Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 Studia Historiae Scientiarum

 ISSN: 2451-3202  (wersja drukowana)
ISSN: 2543-702X  (wersja elektroniczna)

POPRZEDNIA NAZWA CZASOPISMA: Prace Komisji Historii Nauki PAU


UWAGA:

Strona internetowa: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-historii-nauki-pau/

jest stroną archiwalną czasopisma

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem

https://ojs.ejournals.eu/SHS/


 

 

kl

 

Pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo otwartego dostępu poświęcone historii nauki

 


Częstotliwość publikacji, historia i przyszłość czasopisma

Czasopismo jest rocznikiem, wydawanym od 1999 roku. Do 2012 roku ukazywało się w wersji papierowej, a od 2013 roku – w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Do 2015 roku czasopismo ukazywało się pod nazwą Prace Komisji Historii Nauki PAU (w wersji papierowej – ISSN: 1731-6715 i, od 2013 roku, w wersji elektronicznej – ISSN: 2392-1749).

 

Historycznym poprzednikiem tego czasopisma były Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, które ukazywały się nieregularnie w latach 1939 (t. 1), 1949 (t. 2; t. 3.1; t. 3.2), 1950 (t. 3.3), 1952 (t. 4.1; t. 4.2) i 1953 (t. 3.4) [wyd. po zawieszeniu działalności PAU].

 

Uwaga:
Na mocy decyzji Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sygnaturze SJN.5040.89.2016 z dnia 20 maja 2016 r., „Prace Komisji Historii Nauki PAU” otrzymały ostatecznie 9 pkt., a nie 8 pkt. przyznanych pierwotnie 18 grudnia 2015 r. ― zob. Część B Wykazu Czasopism, poz. 1283.

Na mocy postanowienia sądowego z dnia 4 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy czasopisma na: Studia Historiae Scientiarum.

Po zmianie nazwy, czasopismo pod nową nazwą zachowa punktację przyznaną czasopismu pod starą nazwą ― zob. korespondencję w tej kwestii z MNiSW z 5-7 stycznia 2016 r. (pdf).

 


Wersje czasopisma

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej i papierowej (ISSN: 2451-3202).

 

Jest ono wydawane na zasadach licencji Creative Commons (BY-NC-ND 3.0) – patrz zakładka:
Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek.

 

Od 2013 roku pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna dostępna w Internecie 
(http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/).

 

Od 2017 roku poszczególne teksty czasopisma będą ukazywać się na nowej stronie WWW
(http://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum)
w tzw. trybie online, czyli niezwłocznie po zakończeniu prac recenzyjnych i edytorskich.
Ostateczna numeracja stron wszystkich tekstów zostanie wprowadzona u końcu każdego roku i dopiero wtedy na starej i nowej stronie internetowej czasopisma zostanie opublikowana ostateczna wersja rocznika.

 

Wersję papierową można zamówić w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności
(31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17; tel. 0-12-424-02-12; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

(Obydwie wersje czasopisma zawierają identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych.)


Profil czasopisma

 

Czasopismo publikuje teksty naukowe, nieopublikowane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej (wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów), z następującego zakresu tematycznego:

(a) ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.);
(b) historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych);
(c) historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
(d) metodologii i nauczania historii nauki.

 

Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:

(a) wkładu Polaków do nauki;
(b) wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
(c) współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
(d) „Otwartej Nauki” w dziedzinie historii nauki (włącznie z problematyką bibliotek cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
(e) krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych (patrz zakładka: Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom bibliometrii).


 

Działy czasopisma

 

(a) Od Redakcji

(b) Opracowania i komunikaty badawcze (źródłowe, koncepcyjne oraz przeglądowe), dotyczące:

(b.1) genezy, treści i recepcji wytworów naukowych, np. teorii i instrumentów naukowych

(b.2) uczonych i instytucji

(b.3) warsztatu historyka nauki

(b.4) nauczania historii nauki

(c) Omówienia i recenzje

(d) Dyskusje, polemiki

(e) Informacje i sprawozdania konferencyjne

(f) Varia (m.in. wywiady, wspomnienia, przekłady, przedruki)

(g) Listy do Redakcji

(h) Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

(i) In memoriam.

 

Uwaga:

Komunikat badawczy to krótki artykuł badawczy, którego celem jest przedstawienie w syntetyczny sposób jakiegoś ważnego zagadnienia. Komunikaty są ograniczone do 2000 słów (włącznie z bibliografią) i do 6 stron (włącznie z ilustracjami).

 


Języki publikacji

 

Do 2014 roku językiem publikacji był język polski. Dodatkowo, od 2010 roku, w języku angielskim ukazywały się streszczenia artykułów. Od 2015 roku w pełni uprawnionymi językami publikacji są język polski i języki kongresowe (wśród tych ostatnich preferowany jest język angielski). Od 2016 roku w pełni uprawnionymi językami publikacji są język polski i język angielski (w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne języki).


 

 © Michał Kokowski, Prace Komisji Historii Nauki PAU