now fil


 

Informacje dla autorów

 

Materiały zgłaszane do druku należy kierować na adres elektroniczny redakcji:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Przyjmowane są wyłącznie oryginalne artykuły, przekłady utworów literackich z języków starożytnych i nowożytnych, komunikaty
i recenzje. Dołączany do tekstu materiał ilustracyjny (zdjęcia, rysunki, mapy przesyłane w formacie .jpg lub .tif) nie może być wcześniej opublikowany w żadnej postaci (drukowanej lub elektronicznej). Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów.

 

Cytaty łacińskie należy zaznaczyć kursywą (w przypadku dłuższych przytoczeń wskazane jest dodanie przekładu polskiego
wraz z nazwiskiem tłumacza), wyrazy greckie zamieścić w łacińskiej transkrypcji, cytaty polskie ująć w cudzysłów. Odniesienia do autorów starożytnych powinny być podane w ogólnie przyjętej skróconej formie (np. Hom. Od. 3.98–101; Thuc. 1.22; Ovid. Am.1.3.1–4). Spis bibliografi czny należy zamieścić w postaci zbiorczej listy pod tekstem artykułu.

 

Zgłaszane do druku artykuły powinny zostać opatrzone angielską wersją tytułu oraz krótkim (max. ½ s.) streszczeniem sformułowanym
w języku angielskim i polskim.

 

Do nadsyłanych recenzji należy dołączyć pełny opis bibliografi czny recenzowanej pozycji, łącznie z numerem ISBN.