Tom 17

 

Redakcja Michał Kokowski

 

 

Kraków 2018

 

Cały tekst PDF PDF (ss. 618)

 

kl2

 

 

 

Spis treści

 

OD REDAKCJI

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 5

PDF PDF

(ENGLISH)

13–16

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5

PDF PDF

17–20

NAUKA W POLSCE

Stanisław DOMORADZKI, Małgorzata STAWISKA

Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part I: Galicia (Austro-Hungarian Empire)

Polscy matematycy i polska matematyka w czasach I wojny światowej. Część I: Galicja (monarchia austro-węgierska)

PDF PDF

(ENGLISH)

23–49

Aistis ŽALNORA

The role of the Hygiene Department of Stephen Bathory University in the development and promotion of Public Health in Vilnius in the years 1922–1939

Rola Zakładu Higieny Uniwersytetu Stefana Batorego w rozwoju i promocji zdrowia publicznego w Wilnie w latach 1922–1939

PDF PDF

(ENGLISH)

51–87

Mariusz W. MAJEWSKI

Prace Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej i Jan Czochralski

PDF PDF

89–117

Stanisław CIEŚLAK SJ

Stanisław Bednarski SJ i prof. Stanisław Kot: uczeń i mistrz

PDF PDF

119–149

Tomasz PUDŁOCKI

Ludzie wobec wyzwań epoki: anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1945–1952 – zarys problematyki

PDF PDF

151–174

Paweł E. TOMASZEWSKI

Geneza Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

PDF PDF

175–203

NAUKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

David E. DUNNING

The logic of the nation: Nationalism, formal logic, and interwar Poland

Logika narodu: Nacjonalizm, logika formalna i międzywojenna Polska

PDF PDF

(ENGLISH)

207–251

Maciej GÓRNY

A vacuum to be filled. Central and Eastern Europe in the times of ‘geography without the Germans’

Próżnia do wypełnienia. Europa Środkowo-Wschodnia w czasach ‘geografii bez Niemców’

PDF PDF

(ENGLISH)

253–272

NAUKA BEZ GRANIC

Jerzy SAWICKI

Kleist vs. Musschenbroek – trudna droga do prawdy

PDF PDF

275–340

Tomasz MRÓZ

Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908)

PDF PDF

341–364

Jan WOLEŃSKI

O teorii i filozofii prawa Leona Petrażyckiego

PDF PDF

365–389

Nobukata NAGASAWA

On social and psychological aspects of a negligible reception of Natanson’s article of 1911 in the early history of quantum statistics

O społecznych i psychologicznych aspektach znikomej recepcji artykułu Władysława Natansona z 1911 roku we wczesnej historii statystyki kwantowej

PDF PDF

(ENGLISH)

391–419

Maria PAWŁOWSKA

Fizycy w Krakowie – w 70. rocznicę I Międzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych

PDF PDF

421–449

BIBLIOMETRIA, POLITYKA NAUKOWA, KOMUNIKACJA NAUKOWA

Michał KOKOWSKI

Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki

PDF PDF

453–476

DYSKUSJE, POLEMIKI, LISTY DO REDAKCJI

Viktor BLÅSJÖ

A rebuttal of recent arguments for Maragha influence on Copernicus

Obalenie ostatnio głoszonych argumentów za wpływem szkoły z Maragha na Kopernika

PDF PDF

(ENGLISH)

479–497

KRONIKA NAUKOWA

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA KONFERENCYJNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI HISTORII NAUKI PAU

Alicja RAFALSKA-ŁASOCHA

O Marii Skłodowskiej-Curie w 150. rocznicę urodzin

 

PDF PDF

501–521

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2017/2018

PDF PDF

(ENGLISH)

523–526

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2017/2018 roku

PDF PDF

527–530

IN MEMORIAM

Krzysztof MAŚLANKA

Piotr Flin (1945–2018) – wspomnienie

PDF PDF

533–548

Michał KOKOWSKI

Bibliografia prac astronoma i historyka nauk ścisłych Piotra Flina (1945–2018)

PDF PDF

549–582

Anita MAGOWSKA

Historia farmacji według Zbigniewa Beli

PDF PDF

583–599

Michał KOKOWSKI

Bibliografia prac filologa, prozaika oraz historyka farmacji Zbigniewa Beli (1949–2018)

PDF PDF

601–617