News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek dzialalnosc


O Prawie zamówień publicznych w nauce

(2012/13 r.)

 

Biorąc pod uwagę rosnące zniecierpliwienie środowiska naukowego działaniem Prawa zamówień publicznych w zakresie nauki, Polska Akademia Umiejętności zorganizowała w dniu 8 października 2012 sesję „Nauka a Prawo zamówień publicznych”, aby przedyskutować narastające problemy.

Sesja wywołała debatę, która zaczyna się dynamicznie rozwijać. Otwieramy więc stronę, na której będzie można znaleźć komplet materiałów na ten temat, znajdujących się w dyspozycji PAU.

 

Polska w Europie - Łacina w Szkole

(2011 r.)

 

Uprzejmie informujemy, że Rada Polskiej Akademii Umiejętności na posiedzeniu w dniu 24.05.2011 zdecydowanie poparła starania Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wprowadzenie do gimnazjów i liceów polskich nauki języka łacińskiego przynajmniej w zakresie, w jakim naucza się go dziś w Europie Zachodniej

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski
Sekretarz Generalny PAU

Pismo w sprawie akcji „Polska w Europie - Łacina w Szkole” (dr Rafał Toczko)

oraz bardziej szczegółowy opis problemu przygotowany przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK

 

 

Nowa polska diaspora

(2010 r.)

UCHWAŁA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności, zebrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 marca 2010, wzywają najwyższe władze Rzeczypospolitej do pilnego wypracowania i wprowadzenia w życie kompleksowego programu wsparcia dla nowej polskiej diaspory, która – w liczbie przeszło 2 milionów, głównie młodych, nieźle wykształconych ludzi – pojawiła się w ostatnich latach. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na konieczność całkowicie nowego zorganizowania systemu kształcenia dzieci nowych emigrantów w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce, tak aby nie utraciły one więzi z kulturą i krajem rodziców. Obecny system jest bowiem zupełnie nieprzystosowany do skali problemu, wobec którego stanęło nasze społeczeństwo. Zrealizowanie tego zadania będzie wymagało wielkiego wysiłku, począwszy od wykształcenia znacznej liczby wykwalifikowanych nauczycieli, a skończywszy na działaniach dyplomatycznych, aby zapewnić językowi polskiemu odpowiednią pozycję w państwach, gdzie przebywa znaczna liczba naszych rodaków.

Dlatego apelujemy o pilne podjęcie odpowiednich działań w resortach Edukacji, Nauki, Kultury i Spraw Zagranicznych. Apelujemy również do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej o zapewnienie odpowiednich środków na realizację tego wielkiego wyzwania, przed którym stoi obecne pokolenie Polaków. Polska Akademia Umiejętności deklaruje gotowość przyłączenia się do tych wysiłków.

Do uchwały dołączamy Aneks, autorstwa Prof. Romana Laskowskiego, zawierający bardziej rozbudowaną argumentację naszych postulatów i plan działania, który może być podstawą do dalszych prac.

Prof. dr hab. Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

 

Nauki humanistyczne w Polsce

 (2008/09 r.)

Projekt programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce

 

Stanowisko Polskiej Akademii Umiejętnośći
w sprawie ustanowienia strategicznego programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce

Przygotowane na podstawie dokumentu pt. Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju

Zostało uchwalone na zebraniu plenarnym PAU w dniu 14 listopada 2009 r.

 

Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju

Opracowany przez zespół pod kierunkiem Profesora Ryszarda Nycza

Zespół został powołany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akademii z dnia 22 listopada 2008 r.

 

 

Badania podstawowe

(2006 r.)

 

Polska Akademia Umiejętności podjęła próbę zastanowienia się nad sposobami podniesienia w Polsce poziomu i znaczenia badań w zakresie humanistyki, nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych (zwykle ogólnie nazywanych "badaniami podstawowymi")

 

List
Prezesa do członków PAU z prośbą o zajęcie stanowiska w dyskusji

 

Streszczenie
dyskusji o badaniach podstawowych

 

Wypowiedź
Prezesa PAU na konferencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość
w SGH, w Warszawie 25 stycznia 2008