Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek FL


 

 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (zob. fundacjalanckoronskich.org) na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.

 

 

Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)

 


 

Informacje dla ubiegających się o stypendium

 


 

Przyjmowanie wniosków o stypendia
Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
na rok 2018 zostało zakończone.

 


Wnioski w formie papierowej z podpisem należy składać do dnia 10 maja 2017 r. w Kancelarii PAU.

Wymagane jest także przesłanie w tym samym terminie wypełnionego formularza wniosku w formie elektronicznej (*.doc) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WNIOSEK o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich


 

Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2018 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 maja 2017 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację pisemną w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

 

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.

 


Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oraz w formie papierowej z podpisem złożyć w Kancelarii PAU.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium


 

Wyniki konkursu stypendialnego na rok 2017

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  

 

Rzym:

1. Mgr Ewelina Drzewiecka
2. Dr hab. Beata Gaj
3. Dr Mateusz Grzęda
4. Dr hab. Marek Hermann
5. Mgr Tomasz Kowalski
6. Mgr Patryk Kurzyński
7. Mgr Julia Mikocka
8. Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk
9. Dr hab. Piotr Oliński
10. Prof. dr hab. Grażyna Maria Pasztor
11. Dr Maciej Piegdoń
12. Dr Radosław Piętka
13. Dr Emilian Prałat
14. Dr hab. Krzysztof Prokop
15. Mgr Weronika Rostworowska
16. Dr Mariusz Sawicki
17. Mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska
18. Dr hab. Paweł Sowiński
19. Dr hab. Maria Starnawska
20. Mgr Tomasz Zuzek

Lista rezerwowa:

1. Dr hab. Agata Aleksandra Kluczek
2. Mgr Anna Wotlińska

 

Wiedeń:

1. Dr Aleksandra Arndt
2. Mgr Marcin Biernat
3. Dr Marcin Bohm
4. Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski
5. Dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

Lista rezerwowa:

1. Dr Michał Piekarski

 

Stypendia pieniężne:

1. Dr Jakub Łukasz Bajer
2. Dr Urszula Kicińska
3. Dr Agata Kubala
4. Mgr Wojciech Siudek
5. Dr hab. Aleksandra Skrzypietz
6. Dr hab. Aleksander Smoliński
7. Dr Izabella Wiercińska

Lista rezerwowa:

1. Mgr Marcin Sumowski

 
STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH

 

Londyn:

1. Dr Anna Ambrochowicz-Gajownik
2. Mgr Joanna Ciesielska
3. Mgr Łukasz Czarnecki
4. Mgr Kinga Czechowska
5. Dr Julia Doroszewska
6. Dr Mikołaj Getka-Kenig
7. Dr Andrzej Gliwa
8. Mgr Edyta Gryksa
9. Dr Jacek Hajduk
10. Mgr Piotr Hapanowicz
11. Mgr Aneta Hoffmann
12. Mgr Olga Jarmuszczak
13. Mgr Łukasz Kędziora
14. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko
15. Mgr Katarzyna Kwinta
16. Dr Paweł Libera
17. Mgr Anna Marynowska
18. Dr Wojciech Mazur
19. Mgr Igor Moraczewski
20. Mgr Karol Ossowski
21. Dr hab. Adam Redzik
22. Prof. dr hab. Waldemar Rezmer
23. Dr hab. Krystyna Stebnicka
24. Mgr Monika Stobiecka
25. Mgr Jędrzej Szerle
26. Mgr Kamila Świdzińska
27. Mgr Olga Świerkot
28. Mgr Sandra Tomczak
29. Mgr Adam Tyszkiewicz
30. Mgr Adrian Wesołowski
31. Mgr Izabela Wiencek
32. Dr Maciej Wojtacki
33. Dr hab. Radosław Żurawski vel Gajewski
34. Dr hab. Piotr Żurek

Lista rezerwowa:

1. Dr Barbara Maria Bibik
2. Dr Teodozja Izabela Rzeuska

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Stypendia przyznane na rok 2016

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]
 

 

 

Stypendia przyznane na rok 2015

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]