News    |    Search    |      CONTACT 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ UMIEJĘTNOŚCI OD 25. MAJA 2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

 

1. Polska Akademia Umiejętności (PAU) z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17, 31-016 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w PAU jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.

 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez PAU stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
c. w celu niezbędnym realizacji umów zawartych z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

5. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

6. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.

 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

 

11. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia.

 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.