Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Procedura recenzyjna

 

Prace Komisji Historii Nauki PAU przykładają dużą wagę do rzetelnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania w czasopiśmie, gdyż służy to podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego. 

Czasopismo wciela w życie idee przedstawione na łamach opracowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011).
Każdy tekst przesłany do opublikowania w czasopiśmie Prace Komisji Historii Nauki PAU podlega następującej procedurze:

A. Przesłany tekst otrzymuje numer identyfikacyjny, wykorzystywany w dalszych etapach procedury recenzyjnej w celu utajnienia nazwiska Autora tekstu.

B. Przeprowadza się recenzję wewnątrzredakcyjną, w szczególności sprawdza się, czy tekst ten jest zgodny z profilem czasopisma (patrz zakładka: O czasopiśmie ― Profil czasopisma i Działy czasopisma). Następnie, w przypadku pozytywnej oceny, sprawdza się, czy zachodzi pełna zgodność formatowania tekstu z regułami przyjętymi w czasopiśmie (patrz zakładka: Wskazówki dla Autorów, Formatowanie tekstu ― wskazówki).

C. Po usunięciu przez Autora ewentualnych braków, wskazanych przez Komitet Redakcyjny (złożony z redaktorów naukowych i redaktorów językowych), tekst podlega ocenie 2–4 niezależnych Recenzentów zewnętrznych z zachowaniem anonimowości, tzn. Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”), i zasady niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy Autorem i Recenzentami, tzn. Recenzentem nie może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej, bezpośredniej relacji osobistej (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt) albo taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora.

D. Na podstawie opinii Recenzentów artykuł może zostać: zaakceptowany do druku bez zmian; warunkowo przyjęty ze wskazaniem niezbędnych poprawek, skrótów lub uzupełnień, jakich powinien dokonać Autor, lub odrzucony.

E. Po usunięciu przez Autora ewentualnych niedoskonałości wskazanych przez Recenzentów i Komitet Redakcyjny, Komitet Redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu, o czym powiadamia Autora (lub Współautora, z którym ma być prowadzona korespondencja).

F. Artykuł po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty i ostatecznego zaakceptowania tekstu do druku.

G. Nie zostaną opublikowane teksty, do których Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe lub które naruszają dobra osobiste innych osób (patrz zakładka: Zagadnienia etyczno-prawne).

H. Lista Recenzentów czasopisma jest ― za ich zgodą ― publikowana raz do roku na stronie internetowej czasopisma (patrz zakładka: Recenzenci).

 

BIBLIOGRAFIA

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
2011: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja dostępna online: http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf (29.11.2014).