Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Astrofizyki PAU

 

Przewodniczący Andrzej Staruszkiewicz
Zastępca przewodniczącego Lech Sokołowski
Sekretarz Andrzej Odrzywołek

 

Komisja Astrofizyki zajmuje się rozpowszechnianiem w polskim środowisku naukowym, zwłaszcza w ośrodku krakowskim, najnowszych dokonań w dziedzinie całej astronomii obserwacyjnej i teoretycznej. Zainteresowania Komisji w astronomii obserwacyjnej obejmują całe widmo promieniowania elektromagnetycznego, od fal radiowych, poprzez promieniowanie podczerwone i optyczne, do promieniowania X i gamma. Wraz z rozwojem metod detekcji wysokoenergetycznych promieni kosmicznych, a w ostatnich latach detekcji neutrin słonecznych i kosmicznych fal grawitacyjnych, zagadnienia te były tematem szeregu posiedzeń Komisji i w przyszłości będziemy im poświęcać należytą uwagę. Przez astronomię teoretyczną Komisja pojmuje zastosowanie do opisu rozmaitych zjawisk astrofizycznych, obserwowanych oraz teoretycznie przewidywanych, takich działów fizyki teoretycznej, jak mechanika kwantowa i kwantowa teoria pola, teoria względności, fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych. Ostatnio nastąpił wyraźny postęp w mechanice nieba, zwłaszcza w dynamice Układu Słonecznego i te wyniki są również przedmiotem zainteresowań Komisji.

Komisja odbywa posiedzenia naukowe raz w miesiącu. Intencją spotkań jest integracja środowiska astronomów i fizyków zajmujących się, lub przynajmniej interesujących się, astrofizyką. Po referacie zwykle odbywa się ożywiona dyskusja. Przez wiele lat wygłaszane referaty były publikowane przez Wydawnictwo PAU.

Komisja aktywnie popiera wszelkie działania edukacyjne związane z astrofizyką. Z inicjatywy jej członków uruchomiono w 1997 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim środowiskową specjalizację magisterską z astrofizyki, obecnie kontynuowaną tam jako makrokierunek II stopnia „Astrofizyka i Kosmologia”. Członkowie Komisji aktywnie uczestniczą w organizacji cotygodniowego środowego Seminarium Astrofizycznego na Wydziale FAIS UJ.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
   

Prof. dr Wojciech Dziembowski
Prof. dr Wincenty Kilarski
Prof. dr Józef Smak
Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz

     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Marek Biesiada
Prof. dr Piotr Bizoń
Prof. dr Marek Demiański
Dr hab. Zdzisław Golda
Prof. dr Stanisław Grzędzielski
Prof. dr Paweł Haensel
Prof. dr Roman Hołyński
Dr hab. Piotr Homola
Prof. dr Mikołaj Jerzykiewicz
Prof. dr Jerzy Kreiner
Dr hab. Sebastian Kubis
Prof. dr Andrzej Kus
Prof. dr hab. Marek Kutschera
Prof. dr Jerzy Machalski
Prof. dr Edward Malec
Dr hab. Andrzej Odrzywołek
Prof. dr hab. Michał Ostrowski
Prof. dr Bogdan Rompolt
Prof. dr hab. Lech Sokołowski
Dr hab. Łukasz Stawarz
Prof. dr Kazimierz Stępień
Dr hab. Sebastian Szybka
Prof. dr Romuald Tylenda
Prof. Marek Urbanik
Prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Prof. dr Aleksander Wolszczan
Prof. dr hab. Andrzej Woszczyna
Prof. dr hab. Marian Wójcik
Prof. dr hab. Andrzej Zdziarski
     
     

 

 

Komisja Układów Złożonych PAU

 

Przewodniczący Jerzy Jurkiewicz
Sekretarze Paweł Góra
Zdzisław Burda

 

Komisja została powołana do życia 21 II 2012 i zatwierdzona przez Radę PAU 24 IV 2012. Jej celem jest stworzenie przy PAU interdyscyplinarnego forum naukowego zajmującego się problematyką układów złożonych i umożliwiającego dyskusję oraz przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych, jak matematyka, fizyka, biofizyka, astronomia i nauki społeczne, zajmujących się różnymi aspektami złożoności.

Szybki rozwój technik informatycznych, który nastąpił w ostatnich dekadach, umożliwia obecnie szybkie pozyskiwanie, gromadzenie i analizę danych na temat ogromnych układów złożonych typu: silnie skorelowane układy wielu stopni swobody, internet, sieci społecznościowe, systemy ekologiczne, sieci telekomunikacyjne, sieci genetyczne, sieci neuronowe, mózg itp. Uniwersalne prawa rządzące takimi układami, które wynikają z ich złożoności i kolektywnego oddziaływania poszczególnych elementów, są przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach tej nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Fuliński
Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka
Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
Prof. dr hab. Karol Życzkowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Piotr Białas
Prof. dr hab. Zdzisław Burda
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec
Dr Jakub Gizbert-Studnicki
Dr hab. Paweł Góra
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prof. dr hab. Romuald Janik
Dr hab. Adam Krawiec
Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
Prof. dr hab. Marek Kuś
Prof. dr hab. Ryszard Kutner
Prof. dr hab. Jarosław Kwapień
Prof. dr hab. Marcin Magdziarz
Prof. dr hab. Danuta Makowiec
Prof. dr hab. Tadeusz Marek
Prof. dr hab. Maciej A. Nowak
Prof. dr hab. Paweł Oświęcimka
Prof. dr hab. Adam Rycerz
Prof. dr hab. Józef Spałek
Prof. dr hab. Jerzy Szwed
Prof. dr hab. Aleksander Weron
Prof. dr hab. Jacek Wosiek

     
     

 

 

Komisja Nauk Technicznych PAU

 

Przewodniczący Kazimierz Furtak
Zastępca przewodniczącego Jerzy Lis
Sekretarze

Wojciech Mitkowski
Wojciech Karmowski

 

Komisja została utworzona w 2003 r. Jej inicjatorem, organizatorem i animatorem był czł. PAU Roman Ciesielski. Składała się z ona siedmiu sekcji: Budownictwa i Inżynierii Lądowej i Wodnej; Budowy, Technologii i Eksploatacji Maszyn; Inżynierii i Technologii Materiałów Ceramicznych; Informatyki, Automatyki i Robotyki; Metalurgii i Inżynierii Materiałowej; Górnictwa i Energetyki; Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Jako zadanie Komisja wyznaczyła sobie intensyfikację wzajemnego przenikania idei i metod pomiędzy naukami technicznymi i innymi dziedzinami nauki i sztuki, inspirowanie badań warunkujących postęp techniczny i popularyzację osiągnięć w dziedzinie techniki, z którą obcujemy na co dzień. Pożądanym efektem działalności Komisji jest także pewna integracja przedstawicieli różnych dziedzin techniki, a przez nich wpływanie na integrację nauk technicznych w szerokim społecznym wymiarze. Komisja odbywała posiedzenia tak o charakterze plenarnym, jak też sekcyjnym. Po śmierci czł. PAU Romana Ciesielskiego w 2004 roku na przewodniczącego Komisji został wybrany czł. PAU Ryszard Tadeusiewicz, a po nim w 2009 roku czł. PAU Zbigniew Moser. Pod jego przewodnictwem Komisja działała w tej samej formule. W tym czasie zmniejszała się działalność w sekcjach. Gdy z kolei po jego śmierci w 2011 roku przewodnictwo Komisji przejął czł. PAU Zenon Waszczyszyn, członkowie Komisji zrezygnowali z jej sekcyjnej budowy i działała ona jako jedno gremium. Od 2016 roku Komisja działa jako jedno ciało, realizując zarówno zadania ogólne dla nauk technicznych, jak i działania szczegółowe w pięciu sekcjach: Energetyka; Informatyka, Automatyka i robotyka; Inżynieria lądowa i wodna; Mechanika i budowa maszyn; Nauka o materiałach. Przewodnictwo Komisji Nauk Technicznych, która pracuje w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych, objął w 2016 roku Kazimierz Furtak.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Jakub Bodziony
Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
Prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szafirski
Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Dr hab. inż. Wojciech Karmowski, prof. PK
Dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH
Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
Dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
Dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz
Dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW