naglowek wydawnictwo


 

INWENTARZ RĘKOPISÓW

Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

Tom II, XII–XX wiek

 

Opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby

 

wyd. drugie rozszerzone

Kraków 2020

 

Czytaj

 

 

 

Spis treści / Table of contents

 

Wstęp Wstęp
Introduction Introduction XVII
     
Dokumenty pergaminowe Parchment documents 1
Dokumenty papierowe Paper documents 13
Źródła rękopiśmienne Manuscripts 82
Plany i mapy Plans and maps 129
Wykaz skrótów bibliograficznych List of bibliographic abbreviations 137
Wykaz skrótów rzeczowych List of material abbreviations 139
Indeks osobowy Name index 141
Indeks nazw geograficznych Index of geographical names 159
Indeks rzeczowy Subject index 167