Polska Akademia Umiejętności
Instytut  Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy

oraz Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu

zapraszają na konferencję naukową

Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy.
Bilans wzajemnych relacji

która odbędzie się
24 i 25 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM

 

zaproszenie   |   program   |   plakat   |   streszczenia   |   конспекти

 

 

 

Dzień 1, 24 listopada 2020

 

   
 

Доктор політичних наук,
професор Ольга Брусиловська

Україно-польські відносини ХХІ століття у державному та суспільному сприйнятті

Polsko-ukraińskie stosunki w XXI wieku w odbiorze państwowym i społecznym

 
 

 

 

 
   
 

Доктор політичних наук,
професор Галина Зеленько

Конфлікт, що не має вирішення: як подолати кризу відносин із Польщею

Konflikt, któremu nie da się podołać: jak przezwyciężyć kryzys stosunków z Polską

 
 

 

 

 
   
 

Кандидат політичних наук Оксана Кукуруз

Роль наукового консультування в процесі формування політики добросусідства між Україною і Польщею

Rola konsultacji naukowych w procesie kształtowania polityki dobrosąsiedztwa pomiędzy Ukrainą a Polską

 
     
   
 

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Pandemia a trwałość nowych demokracji

Пандемія і тривалість нових демократій

 

 

 

 

 
     
   
 

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
prof. Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Polska spuścizna kulturowo-cywilizacyjna na Ukrainie: losy, uwarunkowania i perspektywy trwania

Польський культурно-цивілізаційний спадок в Україні: доля, умови і перспективи збереження

 
 

 

 

 
   
 

Доктор політичних наук,
професор Анатолій Романюк

Еволюція сприйняття Польщі і поляків у незалежній Україні: політичні чинники впливу

Ewolucja odbioru Polski i Polaków w niepodległej Ukrainie: polityczne czynniki wpływu

 

 
 

 

 

 
   
 

Доктор історичних наук, професор Сергій Троян

Українсько-польське пограниччя як гетерогенний соціодинамічний простір

Pogranicze ukraińsko-polskie jako heterogenna przestrzeń socjodynamiczna

 
     

 

Dzień 2, 25 listopada 2020

 

   
 

Prof. dr hab. Waldemar Rezmer

Polsko-Ukraińskie Forum Historyków 2015–2017
i jego rezultaty

Польсько-український форум істориків
2015–2017 рр. і його результати

 
     
   
 

Доктор політичних наук, доцент Ірина Мацишина

Проблематика історичної пам'яті у контексті політичного дискурсу України:
українсько-польські відносини

Problem pamięci historycznej w kontekście dyskursu politycznego Ukrainy: stosunki ukraińsko-polskie