Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia


Kraków, 24-06-2022

Dotyczy: Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności
na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie

 

Numer postępowania: 2320-1/22

 

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,
których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie

 

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

WŁODZIMIERZ MERES FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD, ul. Górników 3 lok. 22, 30-819 Kraków

NIP: PL 5510014392

Cena

2 056 164,95 zł brutto

2

SOLTECH Sp. z o.o. sp. k., ul. Krakowska 85 C, 32-050 Skawina

NIP: PL 2220806172

Cena

2 066 400,18 zł brutto

 

załącznik


 24.06.2022

2310-1/22

 

Dotyczy:

Remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia
i ociepleniem stropu poddasza oraz wymianą instalacji odgromowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 22 w Krakowie

 

 

INFORMACJA O KWOCIE

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),

Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego.

 

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 24.06.2022 r. o godz. 11.00

 

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 1 500 000,00 zł brutto

załącznik


 

 

10.06.2022

2320-1/22

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

„Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Polskiej Akademii Umiejętności
na działce 20 w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Jana 22 w Krakowie”

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 24.06.2022 do godziny 10:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 19 do SWZ

 

SWZ

Załączniki

 


2.06.2022

Szanowni Państwo

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do składania oferty na sukcesywną dostawę środków czystości w trybie Rozeznania Rynku.

Wycena powinna obejmować ceny jednostkowe netto i brutto oraz cenę za wszystkie materiały wraz z sukcesywną dostawą przez okres trwania umowy (wzór umowy załącznik nr 2) oraz wniesieniem do budynku PAU w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17, na drugie piętro.

Prosimy o składanie ofert do 08 czerwca 2022 do godziny 10.00 na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b.