now fil


 

Zasady recenzowania artykułów naukowych

 

 

  1. Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Nowy Filomata”, wyrażają zgodę na proces recenzji. 
  2. Procedura recenzowania artykułów naukowych zgodna jest z najwyższymi standardami etyki oraz z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  3. Nadesłane artykuły, o ile spełniają wymogi formalne (zob. „Dla autorów”), są kierowane do dwóch recenzji: ich pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. W przypadku, gdy tylko jedna z recenzji jest pozytywna, powoływany jest trzeci recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu.
  4. Recenzenci współpracujący z Redakcją to osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego.
  5. Proces recenzyjny jest poufny i anonimowy (double-blind review process). Redakcja dba o to, by między autorami i recenzentami nie zachodził konflikt interesu.
  6. Redakcja może poprosić autora tekstu o wprowadzenie poprawek sugerowanych przez recenzentów i/lub Redakcję. Po ich wprowadzeniu artykuł podlega weryfikacji przez Redakcję. Niezastosowanie się do zaleceń recenzentów i/lub Redakcji może skutkować odrzuceniem artykułu.
  7. Czas oczekiwania na recenzje nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu powołania recenzentów numeru.
  8. Lista recenzentów podana jest do wiadomości publicznej.