News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek FL


 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.


 

Stypendia przyznane na rok 2024

 

 

Stypendia Fundacji Lanckorońskich na rok 2024

 

Wiedeń

1. Mgr Wiktor Binnebesel
2. Dr hab. Maciej Jońca
3. Dr Jakub Kłeczek
4. Dr hab. Lidia Korczak
5. Dr hab. Aleksander Paroń

 

Rzym

1. Dr Alicja Bartnicka
2. Mgr Piotr Dyżlą
3. Prof. dr hab. Paweł Jaworski
4. Dr Anna Markiewicz
5. Dr hab. Michał Mencfel
6. Dr Witold Miedziak
7. Mgr Martyna Osuch
8. Dr Agnieszka Pawłowska-Kubik
9. Dr Tomasz Pełech
10. Dr hab. Juliusz Raczkowski
11. Dr hab. Tomasz Skibiński
12. Dr Agnieszka Smołucha-Sładkowska
13. Dr hab. Tomasz Waliszewski
14. Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski

 

Pieniężne

1. Dr Jan Bulak
2. Dr Jarosław Durka
3. Dr Marcin A. Klemenski
4. Mgr Albert Kołodziejczyk
5. Dr Krzysztof Kossarzecki
6. Dr Ewa Kubiak
7. Mgr Żaneta Niedbała
8. Mgr Maciej Polak
9. Mgr Aliaksandr Prudnikau
10. Prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz
11. Dr hab. Tadeusz Zadrożny

 

Lista rezerwowych

Dr hab. Anna Tarnowska   1 rezerwa, Wiedeń
Dr Zoltán Gyalókay   2 rezerwa, Rzym

 

 

 

Stypendia Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2024

 

1. Mgr Tomasz Barański
2. Mgr Michał Bartoszak
3. Mgr Kasper Bednarek
4. Dr Wojciech Brillowski
5. Dr Patryk Chudzik
6. Dr Kinga Czechowska
7. Dr hab. Krzysztof Filipow
8. Dr hab. Danuta Gibas-Krzak
9. Mgr Emilia Hruszowiec
10. Dr hab. Joanna Komorowska
11. Prof. dr hab. Irena Kossowska
12. Mgr Joanna Kunigielis
13. Dr Agata Lipczik
14. Dr Magdalena Łaptaś
15. Mgr Monika Łękawska
16. Dr Marcin Majewski
17. Dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
18. Mgr Sylwia Matysiak
19. Dr hab. Monika Miazek-Męczyńska
20. Dr hab. Janusz Mierzwa
21. Dr Paweł Migdalski
22. Mgr Ewa Moździoch
23. Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov
24. Mgr Łukasz Nowak
25. Dr Mateusz Nowikiewicz
26. Mgr Przemysław Pazder
27. Dr Emiliano Ranocchi
28. Mgr Klaudia Rogowska
29. Dr Krzysztof A. Tochman
30. Mgr Konrad Waniewski
31. Dr Renata Wiaderna-Kuśnierz
32. Dr Aleksandra Ziober

 

Lista rezerwowa

Dr Jordan Siemianowski   1 rezerwa
Prof. dr hab. Jacek Piotrowski   2 rezerwa

 


Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych
w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.

 

Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium


Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)


 

Stypendia przyznane na rok 2023

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]