendencje w kształtowaniu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego

 

24.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

24.05.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

25.05.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Wojciech Dziembowski, Bohdan Paczyński – astronom – mój wybitny kolega

 

25.05.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
1. Silvia Bruni (Wydział Historyczny UJ – Specjalność: Muzykologia),
Wokół Kantaty na XX-lecie Października op. 74 Siergieja Prokofiewa

2. Małgorzata Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek ekonomia),
Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (NLP)

3. Paweł Kuczia (CM UJ, Wydział Lekarski),
Czy zawał serca jest częstym powikłaniem operacji chirurgicznej? – przedstawienie nowoczesnego badania klinicznego

 

26.05.2011, godz. 12.00–14.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Otwarte zebranie naukowe
Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
oraz Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Zebranie połączone jest z promocją specjalnego numeru Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego (nr 1/ 2011),
poświęconego Polakom w Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie do dyskusji: Dr Michał Garapich (redaktor numeru)
Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism
Roehampton University

 

27.05.2011, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa konferencja Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dynamic Structure of the Cell Nucleus
Program

 

30.05.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Andrzej Buko, Ośrodki władzy a problem najstarszego patrymonium Piastów

 

30.05.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jacek Purchla, Polska wobec europejskich standardów ochrony dziedzictwa kulturowego

 

 

W CZERWCU

 

03.06.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Katarzyna Otmianowska Mazur, Turbulencja MHD i szybka rekoneksja magnetyczna

 

06.06.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Maria Dzielska, „Najjaśniejsza” Aleksandria

 

08.06.2011, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. Nicolaus Blin, Paleogetyka i antropologia molekularna – współczesne poglądy w dziedzinach klasycznych
Zaproszenie

 

08.06.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Jacek Kudrys, Wykorzystanie sieci stacji permanentnych GPS do badania zjawisk geodynamicznych
na przykładzie trzęsienia Ziemi w rejonie Honsiu, Japonia

 

08.06.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, Szekspir w teatrze Stanisława Koźmiana 1865–1885

 

09.06.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Wojciech Walanus, Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Muzeum Zamkowym w Malborku i zaginione retabulum z Dzieduszyc / Diedersdorf w Nowej Marchii. Ze studiów nad oddziaływaniem Hansa Leinbergera

 

10.06.2011, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Aleksandra Borowiec, Le chasteau de virginité Juraja Slovinca jako projekt świata wewnętrznego kobiety konsekrowanej

 

13.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Andrzej Mączyński, 200 lat austriackiego kodeksu cywilnego z perspektywy polskiej

 

13.06.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Roman Kuźniar, Polska wobec Europy i świata po kryzysie 2008
Zaproszenie

 

14.06.2011, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Paweł Jarosz, Stan źródeł archeologicznych z III tys. przed Chr. w prawym dorzeczu górnego Dniestru

 

15.06.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Romuald Schild, Polskie badania archeologiczne epoki kamienia w Afryce Północno-Wschodniej

 

16.06.2011, godz. 15.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Tomasz Makowski, Współpraca Biblioteki Narodowej z instytucjami polonijnymi

 

16.06.2011, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. prof. dr. hab. Michał Heller, Program filozoficzny Józefa Życińskiego

 

17.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Horacy i rzymska kultura literacka

 

17.06.2011, godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU, Polskie Towarzystwo Matematyczne
Otwarcie wystawy Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)

17.06.2011, godz. 15.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU, Polskie Towarzystwo Matematyczne
Sesja naukowa Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)

Zaproszenie i program

 

17.06.2011, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
18.06.2011, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, ul. Szpitalna 24
Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
;
Komisja Kultury Słowian PAU; Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Konferencja międzynarodowa Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata

Program

 

18.06.2011, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
godz. 10.30 - Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
godz. 11.15 - Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcom wyróżnionych podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2010/2011
6. Informacja o wynikach głosowania nad zmianami w Statucie PAU
7. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
8. Wykład Profesora Ryszarda Nycza, Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej
9. Zamknięcie posiedzenia

 

20.06.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Prof. dr hab. Zbigniew Chłap, Misje humanitarne Lekarzy Nadziei na Kresach Płd. Wschodnich i w Afryce

 

21.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Kulturowy wymiar nowego euroazjatyzmu

 

21.06.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

27.06.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Jerzy Bahr (były Ambasador RP na Ukrainie, w Turkmenistanie, na Litwie i w Rosji), Okruchy Wschodu

 

28.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

30.06.2011, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Janusz Barański, Muzeum etnograficzne dzisiaj

 

 

W LIPCU

 

06.07.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU, Instytut Filologii Wschodniosłowianskiej UJ,
Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie, Komisja Historycznoliteracka O/PAN w Krakowie

Nadzwyczajne posiedzeniepoświęcone pamięci
doc. dr hab. Ewy Korpały-Kirszakowej (1936–2011)

 


WE WRZEŚNIU

 

07–11.09.2011, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne
Organizowany przez Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,
Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Strona Kongresu

 

18–24.09.2011, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa
Strangeness in Quark Matter

 

26–27.09.2011, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XVI Seminarium „Nauka–Religia–Dzieje”, Castel Gandolfo–Lublin–Kraków
Wiedza, Prawda, Wolność
Program
26 września 2011
8.30: Otwarcie seminarium
9.00: Prof. Andrzej Białas, Proces Galileusza, Zakład Pascala
9.45: Prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Kwantowe pole kosmologiczne
11.00: Prof. Andrzej Schinzel, O niektórych otwartych problemach teorii liczb
11.45: Ks. Prof. Michał Heller, Pierre Louis Maupertuis i zasada najmniejszego działania
12.30: Prof. Genowefa Ślósarek, Fizyka–Biofizyka–Biologia
15.00: Prof. Marek Kalinowski, Czy życie na ziemi zmierza do samounicestwienia?
15.45: Prof. Andrzej Fuliński, Skąd się bierze zło? (z punktu widzenia fizyki)
17.00: Prof. Antonina Kowalska, Niektóre aspekty sprawy Medżugorje
19.00: Msza św., którą odprawi Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
w kaplicy Pałacu Biskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3
27 września 2011
9.00: Ks. dr Tomasz Adamczyk, Losy religii w płynnej nowoczesności
9.45: Prof. Wojciech Nawrocik, Prawosławni i katolicy – co nas łączy, co nas dzieli?
11.00: Prof. Jan Małecki, Wiedza, prawda, wolność, w praktyce badań historyka
11.45: Prof. Jerzy Janik, Bóg i/a fizycy
12.30: Prof. Stanisław Kryszewski, Moje refleksje nad twórczością Stanisława Lema
15.00: Prof. Henryk Arodź, Blaski i cienie paradygmatów w fizyce
15.45: Prof. Władysław Stróżewski, O przeświadczeniach
16.30: Prof. Andrzej Tomczak, Jeszcze raz o postawach społeczeństwa polskiego
w okresach braku niepodległości

 

27.09.2011, godz. 11.00, sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

 

W PAŹDZIERNIKU

 

06.10.2011, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. Janusz T. Pawęska, Ekologia filowirusów - współczesne poglądy i nowe kieunki badań
Zaproszenie

 

07.10.2011, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. M. Wójcik, Czy neutrina poruszają się szybciej niż światło

 

10.10.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Irena Homola-Skąpska, Listy Władysława Natansona do narzeczonej

 

10.10.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Adam Korpak, Finlandia – kraj Kalevali, czyli jak Finowie wybili się na niepodległość

 

11.10.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Hanna Kowalewska-Marszałek i dr. Piotr Włodarczak, Początki nowoczesnych badań prahistorycznych kurhanów w Polsce. Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tys. p.n.e.

 

11.10.2011, godz. 11.00, sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Michał Baczkowski, Szarża ułanów galicyjskich pod Custozzą – prawda i mity

 

11.10.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Marek Hermann, Prawdopodobieństwo jako środek argumentacji retorycznej w mowie Cycerona „Pro Quinctio”

 

12.10.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Zbigniew Szczerbowski, Współczesne teorie poziomych ruchów skorupy ziemskiej

 

12.10.2011, godz. 18.30, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Doc. dr Karina Firkavičiūtė, Muzyka w kulturze Karaimów Litwy i Polski

 

13.10.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Beata Gawrońska-Oramus, Ficino i Savonarola. Dwa oblicza florenckiego renesansu

 

14–15.10.2011
X DNI DŁUGOSZOWSKIE W KRAKOWIE

Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku
Zaproszenie i program

 

17-19.10.2011, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Senacka 3
VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM / The 8th SKAM Workshop
Retusz jak i dlaczego? Wielperspektywiczność elementu twardzowego
Retouch - how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM
Program

 

17.10.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Andrzej Paulo, Polska Wyprawa Naukowa do Peru (Badanie najgłębszego kanionu świata)
Zaproszenie

 

18.10.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Mgr Krzysztof Hałgas, Powstanie i działalność organizacji polskich na Ukrainie po 1991 roku – historia i współczesność

 

18.10.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

19.10.2011, godz. 16.00, Dworek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Modlnicy koło Krakowa
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Dr Jakub Adamski (Instytut Badań nad Sztuką IRSA, Kraków), Jednorodny
czy wielofazowy? Kilka uwag o architekturze chóru katedry krakowskiej

2. Dr Karol Nepelski (Akademia Muzyczna w Krakowie), Biologiczne źródła muzyki

 

19.10.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Jan Doktór, Wczesna literatura chasydzka w kontekście historycznym

 

19.10.2011, godz. 18.00, sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Regina Bochenek-Franczakowa, Zapamiętać czy zapomnieć? Dylematy powieści francuskiej po 9. thermidora (1795–1800)

 

20.10.2011, godz. 18.00, sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Prezentacja albumu Janiny Kraupe Grafika 1946-1949
oraz dwóch tomików poezji i prozy poetyckiej Adama Korpaka Okruchy czasu i Aforyzmy przy goleniu
Zaproszenie

 

20.10.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Maciej Miezian, Jak zbudowano miasto idealne czyli architektura Nowej Huty

 

21.10.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, Dzieło „całożywota” Hanny Malewskiej w stulecie urodzin

 

21.10.2011, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności,
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Program:
11.00-11.45: ks. dr Marek Słomka, Dwie katedry – wspomnienie zapracowanego Biskupa i Profesora
11.45-12.30: ks. dr Tadeusz Pabjan, Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości
12.30-13.15: ks. dr Zbigniew Liana, Nauka – racjonalna doksa
15.00-15.45: ks. dr Włodzimierz Skoczny, Teizm ewolucyjny w ujęciu abp. prof. Józefa Życińskiego
15.45-16.30: ks. prof. Janusz Mączka, Whiteheadowskie inspiracje w filozofii Józefa Życińskiego
16.30-17.15: ks. prof. Michał Heller, Filozoficzny program Józefa Życińskiego
17.15-18.00: Panel dyskusyjny Wokół naukowej i filozoficznej myśli Józefa Życińskiego

 

21.10.2011, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, Wpływ kultur wczesnoneolitycznych na przemiany paleogeograficzne Niziny Wschodniosłowackiej

 

21.10.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński, Araucaria: kalibracja kosmicznej skali odległości
oraz precyzyjne wyznaczanie parametrów fizycznych gwiazd

 

24.10.2011, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisja Historii Nauki PAU
II konferencja z cyklu Archiwa, biblioteki, muzea w dobie digitalizacji
Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych
Zaproszenie i program

 

24.10.2011, godz. 16.15, sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr Jerzy Osiatyński, Kryzys i przyszłość strefy euro – lekcje dla Polski

 

25–26.10.2011, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Książę Adam Jerzy Czartoryski - mąż stanu. Konferencja w 150 rocznicę śmierci
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Fundacja XX Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie
Zaproszenie i program

 

27.10.2011, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. Wojciech Krężel, Rola sygnalizacji receptorów witaminy A w rozwoju i funkcjach centralnego układu nerwowego

 

27.10.2011, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład inauguracyjny Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Janusz Sylwester (Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu),
Słońce: coraz lepiej badamy, lecz nie do końca rozumiemy
Zaproszenie

 

27.10.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Ewa Baniowska-Kopacz, Lokalne elity – wprowadzenie w problematykę

 

27.10.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU i Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz, Akademicka Komisja Geograficzna w Krakowie

 

 

W LISTOPADZIE

 

04.11.2011, godz. 17.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Komentarz na temat doniesień o przekroczeniu prędkości światła

 

7-8.11.2011, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych instytucjach naukowych w Polsce.
Przeszłość stan obecny i perspektywy
Program

 

07.11.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, O potrzebie ostrożności wobec twierdzeń podawanych jako naukowe

 

08.11.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Tomasz Skrzyński, Trudny kompromis. Relacje małopolskich ludowców z ZWZ-AK

 

09.11.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Teledetekcja w badaniach jakości wód śródlądowych

 

09.11.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program
1. Krzysztof Piech, doktorant II roku (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH),
Energetyka odnawialna w Azji Południowej na przykładzie Nepalu
2. Łukasz Bączek, doktorant II roku (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH),
Mikroprocesorowe sterowanie silnikiem krokowym

3. Paweł Iwaszczuk, (Wydział Lekarski UJ CM),
Hartowanie mięśnia sercowego

 

09.11.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Krystyna Stamirowska, Ewolucja powieści angielskiej w latach 90.

 

10.11.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Zgórniak, „Okougne, de Varsovie”? Polscy uczniowie Académie Julian do roku 1919

 

14.11.2011, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Patrice Dabrowski, Huculi na scenie europejskiej

 

14.11.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Woźnicki, Polskie uniwersytety wczoraj, dziś, jutro

 

15.11.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Andrzej Essen, Poglądy i działalność Elmera Hantosa dla przyszłości Europy (integracja, gospodarka, kultura)

 

15–16.11.2011, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18
Sesja naukowa Język polski – jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi.
W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny

Organizatorzy: Katedra Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Polska Akademia Nauk – Oddział w Łodzi,
Komitet Językoznawstwa PAN, Polska Akademia Umiejętności, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

16.11.2011, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału V Lekarskiego PAU
Prof. dr hab. Józef Dulak, Perspektywy biotechnologii medycznej

 

17.11.2011, godz. 17.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Renata Hołda, Piłsudski – mit zbawcy

 

18.11.2011
Żyjąc dla idei... Roman Dyboski (1883–1945), Władysław Tarnawski (1885–1951)
Posiedzenie Naukowe - godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Otwarcie wystawy - godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Zaproszenie i program

 

19.11.2011, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Mieczysława Tomaszewskiego
Progi kompozytorskiej drogi twórczej

 

21.11.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Pál Raczky, Continuity and change – History of the Late Neolithic and Copper Age in the Tisza region

 

21.11.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Daniel Zarzycki, Kręgosłup – jako źródło bólu i cierpienia – wyzwaniem dla współczesnej ortopedii
Zaproszenie

 

22.11.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

22.11.2011, godz. 17.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU:
Lekarskiego, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i Przyrodniczego
oraz Towarzystwa Alergologicznego i Immunologicznego
Professor Philip W. Askenase, M.D.,
Suppressor T cell antygen specific-exosomes target distant effector T cells via inhibitory microRNA cargo

 

22.11.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

22.11.2011, godz. 18.00, wyjątkowo w sali 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Elementy kultury literackiej w liście Horacego do Augusta (II1)

 

23.11.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Karolina Targosz, Francuscy goście w obserwatorium Heweliusza

 

23.11.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
O. Hieronim Kreis, Tyniecka ikebana – świecznik na stół Wigilii Bożego Narodzenia

 

24.11.2011, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład
Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Piotr Skubała (Katedra Ekologii na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
Czy dobre czasy się skończyły? Stan ekosystemów i ich usług na naszej planecie
Zaproszenie

 

24.11.2011, godz. 15.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Mgr Małgorzata Tomaszkiewicz, O Polsce w Rumunii. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Cluj-Napoca

 

24.11.2011, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII, Racjonalność teologii

 

24.11.2011, godz. 18.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Geografia polska w okresie II wojny światowej

 

25.11.2011, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr. hab. Paweł Brzuski, Czy zwierzęta mają duszę i są świadomie tego świadome

 

25.11.2011, godz. 12.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz i dr Jerzy Zasadni, Uwagi o neotektonice doliny Soły

 

28-30.11.2011, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Workshop on QCD and diffraction at the LHC
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
Strona internetowa

 

28.11.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Michał Turała, „CERN – Mała Europa” (w dwudziestą rocznicę polskiego członkostwa)

 

 

W GRUDNIU

 

01–02.12.2011, godz. 8.30–18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa sesja naukowa Corded Days in Cracow

Organizatorzy: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie
oraz Komisja Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności
Program

 

05.12.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Arsen Hakobyan, Jan Potocki i jego "Voyage dans les steppes d'Astrakhan et du Caucase"jako źródło do poznania Kaukazu

 

05.12.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Jerzy Janik, Fakty fizyki i przymiarki filozofii

 

07.12.2011, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Andrzej Mądro (Akademia Muzyczna w Krakowie), Nowe media w muzyce polskiej
2. Michał Eckstein (Wydz. Matematyki UJ, Kraków), (Zbyt) szybkie neutrina
3. Katarzyna Wawrzycka (Wydz. Lekarski UJ CM Kraków), Między mitem a medycyną – próba przyporządkowania legendarnym postaciom, takim jak wilkołaki, syreny czy elfy znanym współczesnej nauce jednostek chorobowych

 

08.12.2011, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Inga Platowska-Sapetowa, Ze studiów nad rzeźbą II połowy wieku XV – Madonny z Rzeszowa i Stobiernej

 

09.12.2011, godz. 12.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Dr Tomasz Kozłowski, Życie i śmierć we wczesnośredniowiecznym Culmine na Pomorzu nadwiślańskim

 

09.12.2011, godz. 13.15, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Czesław Porębski, Polska-Rosja-Europa w myśli prekursorów i pionierów polskiej myśli integracyjnej

 

12.12.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Zdrada, Symbolika patriotyczna epoki porozbiorowej (1795–1918)

 

13.12.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr. hab. Paweł Valde-Nowak, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Beskidzie Środkowym

 

13.12.2011, godz. 13.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Marek Waldenberg, Refleksje na 20-lecie rozpadu Jugosławii

 

13.12.2011, godz. 18.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Jerzy Styka, Lektury paralelne dzieł greckich i łacińskich w świadectwach autorów rzymskich

 

14.12.2011, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Jan Piekarczyk, Wykorzystanie metod teledetekcji w rolnictwie

 

14.12.2011, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie)
Fizycy a problem boga. Pokora fizyka
Zaproszenie

 

14.12.2011, godz. 16.15, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr. hab. Sławomir Żurek, Mark Neustadt – wybitny palinolog i paleogeograf, badacz torfowisk i jezior Eurazji

 

14.12.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Katarzyna Jaśtal, Proza Henryka Heinego a dyskurs medyczny epoki

 

15.12.2011, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Prof. Dominique Lambert, Towards an articulation of the science-theology relationship

 

15.12.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. dr hab. Ryszard Kantor, Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek Krakowa

 

15.12.2011, godz. 18.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Maciej Dłużewski, Fizycznogeograficzne uwarunkowania rozwoju barchanów na przykładzie północnej Sahary

 

15.12.2011, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Konrad Meus, Dziedzictwo galicyjskie Wadowic – wczoraj, dziś, jutro

 

16.12.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Obrazy Miłosza

 

16.12.2011, godz. 12.00, Sali nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. J.K. Kozłowski, dr M. Kaczanowska, prof. A. Sampson
Mezolityczne osadnictwo na wyspie Ikaria (Grecja)

 

19.12.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, "Projekt ukraiński" w polskiej myśli politycznej XIX/XX wieku

 

19.12.2011, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski, Islam – zagrożenie czy przyszłość

 

19.12.2011, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Bernard Sawicki OSB, Mistyka melodii – pomiędzy chorałem gregoriańskim a muzyką Chopina
Zaproszenie

 

20.12.2011, godz. 11.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Grzegorz Nowik, Wojna światów 1918–1920. Polska i bolszewicka Rosja

 

20.12.2011, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Posiedzenie będzie poświęcone refleksji nad wnioskami płynącymi z dotychczasowej pracy Komisji,
zwłaszcza w odniesieniu do kształtu podręcznika do historii.
Chcielibyśmy również omówić perspektywy naszego periodyku

 

20.12.2011, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

21.12.2011, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Leszek Hońdo, Męczennicy w tradycji krakowskich Żydów