News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek dzialalnosc


 

LAUREACI 2023

 

Dr hab. n. med. Mateusz Siedliński za cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Udział limfocytów T i fosfosfingozyny w komórkowych oraz molekularnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego”.

Więcej o Nagrodzie

 

Dr hab. med. Marcin Magierowski, prof. UJ za cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Fizjologiczne i molekularne mechanizmy działania leków uwalniających siarkowodór i tlenek węgla”. 

Więcej o Nagrodzie

 

LAUREATKA 2022

 

Dr Katarzyna Głombik za cykl prac pt. „Udział hormonów tarczycy i zaburzeń metabolicznych mózgu w patomechanizmach depresji”.

Więcej o Nagrodzie w 2022 roku

 

LAUREAT 2021

 

Dr hab. Dawid Walerych za cykl prac pt. „Zmutowany gen TP53 jako onkogen i cel terapeutyczny w chorobach nowotworowych człowieka”.

 

LAUREACI 2020

 

Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt za opracowanie nowych morfologicznych i molekularnych kryteriów kwalifikacji pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym do transplantacji wątroby. 

Dr hab. n. med. Tymoteusz Żera za odkrycie nowych neurohormonalnych mechanizmów regulacji układu krążenia.

 

 

LAUREACI 2019

 

Prof. dr hab. Joanna Mika za wyjaśnienie roli modulacji neuroimmunologicznych w mechanizmach bólu neuropatycznego.

Dr n. med. Krzysztof L. Bryniarski, prof. UJ za nowatorskie badania obrazowania blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

 

 

LAUREAT 2018

 

Dr hab. Artur Jurczyszyn za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmatycznej.

 

 

LAUREACI 2017

 

Prof. dr hab. Krzysztof Książek, Dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik za badania nad udziałem komórek mezotelialnych otrzewnej
w powstawaniu dootrzewnowych przerzutów komórek nowotworowych.

Dr Katarzyna Nazimek za wyjaśnienie mechanizmów modulowania odpowiedzi immunologicznych przez leki przeciwdepresyjne i opiaty.

 

 

LAUREACI 2016

 

Dr hab. Dagmara Hering za wyjaśnienie roli nerek w neurogennym mechanizmie nadciśnienia tętniczego.

Dr Magdalena Cieślik za nowatorskie badania molekularnych mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych.

 

 

LAUREACI 2015

 

Prof. dr hab. Andrzej Surdacki za odkrycie nowych molekularnych mechanizmów oceny funkcji śródbłonka naczyń.

Dr hab. Paweł Wiczling za opracowanie oryginalnej metody populacyjnego modelowania farmakokinetyki i farmakodynamiki wybranych leków.

 

 

LAUREACI 2014

 

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik za odkrycie nowych genetycznych mechanizmów chorób układu nerwowego związanych z wiekiem.

Dr nauk med. Beata Lipska-Ziętkiewicz za opracowanie oryginalnego algorytmu diagnostyki zespołu nerczycowego i postępowania klinicznego w ryzyku nowotworzenia.

 

Więcej o Nagrodzie im. Tadeusza Browicza w 2014 roku – kliknij tutaj

 

 

LAUREACI 2013

 

Prof. dr hab. Małgorzata Filip za odkrycie nowych mechanizmów uzależnienia od kokainy

Prof. dr hab. Maciej Małecki za odkrycie nowych molekularnych mechanizmów cukrzycy

 

Więcej o Nagrodzie im. Tadeusza Browicza w 2013 roku – kliknij tutaj

 

 

LAUREAT 2012

 

Prof. dr hab. Czesław Cierniewski za odkrycie nowych angiogennych mechanizmów komórek śródbłonka

 

 

LAUREACI 2011

 

Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz za wyjaśnienie roli acetylo-CoA w przeżywalności i funkcji neuronów cholinergicznych

Dr Magdalena Chmara za wyjaśnienie molekularnego podłoża zespołów nerwowo-sercowo-twarzowo-skórnych Legiusa i Costello

 

 

LAUREACI 2010

 

Dr hab. Alicja Józkowicz, Prof. dr hab. Józef Dulak za oryginalne i nowatorskie badania nad rolą oksygenazy hemowej w mechanizmach powstawania naczyń krwionośnych

Prof. dr hab. Tomasz Guzik za oryginalne i nowatorskie badania nad mechanizmami stresu oksydacyjnego w naczyniach krwionośnych w chorobie niedokrwiennej serca

 

 

LAUREACI 2008

 

Zespół: Dr hab. Krystyna Pawlak, Dr hab. Dariusz Pawlak, Prof. dr hab. Michał Myśliwiec za cykl prac Terapia erytropoetyną, a czynniki uczestniczące w progresji aterogenezy u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek

 

 

LAUREAT 2007

 

Prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik za cykl publikacji na temat próby otrzymania funkcjonalnych komórek ośrodkowego układu nerwowego z ludzkiej krwi pępowinowej

 

 

LAUREACI 2006

 

Dr hab. n. med. Jakub Gołąb za cykl prac na temat terapii fotodynamicznej

 

 

LAUREACI 2005

 

Zespół: Dr Agnieszka Basta-Kaim, Dr hab. Bogusława Budziszewska, Prof. dr hab. Władysław Lasoń za cykl prac pt. Wyjaśnienie mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych na transkrypcję genów związanych z regulacją aktywności osi podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza (HPA)

 

 

LAUREAT 2004

 

Prof. dr hab. med. Tomasz Brzozowski za cykl prac na temat neuro-hormonalnych mechanizmów gastroprotekcji i gojenia wrzodów w badaniach molekularnych błony śluzowej żołądka

 

 

LAUREACI 2003

 

Prof. dr hab. med. Julian Świerczyński za cykl prac na temat regulacji ekspresji genów enzymów lipogennych i genu otyłości w tkance tłuszczowej szczura i człowieka

Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski za cykl prac na temat badań epidemiologicznych nad skutkami molekularnymi szkodliwych czynników pochodzenia środowiskowego i epidemiologii nowotworów

Zespół: Prof. dr hab. Ewa Chojnacka-Wójcik, Dr Aleksandra Kłodzińska, Prof. Andrzej Pilc za cykl prac pt. Receptory metabotropowe dla kwasu glutaminowego jako punkt uchwytu działań potencjalnych leków psychotropowych i przeciwdrgawkowych

 

 

LAUREACI 2002

 

Dr hab. med. Tomasz Grodzicki – dla Młodego Badacza za prace dotyczące problematyki nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym

Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz za cykl prac klinicznych nad wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki, łącznie z diagnostyką molekularno-genetyczną, w rozpoznawaniu różnych form nadciśnienia tętniczego, szczególnie nadciśnienia w przebiegu guza chromochłonnego nadnerczy i nadciśnienia tętniczego pierwotnego

 

 

LAUREACI 2001

 

Prof. dr hab. Stanisław Szala za cykl prac na temat doświadczalnej genoterapii nowotworów

Dr hab. Krzysztof Wędzony – Nagroda Dodatkowa za cykl prac pod ogólnym tytułem Udział receptorów serotoninowych w regulacji transmisji dopaminergicznej – potencjalne znaczenie dla terapii schizofrenii

 

 

LAUREACI 2000

 

Dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska za cykl prac na temat mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych

Dr hab. Marian Szczepanik za cykl prac nad rolą immunoregulacyjną limfocytów Tγδ

 

 

LAUREAT 1999

 

Dr Cezary Wójcik za cykl prac na temat proteasomów

 

 

LAUREACI 1998

 

Prof. dr Ryszard Przewłocki, Doc. dr Barbara Przewłocka, Dr Halina Machelska za cykl prac na temat zależności między układami opioidowymi a tlenkiem azotu