Tom 18

 

Redakcja Michał Kokowski

 

 

Kraków 2019

 

Cały tekst PDF PDF (ss. 570)

 

kl2

 

 

 

Spis treści

 

OD REDAKCJI

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 6

PDF PDF

(ENGLISH)

13–17

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 6

PDF PDF

19–23

NAUKA W POLSCE

Paweł POLAK

Rola historii nauki w działalności naukowej, dydaktycznej i filozoficznej Mariana Smoluchowskiego

PDF PDF

27–53

Stanisław DOMORADZKI, Małgorzata STAWISKA

Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part II: Russian Empire

Polscy matematycy i polska matematyka w czasach I wojny światowej. Część II: Cesarstwo Rosyjskie

PDF PDF

(ENGLISH)

55–92

Alicja ZEMANEK, Piotr KÖHLER

Botany at Stefan Batory University in Vilna (Wilno, Vilnius) (1919–1939)

Botanika na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (Vilna, Vilnius) (1919–1939)

PDF PDF

(ENGLISH)

93–137

Reinhard SIEGMUND-SCHULTZE

Some remarks and documents concerning the emigration of Polish mathematicians during the 1930s and early 1940s

Kilka uwag i dokumentów dotyczących emigracji polskich matematyków w latach 30. i 40. XX wieku

PDF PDF

(ENGLISH)

139–162

NAUKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Martin ROHDE

Local knowledge and amateur participation. Shevchenko Scientific Society, 1892–1914

Lokalna wiedza i uczestnictwo amatorów. Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki w latach 1892–1914

PDF PDF

(ENGLISH)

165–218

Roman GILMINTINOV

“We can and we nust”: The scientificitiy of trade-union history-writing in the Soviet Union in the 1920s

„Możemy i musimy”: Naukowość pisarstwa historycznego o związkach zawodowych w Związku Radzieckim w latach 20. XX wieku

PDF PDF

(ENGLISH)

219–254

NAUKA BEZ GRANIC

Krzysztof MAŚLANKA, Jacek RODZEŃ, Ewa WYKA

Trójwymiarowe modele matematyczne na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

PDF PDF

275–293

Halina LICHOCKA

Vestium i Ruthenium na tle historii chemii

PDF PDF

295–313

Tomasz PUDŁOCKI

Nieznane polonika kanadyjskie – William John Rose i jego archiwalna spuścizna

PDF PDF

315–326

Michał KOKOWSKI

The divergent histories of Bose-Einstein statistics and the forgotten achievements of Władysław Natanson (1864–1937)

Rozbieżne historie statystyki Bosego-Einsteina i zapomniane osiągnięcia Władysława Natansona (1864–1937)

PDF PDF

(ENGLISH)

327–464

Enrique WULFF

State of competition: conceptual shoehorning behind priority on calcitonin precursor biosynthesis

Stan rywalizacji: priorytetowe znaczenie biosyntezy prekursora kalcytoniny i zniekształcenia pojęciowe

PDF PDF

(ENGLISH)

465–490

BIBLIOMETRIA, POLITYKA NAUKOWA, KOMUNIKACJA NAUKOWA

Michał KOKOWSKI

Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: historia i filozofia nauki oraz naukoznawstwo – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych

PDF PDF

493–504

Michał KOKOWSKI

„Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019”, „ICI Journal Master List 2014–2017”, a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa

PDF PDF

505–513

DYSKUSJE, POLEMIKI, LISTY DO REDAKCJI

Paweł E. TOMASZEWSKI

Komentarz do artykułu Mariusza W. Majewskiego opublikowanego w Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), ss. 89–117

PDF PDF

517–529

Mariusz W. MAJEWSKI

Odpowiedź na pracę dr. Pawła E. Tomaszewskiego pt. „Komentarz do artykułu Mariusza W. Majewskiego opublikowanego w Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), ss. 89–117”

PDF PDF

531–553

KRONIKA NAUKOWA

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA KONFERENCYJNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI HISTORII NAUKI PAU

Michał KOKOWSKI

Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.)

PDF PDF

557–561

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2018/2019

PDF PDF

(ENGLISH)

563–566

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2018/2019 roku

PDF PDF

567–570