Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia


 

14.10.2021

3210-8-4/21

 

Ogłoszenie

o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
na podstawia art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

 

W związku z unieważnieniem cz. I i II postępowania nr 3210-8-3/21 „Sprzęt komputerowy wraz ze skanerami do pracowni digitalizacyjnej oraz sprzęt do serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.02-12-0974/17” na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Polska Akademia Umiejętności zaprasza firmę NKK SYSTEM NOWAK KUKUŁKA KORNIJASZ SPÓŁKA JAWNA do negocjacji na dostawę zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych (cz. I i II)  z wolnej ręki, podstawę prawną wyboru trybu zamówienia stanowi art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia. Zamawiający przewiduje zakup:
3 zestawów komputerowych
2 monitory komputerowe
2 komputery przenośne

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08d98ee1-baac-3298-e500-ea0001419c32


 


12.10.2021

2310-7/21

Dotyczy: Remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i ociepleniem stropu poddasza oraz wymianą instalacji odgromowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 22 w Krakowie

 

Informacja o wynikach postępowania


12.10.2021

2310-7/21

Dotyczy: Remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i ociepleniem stropu poddasza oraz wymianą instalacji odgromowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 22 w Krakowie

 

Informacja z otwarcia ofert


12.10.2021

2310-7/21

Dotyczy: Remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i ociepleniem stropu poddasza oraz wymianą instalacji odgromowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 22 w Krakowie

 

INFORMACJA O KWOCIE
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego.

 

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 12.10.2021 r. o godz. 11.00

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 2 200 000,00


29.09.2021

2320-7/21

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

„Remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i ociepleniem stropu poddasza oraz wymianą instalacji odgromowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 22 w Krakowie”

 

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.),
Zamawiający przekazuje ich treść bez ujawniania źródła wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami.

 

Wyjaśnienie do SWZ

Zmiana SWZ

plik: PAU św. Jana 22. remont dachu PRZEDM 2021 v02.pdf


27.09.2021

2320-7/21

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

„Remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i ociepleniem stropu poddasza oraz wymianą instalacji odgromowej
w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 22 w Krakowie”

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 12.10.2021 do godziny 10:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 16 do SWZ

 

SWZ

Załączniki 1-16


 


24.08.2021

3210-8-3/21

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzęt komputerowy wraz ze skanerami do pracowni digitalizacyjnej
oraz sprzęt do serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.02-12-0974/17

Unieważnienie cz. I oraz cz. II

Wyniki postępowania cz. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI


17.08.2021

3210-8-3/21

 Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzęt komputerowy wraz ze skanerami do pracowni digitalizacyjnej
oraz sprzęt do serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.02-12-0974/17

 Informacja z otwarcia ofert


17.08.2021

3210-8-3/21

 Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzęt komputerowy wraz ze skanerami do pracowni digitalizacyjnej
oraz sprzęt do serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.02-12-0974/17

 

INFORMACJA O KWOCIE
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 17.08.2021 r. o godz. 12.30

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 233 939,59

Kwota na sfinansowanie zamówienia


09.08.2021

3210-8-3/21

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

„Sprzęt komputerowy wraz ze skanerami do pracowni digitalizacyjnej oraz sprzęt do serwerowni wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu
nr RPMP.02.01.02-12-0974/17”
 

Prosimy o przesyłanie ofert do 17.08.2021 do godziny 12:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 8 do SWZ

SWZ

Załączniki 1-8


 


 09.08.2021

3210-8-2/21

Polska Akademia Umiejętności

Ogłasza wyniki postępowania na dostawę sprzętu fotograficznego
i oświetleniowego do pracowni digitalizacyjnej

 

Zapytanie prowadzone jest w ramach realizowanego projektu RPMP.02.01.02-12-0974/17 pn. PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Protokół z otwarcia ofert


Informujemy,

iż przedłużamy termin składania ofert do 09.08.2021 do godz. 16.00 w związku z postępowaniem nr 3210-8-2/21, na sprzęt fotograficzny i oświetleniowy do pracowni digitalizacyjnej".


29.07.2021

3210-8-2/21

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do złożenia oferty na:
„Dostawa sprzętu fotograficznego i oświetleniowego do pracowni digitalizacyjnej.”

Zapytanie prowadzone jest w ramach realizowanego projektu RPMP.02.01.02-12-0974/17 pn. PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności:

Ogłoszenie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61782

Ogłoszenie [pdf]

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 06.08.2021 do godziny 12:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 09.08.2021 do godz. 16.00

 

Oferta powinna być złożona:

1. Drogą elektroniczną: mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać "Zapytanie ofertowe nr 3210-8-2/21". Oferta musi być przesłana w formie skanu.

2. Elektronicznie: za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction,
sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.

 

Zapytanie ofertowe

zał. 1. Formularz ofertowy

zał. 2. Klauzula informacyjna