O „Roczniku”

 

Tradycja „Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności” sięga swymi korzeniami do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które od 1817 r.
z przerwami wydawało własny rocznik, prezentując w nim głównie prace naukowe swych członków, sprawozdania z działalności oraz badań prowadzonych przez TNK. Po przekształceniu w 1872 r. Towarzystwa w Akademię Umiejętności rola i charakter publikacji uległy zmianie; regulował to paragraf 50 „Urządzenia Wewnętrznego Akademii Umiejętności w Krakowie” z 1873 r.: „Rocznik Zarządu mieścić będzie wszystko, co z czasem posłuży za materiał do historii Akademii […]”. Przez wszystkie lata działalności Akademii Umiejętności,
a potem Polskiej Akademii Umiejętności, aż do 1952 r. schemat zawartości wydawnictwa i jego funkcja nie uległy zmianie.

Po reaktywacji w 1989 r. PAU po prawie 40 latach nieobecności w świecie nauki, po ukonstytuowaniu się jej władz, podjęto pierwsze kroki w sferze działalności organizacyjno-naukowej, m.in. powrócono do wydawania „Rocznika”.

Jesienią 1991 r. ukazał się pierwszy tom, w którego przedmowie prof. Jerzy Wyrozumski pisał: „Po czterdziestoletniej blisko przerwie oddajemy do rąk Czytelników »Rocznik PAU«. Znów – jak dawniej – będzie na bieżąco dokumentował i udostępniał naszym naukowym kręgom tok działalności przywróconej życiu w bardzo trudnych warunkach świetnej niegdyś Akademii”.

 

Zdecydowano, że publikacja w swej formie edytorskiej i układzie treści będzie kontynuowała tradycję swojego poprzednika.
Jako okres sprawozdawczy zachowano dawny cykl działalności (od czerwca do czerwca).

Pierwszą, obszerną część „Rocznika” stanowi „Skład” (dostępny wyłącznie w wersji drukowanej), zawierający informacje o strukturze Akademii, składzie osobowym zarządu, rady, wydziałów, komisji oraz spis członków wszystkich wydziałów i członków honorowych.

Zasadniczą częścią publikacji jest dział „Czynności”, w którym podstawową rolę informacyjną pełnią protokoły posiedzeń walnych (listopadowego, marcowego i czerwcowego) i uroczystych wraz z aneksami.

Osobny dział – „Zmarli” – przeznaczono na nekrologi członków Akademii, którzy odeszli w ostatnim roku. Nekrologi są ułożone chronologicznie według dat śmierci.

Ostatnią częścią wydawnictwa jest dział „Materiały”, zawierający relacje i sprawozdania z działalności placówek naukowych podległych bądź związanych z PAU oraz jej delegatur i stacji naukowych, jak również informacje o pracach badawczych prowadzonych pod patronatem PAU.

 

„Rocznik PAU” w wersji drukowanej jest dostępny bezpłatnie podczas walnych zgromadzeń. Członków PAU, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz pocztą, prosimy o kontakt (tel. 12 424 02 12, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Wszyscy inni zainteresowani mogą zakupić egzemplarze w Wydawnictwie PAU.

 

 

ISSN 1230-7033