fq

 

 

 

Volume 18

 

Edited by Michał Kokowski

 

 

Kraków 2019

 

Full text PDF PDF (pp. 570)

 

kl2

 

 

 

Table of Contents

 

EDITORIAL

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 6

PDF PDF

13–17

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 6

PDF PDF

(POLISH) 

19–23

SCIENCE IN POLAND

Paweł POLAK

Rola historii nauki w działalności naukowej, dydaktycznej i filozoficznej Mariana Smoluchowskiego

The role of the history of science in Marian Smoluchowski’s scientific, didactic and philosophical activities

PDF PDF

(POLISH)

27–53

Stanisław DOMORADZKI, Małgorzata STAWISKA

Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part II: Russian Empire

PDF PDF

55–92

Alicja ZEMANEK, Piotr KÖHLER

Botany at Stefan Batory University in Vilna (Wilno, Vilnius) (1919–1939)

PDF PDF

93–137

Reinhard SIEGMUND-SCHULTZE

Some remarks and documents concerning the emigration of Polish mathematicians during the 1930s and early 1940s

PDF PDF

139–162

SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Martin ROHDE

Local knowledge and amateur participation. Shevchenko Scientific Society, 1892–1914

PDF PDF

165–218

Roman GILMINTINOV

“We can and we nust”: The scientificitiy of trade-union history-writing in the Soviet Union in the 1920s

PDF PDF

219–254

SCIENCE BEYOND BORDERS

Krzysztof MAŚLANKA, Jacek RODZEŃ, Ewa WYKA

Trójwymiarowe modele matematyczne na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Three-dimensional mathematical models illustrated by objects from the collections of the Jagiellonian University Museum

PDF PDF

(POLISH)

275–293

Halina LICHOCKA

Vestium i Ruthenium na tle historii chemii

Westium and Ruthenium against the background of the history of chemistry

PDF PDF

(POLISH)

295–313

Tomasz PUDŁOCKI

Nieznane polonika kanadyjskie – William John Rose i jego archiwalna spuścizna

Unknown Canadian Polonica – William John Rose and his archival legacy

PDF PDF

(POLISH)

315–326

Michał KOKOWSKI

The divergent histories of Bose-Einstein statistics and the forgotten achievements of Władysław Natanson (1864–1937)

PDF PDF

327–464

Enrique WULFF

State of competition: conceptual shoehorning behind priority on calcitonin precursor biosynthesis

PDF PDF

465–490

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

Michał KOKOWSKI

Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: historia i filozofia nauki oraz naukoznawstwo – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych

Introduction to the topic of the Working Session “Polish scientific journals from disciplines: history and philosophy of science and science of science – current challenges” (Kraków, 25 June 2019) and specific proposals for organizational, editorial and legislative solutions

PDF PDF

(POLISH)

493–504

Michał KOKOWSKI

„Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019”, „ICI Journal Master List 2014–2017”, a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa

“Lists of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland 2017 & 2019”, “ICI Journal Master List 2014–2017”, and the Polish journals on the history of science, history, philosophy of science and science of science

PDF PDF

(POLISH)

505–513

DISCUSSIONS, POLEMICS, LETTERS TO THE EDITOR

Paweł E. TOMASZEWSKI

Komentarz do artykułu Mariusza W. Majewskiego opublikowanego w Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), ss. 89–117

Comments on the paper by Mariusz W. Majewski published in Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), pp. 89–117

PDF PDF

(POLISH)

517–529

Mariusz W. MAJEWSKI

Odpowiedź na pracę dr. Pawła E. Tomaszewskiego pt. „Komentarz do artykułu Mariusza W. Majewskiego opublikowanego w Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), ss. 89–117”

Response to the work of Paweł E. Tomaszewski, PhD, entitled “Comments on the paper by Mariusz W. Majewski published in Studia Historiae Scientiarum 17 (2018), pp. 89–117”

PDF PDF

(POLISH)

531–553

SCIENTIFIC CHRONICLE

NEWS AND CONFERENCE REPORTS

REPORT ON THE ACTIVITY OF THE PAU COMMISSION ON THE HISTORY OF SCIENCE

Michał KOKOWSKI

Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.)

The Working Session “Polish scientific journals from the disciplines: «history and philosophy of science» and «science of science» – current challenges” (Kraków, 25 June 2019)

PDF PDF

(POLISH)

557–561

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2018/2019

PDF PDF

563–566

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2018/2019 roku

PDF PDF

(POLISH)

567–570

 

 

 

 

 

Volume 19

 

Edited by Michał Kokowski

 

 

Kraków 2020

 

Full text PDF PDF (pp. 612)

 

kl2

 

 

 

Table of Contents

 

EDITORIAL

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 7

PDF PDF

13–21

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 7

PDF PDF

(POLISH)

23–31

SCIENCE IN POLAND

Juozas BANIONIS

Samuel Dickstein and his publication on Ignacy Domeyko’s
master’s dissertation (thesis) at University in Vilna

PDF PDF

35–52

Izabela KRZEPTOWSKA-MOSZKOWICZ

Zainteresowanie ochroną przyrody i historią botaniki oraz pasja popularyzacji wiedzy przyrodniczej w twórczości Seweryna Józefa Krzemieniewskiego (1871–1945)

Study of the interest of Seweryn Józef Krzemieniewski (1871–1945) in the nature conservation, the history of botany in Poland, and his passion for popularizing the natural sciences

PDF PDF

(POLISH)

53–74

Rafał ZACZKOWSKI

Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – gnomonik z Jędrzejowa

Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – a gnomonist from Jędrzejów (Poland)

PDF PDF

(POLISH)

75–130

Tomasz SKRZYŃSKI

W obliczu zagrożenia. Próba powołania w 1950 r. interdyscyplinarnego Instytutu Badań nad Człowiekiem Polskiej Akademii Umiejętności

In the face of threat. The Attempt to appoint in 1950 interdisciplinary Institute of Human Research of the Polish Academy of Arts and Sciences

PDF PDF

(POLISH)

131–165

Michał KOKOWSKI

Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki

Andrzej Pelczar’s (1937–2010) meetings with the history and philosophy of science

PDF PDF

(POLISH)

167–229

SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Pauline SPYCHALA

Mobility of scholars and sciences between Bohemia, Hungary, Poland, and France in the 14th–15th centuries: the contribution of prosopography to the history of sciences

PDF PDF

233–259

Nathaniel Parker WESTON

Anna Semper (1826–1909) and the female scientist in modern Germany

PDF PDF

261–285

Anne KLUGER

Between pottery and politics? “Slavic archaeology” in communist Poland and East Germany and its interrelations with politics and ideology. A biographical-comparative approach

PDF PDF

287–326

SCIENCE BEYOND BORDERS

Jacek RODZEŃ

Zainteresowania inżynierskie i wynalazki Isaaca Newtona

Engineering interests and inventions of Isaac Newton

PDF PDF

(POLISH)

329–374

Danuta CIESIELSKA

Stypendyści Akademii Umiejętności w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w latach 1891–1914. Matematyka

Fellows of the Academy of Arts and Sciences in Kraków and the Jagiellonian University in Georg-August University in Göttingen in the period 1891–1914. Mathematics

PDF PDF

(POLISH)

375–422

Józef SPAŁEK

The Bose-Einstein statistics: Remarks on Debye, Natanson and Ehrenfest contributions and the emergence of indistinguishability principle for quantum particles

PDF PDF

423–441

Tomasz PUDŁOCKI

Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Nieznana nowojorska korespondencja Eileen i Floriana Znanieckich

Polish-American traces of cooperation. The correspondence of Eileen and Florian Znaniecki in the archival collections of the Kościuszko Foundation in New York

PDF PDF

(POLISH)

443–488

Stanisław DOMORADZKI

O spotkaniach Andrzeja Pelczara z matematykami francuskimi w roku akademickim 1967/68

On Andrzej Pelczar’s meetings with French mathematicians in the academic year 1967/68

PDF PDF

(POLISH)

489–504

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

Michał KOKOWSKI

Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma Studia Historiae Scientiarum z 20 punktów na 70 punktów”

The case of the “Complaint calling for a correction of the score given to the journal Studia Historiae Scientiarum from 20 to 70 points”

PDF PDF

(POLISH)

507–541

PRESENTATIONS AND REVIEWS

Maciej P. DENKOWSKI

Leonhardi Euleri Opera Omnia IVA/7: Commercium Epistolicum (2017, Euler – French Speaking Scientists From Switzerland). Editors: S. Bodenmann, V. Hug, M. Ilić, A. Kleinert. Basel: Birkhäuser, 2017, XII+621 pages – A volume overview

Leonhardi Euleri Opera Omnia IVA/7: Commercium Epistolicum (2017, Euler – French Speaking Scientists From Switzerland). Editors: S. Bodenmann, V. Hug, M. Ilić, A. Kleinert. Basel: Birkhäuser, 2017, XII+621 pages – Omówienie tomu

PDF PDF

EN | PL

545–560

SCIENTIFIC CHRONICLE

NEWS AND CONFERENCE REPORTS

REPORT ON THE ACTIVITY OF THE PAU COMMISSION ON THE HISTORY OF SCIENCE

Tomasz PUDŁOCKI

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „The War That Never Ended. Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923” (Kraków – Przemyśl, 24–26 X 2019 r.)

Report on the international conference “The War That Never Ended. Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923” (Kraków – Przemyśl, 24–26 October 2019)

PDF PDF

(POLISH)

563–572

Michał KOKOWSKI

Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofi i nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH +? Dlaczego warto to zrobić?” (Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020, godz. 10.00–15.00)

Videoconference “The Polish journals on the history and philosophy of science and the science of science: How to get to Scopus, WoS, ICI, DOAJ and ERIH+? Why is it worth doing?” (Kraków – Warsaw – Toruń, Poland, April 16, 2020, 10.00–15.00)

PDF PDF

(POLISH)

573–579

Stanisław DOMORADZKI

Andrzej Pelczar (1937–2010). „Człowiek prawy, o wyjątkowych zasadach moralnych”. Sesja wspomnieniowa online (2 czerwca 2020 r., godz. 17.00–20.00)

Andrzej Pelczar (1937–2010). „A righteous man of exceptional moral principles”. Online memorial session (2 June 2020, 17.00–20.00)

PDF PDF

(POLISH)

581–601

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2019/2020

PDF PDF

603–607

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2019/2020 roku

PDF PDF

(POLISH)

609–612

 

 

 

 

 

Volume XIII

 

Edited by Michał Kokowski

 

 

Kraków 2014

 

Full text PDF PDF (pp.155)

kl2

 

 

 

Table of contents

 

Michał Kokowski

Editorial

(in Polish)

PDF PDF

5

Research papers (descriptive articles about the primary sources, conceptual articles, and review articles)

Ewa Dziurzyńska, Martina Šumová

“The correspondence between Adam Vetulani and Miroslav Boháček” — a source publication worked out in cooperation of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Academy of Sciences of the Czech Republic

(in Polish, with English summary)

PDF PDF

9–30

Janusz Sondel

Some Remarks on the Origins and Development of the Doctrine of Law of Tourism

(in Polish, with English summary)

PDF PDF

31-56

Paweł E. Tomaszewski

Jan Czochralski — the history of an extraordinary man

(IN POLISH, WITH ENGLISH SUMMARY)

PDF PDF

57-72

Stefan Witold Alexandrowicz

Franciszek Rzechulka (1887–1973) — from mining to geology

(IN POLISH, WITH ENGLISH SUMMARY)

PDF PDF

73-97

Jan Woleński

Philosophy of Science and History of Science

(IN POLISH, WITH ENGLISH SUMMARY)

PDF PDF

99-115

Adam Broż

Emeryk Hutten Czapski, jr (Memories of Secretary)

(IN POLISH, WITH ENGLISH SUMMARY)

PDF PDF

117-128

Discussions, polemics

Michał Kokowski

Commentary on the paper by Dr. Paweł E. Tomaszewski: “Jan Czochralski — the history of an extraordinary man”

(IN POLISH, WITH ENGLISH SUMMARY)

PDF PDF

131-140

Reports of the Commission of the History of Science PAU

Michał Kokowski

Report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2013/2014DF

(IN POLISH)

PDF PDF

143-145

In memoriam

Michał Kokowski

Profesor Bronisław Edward Średniawa 1917–2014

(IN POLISH, WITH ENGLISH SUMMARY)

PDF PDF

149-154

 

 

 

 

 

 

Volume 17

 

Edited by Michał Kokowski

 

 

Kraków 2018

 

Full text PDF PDF (pp. 618)

 

kl2

 

 

 

Table of Contents

 

EDITORIAL

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 5

PDF PDF

13–16

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5

PDF PDF

(POLISH)

17–20

SCIENCE IN POLAND

Stanisław DOMORADZKI, Małgorzata STAWISKA

Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part I: Galicia (Austro-Hungarian Empire)

PDF PDF

23–49

Aistis ŽALNORA

The role of the Hygiene Department of Stephen Bathory University in the development and promotion of Public Health in Vilnius in the years 1922–1939

PDF PDF

51–87

Mariusz W. MAJEWSKI

Prace Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej i Jan Czochralski

The works of the Institute of Metallurgy and Metallurgical Sciences at the Warsaw University of Technology, and the person of Jan Czochralski

PDF PDF

(POLISH)

89–117

Stanisław CIEŚLAK SJ

Stanisław Bednarski SJ i prof. Stanisław Kot: uczeń i mistrz

Stanisław Bednarski SJ and prof. Stanisław Kot: pupil and master

PDF PDF

(POLISH)

119–149

Tomasz PUDŁOCKI

Ludzie wobec wyzwań epoki: anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1945–1952 – zarys problematyki

People against the challenges of the era: The English Department at the Jagiellonian University (1945–1952) – an outline of the problem

PDF PDF

(POLISH)

151–174

Paweł E. TOMASZEWSKI

Geneza Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

The genesis of the Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences in Wrocław, Poland

PDF PDF

(POLISH)

175–203

SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

David E. DUNNING

The logic of the nation: Nationalism, formal logic, and interwar Poland

PDF PDF

207–251

Maciej GÓRNY

A vacuum to be filled. Central and Eastern Europe in the times of ‘geography without the Germans’

PDF PDF

253–272

SCIENCE BEYOND BORDERS

Jerzy SAWICKI

Kleist vs. Musschenbroek – trudna droga do prawdy

Kleist vs. Musschenbroek – a difficult way to truth

PDF PDF

(POLISH)

275–340

Tomasz MRÓZ

Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908)

Plato scholars and their research in the collection of letters to Lewis Campbell (1830–1908)

PDF PDF

(POLISH)

341–364

Jan WOLEŃSKI

O teorii i filozofii prawa Leona Petrażyckiego

On Leon Petrażycki’s contribution to theory and philosophy of law

PDF PDF

(POLISH)

365–389

Nobukata NAGASAWA

On social and psychological aspects of a negligible reception of Natanson’s article of 1911 in the early history of quantum statistics

PDF PDF

391–419

Maria PAWŁOWSKA

Fizycy w Krakowie – w 70. rocznicę I Międzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych

Physicists in Cracow – on the 70th anniversary of the First International Cosmic Rays Conference

PDF PDF

(POLISH)

421–449

BIBLIOMETRICS, SCIENCE POLICY, SCHOLARLY COMMUNICATION

Michał KOKOWSKI

Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki

Basic objections to the draft and the adopted Act 2.0 or the Constitution for science

PDF PDF

(POLISH)

453–476

DISCUSSIONS, POLEMICS, LETTERS TO THE EDITOR

Viktor BLÅSJÖ

A rebuttal of recent arguments for Maragha influence on Copernicus

PDF PDF

479–497

SCIENTIFIC CHRONICLE

NEWS AND CONFERENCE REPORTS

REPORT ON THE ACTIVITY OF THE PAU COMMISSION ON THE HISTORY OF SCIENCE

Alicja RAFALSKA-ŁASOCHA

O Marii Skłodowskiej-Curie w 150. rocznicę urodzin

About Marie Skłodowska-Curie on the occasion of her 150th anniversary of the birth

 

PDF PDF

(POLISH)

501–521

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2017/2018

PDF PDF

523–526

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w 2017/2018 roku

PDF PDF

(POLISH)

527–530

IN MEMORIAM

Krzysztof MAŚLANKA

Piotr Flin (1945–2018) – wspomnienie

Piotr Flin (1945–2018) – In Memoriam

PDF PDF

(POLISH)

533–548

Michał KOKOWSKI

Bibliography of the works by Piotr Flin (1945–2018), an astronomer and exact sciences historian

PDF PDF

549–582

Anita MAGOWSKA

Historia farmacji według Zbigniewa Beli

The history of pharmacy by Zbigniew Bela

PDF PDF

(POLISH)

583–599

Michał KOKOWSKI

Bibliografia prac filologa, prozaika oraz historyka farmacji Zbigniewa Beli (1949–2018)

Bibliography of the works by Zbigniew Bela (1949–2018), a philologist, prosaist, and pharmacy historian

PDF PDF

(POLISH)

601–617

 

 

 

 

 

 Volume XIV

 

Edited by Michał Kokowski

 

 

Kraków 2015

 

Full text PDF  PDF (pp.372)

 kl2

 

 

 

Contents

 

Editorial

Michał Kokowski

Evolutionary transformation of the journal. Part 2   (in Polish)

 

 

 

PDF PDF

5-7

 

PDF PDF

8-10

Research papers

Andreas KLEINERT

Leonhardi Euleri Opera omnia: Editing the works and correspondence of Leonhard Euler

PDF PDF

13-35

Halina LICHOCKA

The Academy of Arts and Sciences in Krakow (1872–1918) and its Czech members (in Polish)

PDF PDF

37-62

Wojciech KOCUREK

Polish origins of the Faculty of Mathematical and Natural Sciences of the University of Fribourg and the Polish contribution to the Fribourg industrial revolution (in Polish)

PDF PDF

63-79

Tomasz PUDŁOCKI

Wincenty Lutosławski and his interest in the United States of America in the light of the correspondence addressed to the Kosciuszko Foundation (in Polish)

PDF PDF

81-97

Jan KOROŃSKI

The history of mathematics in the Krakow University of Technology (1945–2015) (in Polish)

PDF PDF

99-115

Michał KOKOWSKI

A sketch on the current debate on scientometrics and bibliometrics versus the forgotten science of science (in Polish)

PDF PDF

117-134

Michał KOKOWSKI

What kind of scientometrics and bibliometrics do we need in Poland? (in Polish)

PDF PDF

135-184

Michał KOKOWSKI

Scientometric, bibliometric and informetric bibliography (Selection)

PDF PDF

185-266

Communications

Piotr FLIN, Elena PANKO

Scientific degrees in imperial Russia

PDF PDF

269-272

Discussions and polemics

Paweł E. TOMASZEWSKI

Remarks on Prof. Michał Kokowski’s comment about the studies into the life of Prof. Jan Czochralski (in Polish)

PDF PDF

275-281

Michał KOKOWSKI

Remarks to Dr. Paul E. Tomaszewski’s comments on the research of Jan Czochralski’s curriculum vitae (a reply) (in Polish)

PDF PDF

283-288

Varia

Jan SURMAN

Historicizing science or how the new comes into the world. A conversation with Hans-Jörg Rheinberger (in Polish)

PDF PDF

291-306

Presentations and reviews

Michał KOKOWSKI

Natural sciences in Hans-Jörg Rheinberger’s historico-epistemological approach (in Polish)

PDF PDF

309-323

Letters to the Editor

Michał KOKOWSKI

Note on the understanding of the generalized correspondence principle   (in Polish)

 

 

 

PDF PDF

327-329

 

PDF PDF

329-331

News and conference reports

Alicja RAFALSKA‑ŁASOCHA

Karol Olszewski’s 100th anniversary of death and his contribution to cryogenics (in Polish)

PDF PDF

335-344

Soňa ŠTRBÁŇOVÁ

International collaboration in the history of science of Central Europe

PDF PDF

347-353

Report on the activity of the PAU Commission on the History of Science

Michał Kokowski

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2014/2015   
(in Polish)

 

 

 

 

PDF PDF

357-359

 

PDF PDF

359-361

In memoriam

Ewa WYKA

Éva Vámos (1950–2015) (in Polish)

PDF PDF

365-367