News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek akademia


 

Zawiadomienie (pdf)

 

Kraków, 06.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści SWZ – przedłużeniu terminu składania ofert

 

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzieleniem na nie odpowiedzi później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający informuje, że działając zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

 

1. Pkt 15.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do 11.07.2023 r., przy czym pierwszym dniem termi-nu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

 

2. Pkt 17 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

17. Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 12.06.2023 r. do godz. 10.00.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

 


Zawiadomienie (pdf)

 

Kraków, 06.06.2023

2320-1/23

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

ZAWIADOMIENIE
o wyjaśnieniu treści SWZ

 

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje ich treść bez ujawniania źródła wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami.

1. Pismo do Zamawiającego z dnia 05.06.2023 r.:

Pytanie:
Dzień dobry, proszę o informację jaki rodzaj rury mamy brać przy sporządzeniu kosztorysu. W projekcie jest rura stalowa zaciskana, a w przedmiarze robót znajduje się rura nierdzewna zaciskana.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 16.4. SWZ, w kosztorysie ofertowym, powinny być wycenione wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót, a więc rura nierdzewna zaciskana.

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert Zamawiający w oddzielnym komunikacie poinformuje o przedłużeniu terminu składania ofert zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).

 


24.05.2023

2320-1/23

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 w obr. 01 Śródmieście
przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 07.06.2023 do godziny 10:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 19 do SWZ 

 Pliki do pobrania:

SWZ

Załączniki