News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 2020

 

Nagrodę w dziedzinie astronomii otrzymuje zespół w składzie: dr Dorota Skowron, dr Jan Skowron oraz dr Przemysław Mróz za przełomowe badania struktury Drogi Mlecznej i opracowanie jej unikalnej trójwymiarowej mapy, opublikowanej w Science w 2019 roku, pokazującej rzeczywiste rozmieszczenie młodej, liczącej około 250 mln lat, populacji gwiazdowej w Galaktyce.

Nagrodę w dziedzinie ekonomii otrzymuje Prof. dr hab. Jerzy Hausner za książkę pt.: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości. Kraków 2019.

Nagrodę w dziedzinie kosmologii i astrofizyki otrzymuje dr hab. Anna Barnacka za wybitny jednotematyczny cykl pięciu prac pod zbiorczym tytułem: Opracowanie metody wykorzystania soczewkowania grawitacyjnego do pomiarów astronomicznych z wysoką zdolnością rozdzielczą.

Nagrodę w dziedzinie filologii klasycznej otrzymuje zespół w składzie: mgr Elżbieta Starek i dr Grzegorz Kotłowski za opracowane i opublikowanie zbiorów inskrypcji łacińskich z przekładami polskimi oraz fotografiami: Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Śródmieście, Pelplin 2015; Łacińskie inskrypcje w kościołach Warmii. Katedra we Fromborku, Pelplin 2017; Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Katedra w Oliwie, Pelplin 2019.

Nagrodę w dziedzinie prawa otrzymuje dr hab. Marcin Matczak za książkę pt.: Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnienie świata możliwego. Warszawa 2019.

Nagrodę w dziedzinie matematyki otrzymuje Prof. dr hab. Wojciech Kucharz za przedstawienie wyników w ramach rzeczywistej geometrii algebraicznej, zaawansowanego działu współczesnej matematyki.

Nagrodę w dziedzinie medycyny otrzymuje zespół w składzie: Prof. dr hab. Marek Ruchała, dr n. med Martyna Borowczyk, dr Bartłomiej Budny, dr hab. Rafał Czepczyński, dr Małgorzata Kałużna, dr hab. Nadia Sawicka-Gutaj, Prof. Ewelina Szczepanek-Parulska, dr Kosma Woliński, Prof. Katarzyna Ziemnicka za osiągnięcie naukowe, które zostało zatytułowane „Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowych, immunohistochemicznych i technik biologii molekularnej dla poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów tarczycy”.

Nagrodę w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymuje zespół w składzie: Prof. dr hab. Piotr Ilnicki oraz Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak za dwie wybitne monografie naukowe opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa pt.: Zanikanie torfowisk – wydaną przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Bioactive Compounds in Agricultural Soils – opublikowaną przez Springer.

 

Regulamin Nagrody

 

LAUREACI 2015

 

Profesor Janusz Skalski - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny w latach 2010-2014 za wybitne osiągnięcia w kardiochirurgii dziecięcej.

Doktor Jarosław Wawrzycki - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie filozofii przyrody w latach 2010-2014 w postaci przekładu książki: Isaac Newton „Matematyczne zasady filozofii przyrody”, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Jarosław Wawrzycki, stron 728, Copernicus Center Press, Kraków 2011.

Profesor Małgorzata Filip - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie medycyny w latach 2010-2014 w postaci cyklu 5 prac oryginalnych i 1 pracy przeglądowej pod wspólnym tytułem: Przedkliniczne badania nad mechanizmami powstawania uzależnienia od kokainy.

Profesor Piotr Bizoń - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie astronomii w latach 2010-2014 w postaci pracy Weakly Turbulent Instability of Anti-de-Sitter Space Time, opublikowanej w Physical Review Letters 107(2011) 031102.

Regulamin Nagrody (2015) 

 

LAUREACI 2010

 

Zespół Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w składzie: Prof. dr hab. Tomasz Bulik, Dr Jarosław Dyks, Prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak, Dr hab. Rafał Moderski, Prof. dr hab. Bronisław Rudak, Prof. dr hab. Marek Sikora, Prof. dr hab. Andrzej A. Zdziarski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za prace opublikowane w renomowanych czasopismach o światowym zasięgu, stanowiące istotny wkład zespołu w poszerzenie wiedzy o najbardziej energetycznych procesach astrofizycznych i w pogłębienie światowej kooperacji naukowej w zakresie astrofizyki.

Dr hab. Michał Kokowski, prof. nadz. Instytutu Historii Nauki PAN – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za dzieło Różne oblicza Mikołaja Kopernika – spotkania z historią interpretacji, stanowiące twórcze podsumowanie badań nad teorią Wielkiego Astronoma o bogatym kontekście filozoficznym.

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za pionierskie w nauce polskiej monumentalne i w pełni oryginalne dzieło Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności.

Prof. dr hab. Zbigniew Fajklewicz – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geofizyki za wybitne i oryginalne dzieło Grawimetria stosowana, stanowiące efekt własnych dokonań inżynieryjno-badawczych o wielkich walorach poznawczych oraz dydaktycznych.

Prof. dr hab. Barbara Przewłocka – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za odkrycia w wyjaśnianiu mechanizmu bólu neuropatycznego, wyrażające się szeregiem publikacji w renomowanych czasopismach o światowym zasięgu, stanowiące istotny postęp w badaniach medycznych.

Prof. dr hab. Karol Weitz – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie prawa za wybitne osiągnięcie badawcze w dziedzinie postępowania cywilnego, zwłaszcza międzynarodowego i europejskiego, udokumentowane szeregiem publikacji o istotnym znaczeniu dla interpretacji i stosowania norm prawnych.

 

 

LAUREACI 2005

 

Prof. dr hab. Andrzej J. Kus, Dr Leszek P. Błaszkiewicz, Mgr Grzegorz Hrynek, Mgr Andrzej Kępa, Mgr Eugeniusz Pazderski, Dr hab. Marian Szymczak – zespołowa Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za pięć prac poświęconych źródłom promieniowania maserowego.

Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geodezji za model nutacji Ziemi niesztywnej.

Prof. dr hab. Leszek Starkel – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geografii fizycznej za monografię: Historia dolnej Wisły i jej dopływów w czasie ostatnich 20 tysięcy lat, IGiPZ PAN, Warszawa 2001.

Prof. Andrzej Wojtyna – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie ekonomii za książkę: Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Prof. dr hab. Mieczysław Markowski – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za 31 prac z lat 2000-2004 dotyczących historii filozofii przyrody i astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w szczególności kopernikanizmu.

Doc. dr hab. Krzysztof Wędzony – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za cykl 6 prac pod wspólnym tytułem Poszukiwanie nowych punktów uchwytu działania substancji łagodzących objawy schizofrenii.

Dr Wojciech Jakimowicz – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie prawa za opracowanie monografii Publiczne prawa podmiotowe, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne - Zakamycze, Kraków 2002.

 

21.12.2005 - fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagród Naukowych im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa
(MAGICZNY KRAKÓW - www.krakow.pl)

 

 

LAUREACI 2000

 

Prof. Bohdan Paczyński – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii za inicjowanie, utworzenie i prowadzenie wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia – badań mikrosoczewkowania grawitacyjnego OGLE (Optical Gravitatinoan Lensing Experiment).

Prof. dr hab. Andrzej Sas-Uhrynowski, Dr Elżbieta Welker, Dr Irina Diomina i Dr Leonid Kasyanenko – zespołowa Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geodezji za Atlas map magnetycznych Bałtyku (1998).

Prof. dr Jerzy Jankowski, Prof. dr Christian Sucksdorff – zespołowa Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geofizyki za opracowanie monografii Guide for magnetic measurements and obserwatory practice (IAGA 1996).

Prof. dr hab. Ewa Łętowska – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie ekonomii za opracowanie monografii Prawo umów konsumenckich (1999).

Ks. Prof. dr hab. Michał Heller - indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za cztery książki:
- Wieczność, Czas Kosmos; wyd. Znak, Kraków 1995;
- Nauka i Wyobraźnia; wyd. Znak, Kraków 1995;
- The New Physics and New Theology; Univ. Of Notre Dame Press, USA 1996;
- Mechanika Kwantowa dla Filozofów; Biblos, Tarnów 1997.

Doc. dr hab. Władysław Lasoń – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za pracę pt. Neurosteroidy i ich rola w patologii ośrodkowego układu nerwowego (stany drgawkowe, procesy neurotoksyczne i uzależnienia lekowe).

Dr Krzysztof Wojtyszek – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie prawa za opracowanie monografii Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP (Kraków 1999).

 

 

LAUREACI 1995

 

Prof. Richard Wielebinski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za opublikowane w latach 1990-1994 trzy cykle prac z zakresów: 1) pola magnetyczne galaktyk, 2) emisja w liniach molekularnych, 3) radiowa emisja pulsarów.

Dr hab. Adam Łyszkowicz – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geodezji za opublikowaną w 1993 r. pracę pt. The Geoid for the Area of Poland.

Prof. dr hab. Stanisław Gibowicz i prof. dr hab. Andrzej Kijko – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geofizyki za opublikowaną w 1993 r. monografię pt. An Introduction to Mining Seismology.

Prof. dr hab. Stanisław Leszczycki – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geografii fizycznej za koncepcję, redakcję i wydanie w 1994 r. dzieła pt. Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.

Prof. dr hab. Stanisław Meducki – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie ekonomii za opublikowaną w 1991 r. pracę pt. Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945). Studium historyczno-gospodarcze.

Dr hab. Teresa Grabińska – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za opublikowaną 1993 pracę pt. Teoria, model, rzeczywistość.

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani i doc. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za opublikowany w latach 1990-1994 cykl 12 prac dotyczących modyfikacji działania leków neurotropowych przez antagonistów kanału wapniowego.

Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie obronnej sztuki wojskowej za opublikowaną w 1993 r. pracę pt. Sztuka Obronna.