Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

Konferencja

15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

 

pod honorowym patronatem
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
oraz
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

 

 

13-14 maja 2019, Kraków

Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17ORGANIZATORZY

               


O KONFERENCJI

 

Komisja Spraw Europejskich PAU organizuje co pięć lat konferencje podsumowujące rezultaty obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kultury i nauki.

 

Celem obecnej konferencji jest przeprowadzenie naukowej debaty dotyczącej bilansu 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.  Wykłady wygłoszą  eksperci, przedstawiciele świata nauki, reprezentanci Przedstawicielstwa UE w Polsce oraz  europarlamentarzyści.

 

Debata ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Liczymy na obecność mieszkańców Krakowa, w tym studentów i doktorantów.
Wstęp na obrady jest wolny. Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja.

 

Informacje dotyczące poprzednich konferencji można znaleźć na stronie www PAU:


PATRONAT HONOROWY

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce   Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
     
   

 


PROGRAM OBRAD

 

 

13 maja 2019  (poniedziałek)

Duża Aula PAU

 

 

14:00   Powitanie gości i otwarcie konferencji
   

Prezes PAU Prof. dr hab. Jan Ostrowski

Europosłanka Róża Thun

 

Sesja I – „Polityczne aspekty integracji”

Przewodniczący sesji / moderacja: 
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

14:20–14:40   Dr Marek Prawda,
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
„15 lat Polski w Unii Europejskiej”
     
14:40–15:30   Prof. dr hab. Andrzej Friszke,
Zakład Najnowszej Historii Politycznej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
„Próba zmiany geopolityki. Polska polityka zagraniczna po 1989 r.”
     
15:30–16:00   Przerwa
     
16:00–16:50   Prof. dr hab. Roman Kuźniar,
Zakład Studiów Strategicznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
„Aktualna polityka Polski a jej pozycja w UE” (abstrakt)
     
16:50–17:40   Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek,
Katedra Etyki, Wydział Filozoficzny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
„Polski Kościół a Unia Europejska” (abstrakt)
     
17:40–18:30   Dr hab. Paweł Kowal,
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
„Polska polityka wschodnia”
     
18:30   Dyskusja

 

 

14 maja 2019  (wtorek)

Duża Aula PAU

 

Sesja II – „Udział polskich naukowców w projektach europejskich”

Przewodnicząca sesji / moderacja: 
Prof. dr hab. Maria Nowakowska, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

9:00–9:45    Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk,
Katedra Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska Akademia Nauk, członek Rady ERC,
„Udział Polski w finansowaniu grantowym ERC” (abstrakt)
     
Przykłady projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi badań naukowych i twórczości artystycznej
     
9:45–10:15   Prof. dr hab. Marek Stankiewicz,
Dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
„Synchrotron SOLARIS” (abstrakt)
     
10:15–10:45   Dr Maria Anna Potocka,
Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
„Społeczna rola muzeum sztuki współczesnej”
     
10:45–11:15   Przerwa
     
Przykłady europejskich projektów badawczo-rozwojowych z udziałem zespołów polskich
     
Nauki przyrodnicze
     
11:15–11:35   Prof. dr hab. Janusz Żmija,
Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
„Projekt (SALSA): Drobne gospodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnieniu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego” (abstrakt)
     
11:35–11:55   Prof. dr hab. Elżbieta Pyza,
Kierownik Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
„Rola dobowego zegara biologicznego w regulacji procesów życiowych” (abstrakt)
     
11:55–12:15   Prof. dr hab. Michał Woyciechowski,
Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
„Zagrożenia dla bioróżnorodności i inne problemy biologii środowiskowej w projektach unijnych” (abstrakt)
     
12:15–13:00   Przerwa
     
Nauki medyczne
     
13:00–13:20   Prof. dr hab. Marek Sanak,
Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
„Przewlekła infekcja wirusowa w astmie, udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów” (abstrakt)
     
13:20–13:40   Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki,
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
„Ból neuropatyczny: biomarkery i cele dla leków w endogennych systemach analgetycznych (Konsorcjum NeuroPain)” (abstrakt)
     
13:40–14:00   Prof. dr hab. Józef Dulak, dr Jacek Stępniewski, mgr Kalina Andrysiak,
Zakład Biotechnologii Medycznej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Serce na chipie – nowoczesna metoda modelowania kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a” (abstrakt)
     
Nauki ścisłe i techniczne
     
14:00–14:20   Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
„Nowa metoda diagnostyczna – obrazowanie MR płuc przy użyciu spolaryzowanego helu 3 lub ksenonu 129” (abstrakt)
     
14:20–14:40   Prof. dr hab. Piotr Warszyński,
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
„Fundusze Europejskie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN” (abstrakt)
     
Nauki humanistyczne i społeczne
     
14:40–15:00   Dr Tomasz Żuradzki,
Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki, Zakład Badań nad Etyką Zawodową, Instytut Filozofii Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
„Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne – ERC Starting Grant”  (abstrakt)
     
15:00–15:20   Dr hab. Jacek Kołodziej,
Katedra Kultury i Społeczeństwa Europy, Instytut Europeistyki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
„Badania europejskie w Instytucie Europeistyki UJ - Horyzont 2020”
     
15:20-15:40   Prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska,
Katedra Psychologii Religii i Duchowości Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie,
„Jeszcze jeden (nieoczywisty) wymiar  współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych: podobieństwa i różnice międzykulturowe”
     
     
15:40  

Podsumowanie

Prof. dr hab. Michał Turała, Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Polskiej Akademii Umiejętności