Tom 19

 

Redakcja Michał Kokowski

 

 

Kraków 2020

 

Cały tekst PDF PDF (ss. 612)

 

kl2

 

 

 

Spis treści

 

OD REDAKCJI

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 7

PDF PDF

(ENGLISH)

13–21

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 7

PDF PDF

23–31

NAUKA W POLSCE

Juozas BANIONIS

Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s
master’s dissertation (thesis) at University in Vilna

Samuel Dickstein i jego publikacja o rozprawie magisterskiej
Ignacego Domeyki na Uniwersytecie Wileńskim

PDF PDF

(ENGLISH)

35–52

Izabela KRZEPTOWSKA-MOSZKOWICZ

Zainteresowanie ochroną przyrody i historią botaniki oraz pasja popularyzacji wiedzy przyrodniczej w twórczości Seweryna Józefa Krzemieniewskiego (1871–1945)

PDF PDF

53–74

Rafał ZACZKOWSKI

Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – gnomonik z Jędrzejowa

PDF PDF

75–130

Tomasz SKRZYŃSKI

W obliczu zagrożenia. Próba powołania w 1950 r. interdyscyplinarnego Instytutu Badań nad Człowiekiem Polskiej Akademii Umiejętności

PDF PDF

131–165

Michał KOKOWSKI

Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki

PDF PDF

167–229

NAUKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Pauline SPYCHALA

Mobility of scholars and sciences between Bohemia, Hungary, Poland, and France in the 14th–15th centuries: the contribution of prosopography to the history of sciences

Mobilność uczonych i nauk między Czechami, Węgrami, Polską a Francją w XIV–XV wieku: wkład prozopografi i do historii nauki

PDF PDF

(ENGLISH)

233–259

Nathaniel Parker WESTON

Anna Semper (1826–1909) and the female scientist in modern Germany

Anna Semper (1826–1909) i kobieta naukowiec w nowożytnych Niemczech

PDF PDF

(ENGLISH)

261–285

Anne KLUGER

Between pottery and politics? “Slavic archaeology” in communist Poland and East Germany and its interrelations with politics and ideology. A biographical-comparative approach

Między ceramiką a polityką? „Archeologia słowiańska” w komunistycznej Polsce i Niemczech Wschodnich i jej związki z polityką i ideologią. Podejście biografi czno-porównawcze

PDF PDF

(ENGLISH)

287–326

NAUKA BEZ GRANIC

Jacek RODZEŃ

Zainteresowania inżynierskie i wynalazki Isaaca Newtona

PDF PDF

329–374

Danuta CIESIELSKA

Stypendyści Akademii Umiejętności w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w latach 1891–1914. Matematyka

PDF PDF

375–422

Józef SPAŁEK

The Bose-Einstein statistics: Remarks on Debye, Natanson and Ehrenfest contributions and the emergence of indistinguishability principle for quantum particles

Statystyka Bosego-Einsteina: Uwagi na temat wkładu P. Debye’a, W. Natansona i P. Ehrenfesta oraz wyłonienie się zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

PDF PDF

(ENGLISH)

423–441

Tomasz PUDŁOCKI

Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Nieznana nowojorska korespondencja Eileen i Floriana Znanieckich

PDF PDF

443–488

Stanisław DOMORADZKI

O spotkaniach Andrzeja Pelczara z matematykami francuskimi w roku akademickim 1967/68

PDF PDF

489–504

BIBLIOMETRIA, POLITYKA NAUKOWA, KOMUNIKACJA NAUKOWA

Michał KOKOWSKI

Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma Studia Historiae Scientiarum z 20 punktów na 70 punktów”

PDF PDF

507–541

OMÓWIENIA I RECENZJE

Maciej P. DENKOWSKI

Leonhardi Euleri Opera Omnia IVA/7: Commercium Epistolicum (2017, Euler – French Speaking Scientists From Switzerland). Editors: S. Bodenmann, V. Hug, M. Ilić, A. Kleinert. Basel: Birkhäuser, 2017, XII+621 pages – Omówienie tomu

Leonhardi Euleri Opera Omnia IVA/7: Commercium Epistolicum (2017, Euler – French Speaking Scientists From Switzerland). Editors: S. Bodenmann, V. Hug, M. Ilić, A. Kleinert. Basel: Birkhäuser, 2017, XII+621 pages – A volume overview

PDF PDF

EN | PL

545–560

KRONIKA NAUKOWA

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA KONFERENCYJNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI HISTORII NAUKI PAU

Tomasz PUDŁOCKI

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „The War That Never Ended. Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923” (Kraków – Przemyśl, 24–26 X 2019 r.)

PDF PDF

563–572

Michał KOKOWSKI

Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofi i nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH +? Dlaczego warto to zrobić?” (Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020, godz. 10.00–15.00)

PDF PDF

573–579

Stanisław DOMORADZKI

Andrzej Pelczar (1937–2010). „Człowiek prawy, o wyjątkowych zasadach moralnych”. Sesja wspomnieniowa online (2 czerwca 2020 r., godz. 17.00–20.00)

PDF PDF

581–601

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2019/2020

PDF PDF

(ENGLISH)

603–607

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2019/2020 roku

PDF PDF

609–612