fq


 

Zasady recenzowania artykułów naukowych

 

 

 1. Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Nowy Filomata”, wyrażają zgodę na proces recenzji. 
 2. Procedura recenzowania artykułów naukowych zgodna jest z najwyższymi standardami etyki oraz z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Nadesłane artykuły, o ile spełniają wymogi formalne (zob. „Dla autorów”), są kierowane do dwóch recenzji: ich pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. W przypadku, gdy tylko jedna z recenzji jest pozytywna, powoływany jest trzeci recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu.
 4. Recenzenci współpracujący z Redakcją to osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 5. Proces recenzyjny jest poufny i anonimowy (double-blind review process). Redakcja dba o to, by między autorami i recenzentami nie zachodził konflikt interesu.
 6. Redakcja może poprosić autora tekstu o wprowadzenie poprawek sugerowanych przez recenzentów i/lub Redakcję. Po ich wprowadzeniu artykuł podlega weryfikacji przez Redakcję. Niezastosowanie się do zaleceń recenzentów i/lub Redakcji może skutkować odrzuceniem artykułu.
 7. Czas oczekiwania na recenzje nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu powołania recenzentów numeru.
 8. Lista recenzentów podana jest do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

Wzór umowy licencyjnej

 

 

Umowa licencyjna  [pdf]

 

 

Uzupełnioną i wydrukowaną umowę, z własnoręcznym podpisem Autora, proszę odesłać

 

a) w formie papierowej na adres:

Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

 

b) w formie elektronicznej, jako skan podpisanego wydruku, na adres email:  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Informacje dla autorów

 

Materiały zgłaszane do druku należy kierować na adres elektroniczny redakcji:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Przyjmowane są wyłącznie oryginalne artykuły, przekłady utworów literackich z języków starożytnych i nowożytnych, komunikaty
i recenzje. Dołączany do tekstu materiał ilustracyjny (zdjęcia, rysunki, mapy przesyłane w formacie .jpg lub .tif) nie może być wcześniej opublikowany w żadnej postaci (drukowanej lub elektronicznej). Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów.

 

Cytaty łacińskie należy zaznaczyć kursywą (w przypadku dłuższych przytoczeń wskazane jest dodanie przekładu polskiego
wraz z nazwiskiem tłumacza), wyrazy greckie zamieścić w łacińskiej transkrypcji, cytaty polskie ująć w cudzysłów. Odniesienia do autorów starożytnych powinny być podane w ogólnie przyjętej skróconej formie (np. Hom. Od. 3.98–101; Thuc. 1.22; Ovid. Am.1.3.1–4). Spis bibliografi czny należy zamieścić w postaci zbiorczej listy pod tekstem artykułu.

 

Zgłaszane do druku artykuły powinny zostać opatrzone angielską wersją tytułu oraz krótkim (max. ½ s.) streszczeniem sformułowanym
w języku angielskim i polskim.

 

Do nadsyłanych recenzji należy dołączyć pełny opis bibliografi czny recenzowanej pozycji, łącznie z numerem ISBN.

 

 

 

Bieżący numer

 

 

 

 

NOWY FILOMATA

 

XXV

2021

Nr 2

 

 

 

 

 • STANISŁAW STABRYŁA, Motywy antyczne w poezji Jarosława Iwaszkiewicza
 • AGATA KOZAKOW, Wpływy greckie w oazie Siwa? Wielokulturowe uwarunkowania epoki a kult boga Ammona
 • JOACHIM ŚLIWA, Franciszek Tepa (1828-1889): autoportret w stroju greckim
 • Profesor Sławomir Wyszomirski (1955-2021) (MARIAN SZARMACH)
 • Bibliothecae Senatus Gedanensis plurimos annos (MARIAN SZARMACH)
 • KWINTUS HORACJUSZ FLAKKUS, Carmen I 8 (przekład: JAN GERMAN)
 • SEKSTUS PROPERCJUSZ, Elegia I 1: Szał miłosny (przekład: WIKTORIA KRAWCZYK)
 • RECENZJE: Michał Piekarski, Hydaspes 326 p.n.e., Warszawa 2019; Tomasz Romanowski, Galia belgijska 57-51 p.n.e., Warszawa 2020 (DAMIAN WASZAK)
 • MAREK T. SZERSZEŃ, Wybrane publikacje z dziedziny antyku i tradycji antycznej wydane w latach 2020-2021

 

 

 

Sprzedaż i prenumerata

 

 

 

 • Numery bieżące (od rocznika 2012):

Wydawnictwo PAU, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 12 424 02 12

- informacje dotyczące sprzedaży

- wykaz wydanych tomów wraz z cennikiem

 

 

 

 • Numery archiwalne:

The Enigma Press, ul. Podedworze 5, 32-031 Mogilany; tel. 12 270 08 70, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Subcategories