Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek FL


 

 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (zob. fundacjalanckoronskich.org) na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.

 

 

Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)

 


 

Informacje dla ubiegających się o stypendium

 


 

 Przyjmowanie wniosków o stypendia

Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

na rok 2017 zostało zakończone.

 


 Wnioski w formie papierowej z podpisem należy składać do dnia 15 maja 2016 r. w Kancelarii PAU.

Wymagane jest także przesłanie w tym samym terminie wypełnionego formularza wniosku w formie elektronicznej (*.doc) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UWAGA

Wnioski w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza należy wysłać do 15 maja 2016 r. (23:59:59).

Po tym terminie skrzynka pocztowa jest automatycznie deaktywowana.

 

 

WNIOSEK o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich


 

Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2017 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 15 maja 2016 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację pisemną w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

 

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.

 


Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oraz w formie papierowej z podpisem złożyć w Kancelarii PAU.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium


 

Wyniki konkursu stypendialnego na rok 2016

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  

 

Rzym:

1. Dr hab. Mariusz Ausz
2. Dr hab. Monika Rekowska
3. Dr hab. Adam Perłakowski
4. Dr hab. Marek Walczak
5. Dr hab. Arkadiusz Michał Stasiak
6. Dr hab. Małgorzata Dąbrowska
7. Dr hab. Barbara Lichocka
8. Dr hab. Wojciech Drelicharz
9. Dr Magdalena Satora
10. Dr Dobrosława Horzela
11. Dr Agnieszka Paulina Lew
12. Dr Agnieszka Małek
13. Dr Marzena Królikowska-Dziubecka
14. Mgr Maksymilian Sas
15. Mgr Aleksander Stankiewicz
16. Mgr Katarzyna Żebrowska
17. Mgr Masza Sitek
18. Mgr Monika Małecka
19. Mgr Dorota Gregorowicz
20. Mgr Olga Baron

Lista rezerwowa:

1. Dr hab. Krzysztof Prokop
2. Mgr Agata Dworzak

 

Wiedeń:

1. Dr Dorota Dukwicz
2. Dr Julia Możdżeń
3. Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg
4. Mgr Mikołaj Tomszewski
5. Mgr Artur Goszczyński

Lista rezerwowa:

1. Mgr Jacek Kordel

 

Stypendia pieniężne:

1. Dr hab. Anna Wierzbicka
2. Dr Marcin Gadocha
3. Dr Dominik Szulc
4. Dr Jerzy Kiełbik
5. Dr Agnieszka Fulińska
6. Mgr Ewa Kurak

Lista rezerwowa:

1. Dr hab. Aleksandra Skrzypietz

 
STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH

 

Londyn:

1. Prof. dr hab. Wojciech Bałus
2. Dr hab. Mateusz Stępień
3. Dr hab. Andrzej Niwiński
4. Dr hab. Krzysztof Kania
5. Dr hab. Jan Jacek Bruski
6. Dr hab. Jarosław Dumanowski
7. Dr hab. Roman Wysocki
8. Dr hab. Jan Pisuliński
9. Dr hab. Tomasz Mróz
10. Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska
11. Dr Przemysław Adamczewski
12. Dr Joanna Orzeł
13. Dr Michał Czerenkiewicz
14. Dr Anna Markiewicz
15. Dr Krystian Maciej Szudarek
16. Dr Agnieszka Jankowska-Marzec
17. Dr Piotr Łukasz Grotowski
18. Dr Paweł Gotowiecki
19. Dr Jarosław Pietrzak
20. Dr Izabela Towarnicka
21. Dr Agnieszka Szwach
22. Dr Krzysztof Guzikowski
23. Dr Magdalena Biniaś-Szkopek
24. Dr Krzysztof Zdulski
25. Dr Paweł Rokicki
26. Mgr Katarzyna Śliwak
27. Mgr Krzysztof Kloc
28. Mgr Kamila Łabno
29. Mgr Maciej Dariusz Kossowski
30. Mgr Sławomir Łaniecki
31. Mgr Dagmara Grajczak
32. Mgr Agnieszka Kaniewska
33. Mgr Aleksandra Ziober
34. Mgr Adam Kucharski

Lista rezerwowa:

1. Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska
2. Mgr Jan Kaczorowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendia przyznane na rok 2015

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]